The effect of reading comprehension skill on students’ academic achievement in mathematics lesson at the second stage of primary school

  • Özlem Göktaş
  • Oğuz Gürbüztürk
Keywords: Reading comprehension, mathematics achievement, 6th grade of the primary school

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of reading comprehension skill on the academic achievement in mathematics at the second stage of Primary School. The population of research consists of students at the 6th grade at 71 state primary schools in Malatya. Its sample includes 300 students from schools at different socio-economical areas by selected using “stratified purposive sampling” method. Reading Comprehension Test and Mathematics Achievement Test were used for getting data for the research. Findings show that there was nearly high relation between the reading comprehension and mathematics achievement scores (r= 0,68); there was not a clear difference between reading comprehension skill and mathematics achievement according to gender variable and frequency of reading a book. There was a clear difference between reading comprehension skill and mathematics achievement according to the school’s socio-economical features. There have been variable suggestions from the results of the research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akçamete, G. (1990). Üniversite öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22( 2), 735–754.

Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi [Online], 158.

Albayrak, M . (2001). İlköğretim okullarının 1. Kademesinden 11. Kademesine geçişte matematik eğitimi ile ilgili ortaya çıkan problemler. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Altıparmak, K. (2003). Matematik öğretimi ve eğitimi ile bilişim teknolojisine genel bir bakış. Ege Eğitim Dergisi, 3 (2), 45- 50.

Anderson, R. (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5–15.

Anılan, H. (2004). Bazı değişkenler açısından türkçe dersinde okuduğunu anlama, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2) , 89- 102.

Aşkar, P., Paykoç, F., Korkut, F., Olkun, S., Yangın, B., ve Çakıroğlu, J. (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu. İlkögretim Online , 5 (1), 1-250.

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Avcıoglu, H. (2000). İkinci kademe öğrencilerinin okuma becerilerinin değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim. 25 (115), 10–17.

Aydın, M., Baki, A. ve Köğce, D., (2008). Altı ortaöğretim matematik öğretmeninin matematik öğretiminde teknolojinin rolü hakkındaki inanışları. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Baki, A. ve Birgin, O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyası uygulaması, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baykul, Y.(2006). İlköğretimde matematik öğretimi.(1-5.Sınıflar). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.

Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Brooks, T. D. (1937). Okumanın tatbik edilmiş psikolojisi. (Çev. Rahmi İ. Kolçak). İstanbul: Yeni Kitapçı.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Akademi.

Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.

Çaycı, B. ve Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456.

Coşkun, E. (2002). Lise II. sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F.(2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9). 110- 129.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 ( 2), 217-230.

Dursun, Ş. ve Peker, M. (2003). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (1), 135-142.

Hare, M. (1999). Revealing what urban early childhood teachers think about mathematics and how they teach ıt:ımplications for practice. Doctor Of Educatıon (Early Chıldhood Educatıon) ,University Of North Texas.

Egelioğlu, V. (1993). Okuduğunu anlama düzeyinin ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi Bildirileri I, 24-28 Eylül 1990. Ankara.

Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences (2)1, (43-58).

English, L.D., & Halford, S. (1995). Mathematics education models and processes. New Jersey: Lawrence Erblaum Associates Publishers.

Fidan, N. ve Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel ihtiyaçların karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10. 7-20.

Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to teach mathematics: focus on student thinking. Theory into Practice. 40 (2), 102-109.

Genç Çelik , N. ve Şengül, S. (2005). Tam öğrenme yönteminin ilköğretim matematik öğrencilerinin akademik başarıları ile hatırlama düzeylerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18 (1), 107–122.

Güngör, A. (2005). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi .28, 101-108.

Gür, H. ve Korkmaz, E. (2003). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin problem ortaya atma becerilerinin belirlenmesi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.www.matder.org.tr.

Gray, E. & Tall, D. (1992). Success and failure in mathematics: the flexible meaning of symbols as process and concept. Mathematics Teaching. 142, 6–10.

Harman, A. ve Akın M. F. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin matematik dersinin öğretim şekli üzerine bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,5 (18), 124-130.

Karakuş, I. S. (2006). Çocuk edebiyatı ürünlerinin okuma gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Karip, E. ve Köksal, K. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi, Eğitim Yönetimi. 2(2). 245-247.

Keşan, C., Kaya, D. ve Yetişir, Ş. (2008). Türkçe-Matematik birlikteliğinin öğrenci başarısını etkileme gücü üzerine bir araştırma. Üniversite ve Toplum Dergisi. 8 (2).

Koç, C. (2007). Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama Eleştirel Düşünme ve Sınıf İçi Etkileşim Üzerindeki Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Köksal, K. ve Ünal, E. (2008). Metinler arası okumanın okuduğunu anlamaya etkisi. Electronic Journal of Social Sciences. 7 (26),154-169.

MEB, (2009). TTKB, Matematik Dersi (6-8. Sınıflar ) Öğretim Programı. 12.09.2009 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&dİop=viewdownload&cid=74&min=10&orderby=titleA&show=10 adresinden alınmıştır.

Numanoğlu, G. (1999). Bilgi toplumu-eğitim-yeni kimlikler-ii: bilgi toplumu ve eğitimde yeni kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32(1), 341-350.

Ocak, G. (2004). İlköğretim okulu 5. sinif öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi. İlköğretim Online. 3 (2), 19- 25.

Özaslan, A.(2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

Özer, N. (2010). İlköğretim okullarının örgütsel diriklik, bürokratiklik ve örgüt normları açısından analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya.

Özçelik, D. A. (1998). Eğitim Programları ve Öğretim: Genel Öğretim Yöntemi, Ankara: ÖSYM Eğitim Yayını.

Özden, Y. (2002). Eğitimde dönüşüm: eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Paris, S. G. (2005). Reinterpreting the development of reading skills. Reading Research Querterly,40 (2). 184-202.

Sever, S. (1995). Türkçe öğretiminde tam öğrenme. İstanbul: Ya-Pa Yayınları, İstanbul.

Smith, M. S. ( 2000). Redefining success in mathemetichs teaching and learning. Mathemetichs Teaching in The Middle Scholl. 5 (6). 378- 386.

Soylu, C. ve Soylu, Y. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 97-111.

Sönmez, V. (2004). Eğitim ve toplum. (Edt: Adem Solak. Toplum Yolunda). Ankara: Hegem ve Bilimadamı Yayınları.

Şengönül, T. (1995). İzmir’ de ortaöğretim kuruluşlarında öğrenci başarısını etkileyen sosyo- ekonomik faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.

Tatar, E. ve Soylu, Y. (2006). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14 (2), 503-508.

Tekin, H. (1982). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Daily News Web Ofset Tesisleri.

Toraman, Ç. (2006). Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında yer alan ve almayan farklı başarı amaç yönelimli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin karsılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Yangın, B., (1999). İlköğretimde türkçe öğretimi (ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi. 19, 251-269.

Yenilmez, K. ve Uysal, A. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24, 89-98.

Yetim, H. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yılmaz, M. (2008), Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(9), 131-139.

Weissglass, J. (2002). Inequity in mathematics education: Questions for educators. The Mathematics Educator. 12 (2), 34-39.
How to Cite
Göktaş, Özlem, & Gürbüztürk, O. (2012). The effect of reading comprehension skill on students’ academic achievement in mathematics lesson at the second stage of primary school. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 2(4), 52-66.