An Analysis of Instructors and Teacher Candidates' Views on Community Service Practices Course in the Context of Democratic Citizenship Education

  • Özlem Kaf Hasırcı
  • Mediha Sarı
Keywords: Community service practices Course, teacher training, democratic citizenship education

Abstract

The main purpose of the study is to evaluate Community Service Practices Course (CSPC) according to the opinions of instructors and prospective teachers, and investigating the affectivity of this course in terms of democratic citizenship education with the light of these opinions. The participants of the study consisted of 213 prospective teachers and six instructors responsible for the CSPC. Community Service Practices Course Questionnaire and semi-structured interview forms were used as data collection tools. In analyzing the data, descriptive statistics for quantitative data and descriptive analysis for qualitative data were used. Research results indicated that prospective teachers mostly agreed with learning outcomes of the CSPC are mostly realized, and this course highly contributes to gaining the characteristics of a democratic citizen. In accordance with the findings most of the prospective teachers have positive attitudes toward CSPC and they believe that this course should be included in the teacher education programs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkocaoğlu, N., Albayrak, A. ve Kaptan, F. (2010). Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık düzeyleri üzerine nitel bir çalışma (HÜ İlköğretim Bölümü örneği).

II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 1201-1213).

Arkün, S. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin işlenişine yönelik bir örnek uygulama ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansında sözlü olarak sunulmuştur. İstanbul, Sabancı Üniversitesi.

Astin, A. W., Vogelgesang, L. J., Ikeda, E. K., & Yee, J. A. (2000). How service learning affects students. Los Angeles: University of California Higher Education Research Institute.

Creswell, J. W. (2003). Research design. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Creswell, J. W. ve Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39 (3), 124 - 130.

Çuhadar, A. (2006). Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinin demokrasi anlayışlarının siyasal toplumsallaşma bağlamında cinsiyet, bilim alanı, akademik aşama ve siyasal katılımcılık değişkenleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çuhadar, A. (2008). Topluma hizmet uygulamaları dersi aracılığı ile yurttaş-öğretmen yaratmak. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuştur. Çanakkale, Onsekiz Mart Üniversitesi.

Dahl, R. A. (2001). Demokrasi üstüne (Çev. B. Kadıoğlu). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Davies, I., Gregory, I., & Riley, S. C. (1999). Good citizenship and educational provision. London: Falmer Press.

Demoulin, D. F., & Kolstad, R. (2000). Assessing the gains of behavioral dynamics essential for success ina democracy for teacher education students. College Student Journal, 34(3), 417-422.

Dinçer, Ç., Ergül, A., Şen, M. ve Çabuk, B. (2011). Bir topluma hizmet uygulaması örneği: Haydi kavram oyuncaklarıyla oynayalım. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 19-38.

Doğanay, A. (2010). What does democracy mean to 14-year-old Turkish children? A comparison with results of the 1999 IEA civic education study. Research Papers in Education, 25(1), 51-71.

Doğanay, A., Çuhadar, A., & Sarı, M. (2007). Öğretmen adaylarının siyasal katılımcılık düzeylerine çeşitli etmenlerin etkisinin demokratik vatandaşlık eğitimi bağlamında incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13 (50), 213-246.

Elma, C., Kesten, A., Kıroglu, K., Uzun, E. M., Dicle, A. N., & Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 16(2), 231-252..

Erjem, Y. (2004). Katılımcı, etkin ve sorumlu yurttaş yetiştirmede hizmet ederek öğrenme (service learning) yöntemi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 354-360).

Fredric A., & Reiher, T. (2001). Service learning and students' personal and civic development. Journal of Experiential Education, 24(1), 7-13.

Gallant, K., Smale, B., & Arai, S. (2010). Civic engagement through mandatory community service: Implications of serious leisure. Journall of Leisure Research, 42(2), 181-201.

Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 176-194.

Jones, S. R., & Abes, E. S. (2004). Enduring ınfluences of service-learning on college students' identity development. Journal of College Student Development, 45(2), 149-166.

Kerlinger, F. N. ve Lee, H.B. (2000). Foundations of behavioral research. USA, Harcourt College Publishers.

Kinnier, R., Kernes, J. L., & Dautheribes, T. M. (2000). A short list of universal moral values. Counseling and Values, 45(1), 4-17.

Miles, M. B., & Huberman, A. B. (1994). Qualitative data analysis (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Neuberger, B. (2007). Education for democracy in Israel: Structural impediments and basic dilemmas.

International Journal of Educational Development, 27, 292-305.

Osler, A., & Starkey, H. (2006). Education for democratic citizenship: A review of research, policy and practice. Research Papers in Education, 21 (4), 433-466.

Özdemir, S. M. ve Tokcan, H. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 41-61.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.

Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. British Journal of Educational Studies, 55(3), 325-345.

Print, M., Ornstrom, S., & Nielsen, H. S. (2002). Education for democratic processes in schools and classrooms. European Journal of Education, 37(2), 193-210.

Reinders, H., & Youniss, J. (2006). School-based required community service and civic development in adolescents. Applied Developmental Science, 10 (1), 2-12..

Riedel, E. (2002). The impact of high school community service programs on students' feelings of civic obligation. American Politics Research, 30(5), 499-527.

Saran, M., Coşkun, G., İnal-Zorel, F. ve Aksoy, Z. (2011). Üniversitelerse sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 22(6), 3732-3747.

Sönmez, Ö. F. (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersi ve tanımlar. Bulunduğu eser: Aksoy, B., Çetin,

T. ve Sönmez, Ö. F. (Ed.) Topluma hizmet uygulamaları (ss. 1-19). Ankara: Pegem Akademi.

Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 53-71.

Stecher, B. ve Borko, H. (2002). Integrating findings from survey and case studies: Examples from a study of standards - based educational reform. Journal of Educational Policy, 17 (5), 547 - 560.

Suter, W. N. (2005). Introduction to educational research: A critical thinking approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Tanrıseven, I. ve Yanpar-Yelken, T. (2011). Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 415-428. 02.03.2011 tarihinde www.newwsa.com adresinden alınmıştır.

Tuncel, G., Kop, Y. ve Katılmış, A. (2010, Nisan). Sosyal Bilgiler dersi öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications Proceedings Book (ss. 435-447).

Uğurlu, Z. ve Kıral, E. (2011). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications Proceedings Book (ss.720-734).

Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı), Ankara, Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi: Nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 86-108.

Wade, R. C. (1997). Empowerment in student teaching through community service learning. Theory Into Practice, 36(3), 184-191.

Waldstein, F. A., & Reiher, T. C. (2001). Service-learning and students' personal and civic development.

Journal of Experiential Education, 24(1), 7-13.

Wilkins, C. (1999). Making good citizens: The social and political attitudes of PGCE students. Oxford Review of Education, 25 (1-2), 217-230.
How to Cite
Kaf Hasırcı, Özlem, & Sarı, M. (2013). An Analysis of Instructors and Teacher Candidates’ Views on Community Service Practices Course in the Context of Democratic Citizenship Education. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(5), 25-42.