Democracy perceptions of teacher candidates (Çukurova University Sample)

  • Mediha Sarı
  • Fatma Sadık
Keywords: Democracy perception, democracy education, teacher candidates

Abstract

The purpose of this study is to investigate teacher candidates’ perception of concept of democracy and the factors effecting this perception by means of metaphors. Participants of the study consisted of 440 prospective teachers. “Democracy Metaphors Survey” was used as the data collection tool. In analyzing the data, descriptive statistics for quantitative data and content analysis for qualitative data were used. According to the results, prospective teachers developed 208 metaphors of democracy and these metaphors clustered into ten categories (equality, personal interests, independence, effort, dream, social base, pluralism, system, social order and modernity). The findings reveal that 73.3% of the teacher candidates have stated that no activities concerning democracy have been conducted in the scope of the lessons they had taken; 53.6% of them stated that they have not participated in student representative elections and, 85% of them have stated that these election process had not affected their thoughts on democracy, at all. The factors that most affect teacher candidates’ thoughts on democracy are family, news on the media and friends.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaşlı, S., Yanpar-Yelken, T. ve Sünbül, Ö. (2010). Öğretmen adayı demokratik eğilim ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 94-108.

Akın, U. ve Özdemir, M. (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183-198.

Akşin, S. (2003). Atatürk döneminde demokrasi. Eğitim Araştırmaları, 3(11), 16-22.

Apple, M. W., & Beane, J. A. (2007). The case for democratic schools. In M.W. Apple, & J. A. Beane (Ed.), Democratic schools (pp. 1-29). Portsmouth, NH: Heinemann.

Cılga, İ. (2001). Demokrasi insan hakları kültürü ve çocuk hakları. Milli Eğitim Dergisi, 151. 16.02.2011 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/151/cilga.htm adresinden alınmıştır.

Çankaya, D. ve Seçkin, O. (2004). Demokratik değerlerin benimsenmesi açısından öğretmen ve öğretmen adaylarının görüş ve tutumları. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (ss.461-466).

Çuhadar, A. (2006). Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinin demokrasi anlayışlarının siyasal toplumsallaşma bağlamında cinsiyet, bilim alanı, akademik aşama ve siyasal katılımcılık değişkenleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çeçen, A. (1995). İnsan hakları. Ankara: Gündoğan Yayınları.

Dahl, R. A. (2001). Demokrasi üstüne (Çev. B. Kadıoğlu). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Davies, I., Gregory, I., & Riley, S. C. (1999). Good citizenship and educational provision. London: Falmer Pres

Demoulin, D. F., & Kolstad, R. (2000). Assessing the gains of behavioral dynamics essential for success in a democracy for teacher education students. College Student Journal, 34(3), 417-422.

Doğanay, A. (2010). What does democracy mean to 14-year-old Turkish children? A comparison with results of the 1999 IEA civic education study. Research Papers in Education, 25(1), 51-71.

Genç, S. Z. (2006). Demokratik kazanımların gerçekleştirilmesinde ilköğretim öğretmenlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 43-54.

Gürşimşek, I. ve Göregenli, M. (2004). Öğretmen adayları ve öğretmenlerde demokratik tutumlar, değerler ve demokrasiye ilişkin inançlar. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (ss.77-85).

Hotaman, D. (2010). Demokratik eğitim: Demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 29-42.

Kılıç, D. (2010). Changes in democratic attitudes of trainee teachers over tıme. Social Behavior and Personality, 38(9), 1211-1218.

Kıncal, R. Y. (2000). İlköğretim öğretmenlerinin davranışlarının demokratiklik düzeyi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (ss.426-431).

Kıncal, R. Y. ve Işik, H. (2003). Demokratik eğitim ve demokratik değerler. Eğitim Araştırmaları, 3(11), 54-58.

Kinnier, R., Kernes, J. L., & Dautheribes, T. M. (2000). A short list of universal moral values. Counseling and Values, 45(1), 4-17.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2005). Metaforlar, hayat, anlam ve dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Miles, M. B., & Huberman, A. B. (1994). Qualitative data analysis (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Neuberger, B. (2007). Education for democracy in Israel: Structural impediments and basic dilemmas. International Journal of Educational Development, 27, 292–305.

Oğuz, A. (2004). Demokratik değerlerin kazandırılmasında etkin öğretim yöntemleri. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (ss.109-116).

Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi’nde demokrasi eğitimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 16.02.2011 tarihinde http://www.insanbilimleri.com adresinden alınmıştır.

Osler, A., & Starkey, H. (2006). Education for democratic citizenship: A review of research, policy and practice. Research Papers in Education, 21 (4), 433–466.

Sadık, F. ve Sarı, M. (2011). Öğretmen adayları ve demokrasi: Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi algılarının metaforlar yoluyla değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuştur. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi.

Saracaloğlu, A. S., Evin, İ. ve Varol, S. R. (2004). İzmir ilinde çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 356-364.

Parsons, S. C., Brown, P. U., & Worley, V. (2004). A metaphor analysis of preservice teachers’ reflective writings about diversity. Curriculum and Teaching Dialogue, 6 (1), 49 – 58.

Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. British Journal of Educational Studies, 55(3), 325-345

Print, M., Ornstrom, S., & Nielsen, H. S. (2002). Education for democratic processes in schools and classrooms. European Journal of Education, 37(2), 193-210.

Savaş, A. (2003). Matematik eğitimi ile demokrasi arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 3(11), 59-63.

Schimmel, D. M. (2003). Collaborative rule-making and citizenship education: An antidote to the undemocratic hidden curriculum. American Secondary Education, 31(3), 16-35

Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The Qualitative Report, 10(2), 358-394.

Türk Dil Kurumu (2011). Metafor. 15 Ocak 2011 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden alınmıştır.

Wilkins, C. (1999). Making good citizens: The social and political attitudes of PGCE students. Oxford Review of Education, 25 (1-2), 217-230.

Wilkins, C. (2001). Student teachers and attitudes towards race: The role of citizenship education in addressing racism through the curriculum. Westminster Studies in Education, 24 (1), 7-21.

Wilkins, C. (2003). Teachers and young citizens: Teachers talk about their role as social educators. Westminster Studies in Education, 26(1), 63-75.

Yazıcı, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 165-178.

Yanıklar, C. ve Elyıldırım, Ü. Y. (2004). Demokrasi eğitimi ve pratik uygulamalar. Çoluk Çocuk Dergisi, 44, 27–29.

Yıldırım, A., Akbaşlı, S. ve Şahin, M. (2010, 1 Ocak). Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının demokratik inanç düzeylerinin belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 40-48. 19.08.2011 tarihinde http:// www.newwsa.com adresinden alınmıştır.

Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
How to Cite
Sarı, M., & Sadık, F. (2011). Democracy perceptions of teacher candidates (Çukurova University Sample). Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 67-82.