An examination of learning styles and multiple ıntelligences fields of ninth grade students

  • Remzi Demir
  • Birsel Aybek
Keywords: Learning, learning theories, learning styles, intelligence, multiple intelligences theory

Abstract

This study aimed to find the relationship between ninth grade students’ learning styles and study fields in multiple intelligences. The research group consisted of ninth grade students from public and private schools in 2008-2009 academic year in Seyhan and Çukurova districts of Adana. 518 students have participated in the study. A personal information form and the self-assessment inventory by Seber (2001) were used to collect the data. The inventory of learning styles BIG 16 was developed by Şimşek (2002) and t-test analysis, correlation and linear stepwise regression analysis were used in data analysis. It was found that there was a positive linear relationship between the scores of the students in learning styles and in the fields of multiple intelligence; reciprocally visual learning style and visual/spatial intelligence, physical/kinaesthetic learning style and physical/kinaesthetic intelligence, audial learning style and oral/linguistic intelligence. The scores of the students in the field of multiple intelligences illustrate their scores in learning styles and thus the results are as follows; the field of visual/spatial intelligence explains the 35% of visual learning style, the field of physical/kinaesthetic intelligence 28% of physical/kinaesthetic learning style and the field of oral/linguistic intelligence 25% of audial learning style.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bacanlı, H. (2006). Gelişim ve oğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Boydak, H. A.( 2008). Oğrenme stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.

Bozkurt, E. ve Yenilmez, K. (2007). Altıncı sınıf matematik öğretim programında çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme yönteminin uygulanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi. 29. 11. 2009 tarihinde http://efd.mehmetakif .edu.tr/arsiv/aralik2008/aralik2008/90-100.pdf adresinden alınmıştır.

Bümen, N. T. (2005). Okulda coklu zeka kuramı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.

Can, A (2007). Baskın coklu zeka boyutları ile oğrenme stilleri arasındaki ilişkiler.10. 11. 2009 tarihinde http://www.abdullahcan.com/blog/wp-content/uploads/aciklama/COKLUZEKA.pdf adresinden alınmıştır.

Çağlayan, H. ve Taşğın, Ö. (2007).Beden eğitimi ve spor yuksekokulu sınavına başvuran aday öğrencilerin oğrenme bicemlerinin incelenmesi. 09.10.2009 tarihinde http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr: 8080/557/1/HCAGLAYANOTASGIN.pdf. adresinden alınmıştır.

Çeliköz,N. (2009).İlk ve ortaoğretim kurumlarındaki oğrencilerin baskın zeka haritasının cıkarılması. 28.11.2009 tarihinde http://abbasguclu.com.tr /egitim/turkiyede_ kizlar_ sozel_ erkekler_ sayisal_ Zekâ ya_sahip. html adresinden alınmıştır.

Demiray, G. ve Dolu, N. (2011). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde çoklu zekânın değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 20(1) 29-38, 2011.

Demirel, Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye oğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Gardner, H. (1999). Sınıftaki çoklu zekâ hakkında mesajlar. Ed. Vickers, C. J., Coklu Zeka Goruşmeler Makaleler İcinde. İstanbul: Mu Ka Matbacılık.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Book.

Given, B. K. (1996). Learning Styles; A Synthesized Model. Journal of Accelerated Learning and Teaching, 21, 11-44.

Gözütok, D. (2001). Başkent Universitesi Koleji Ayşeabla okullarında coklu zeka kuramı uygulaması. Ankara: Siyasal Yayıncılık.

Gültekin, F. (2005). Regresyon analizi. 11.11.2009 tarihinde http://istatistikanaliz.com/regresyon_

analizi.asp, adresinden alınmıştır.

Gürol, A. (2010). Altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zeka alanları ve seviye belirleme sınav sonuçlarıyla ilişkisini belirleme. e-Journal of New World Sciences Academy Qualitative Studies, E0010, 5, (4), 59-74

Hürsen, Ç. ve Özçınar, Z. (2008). Coklu zeka kuramı calışmalarının icerik analizi bakımından değerlendirilmesi. 27.11.2009 tarihinde http://www.wces2009.org/index.php/cjes/article/viewPDF Interstitial/19/17 adresinden alınmıştır.

İzci, E. ; Kara, A. ve Dalaman, F. (2007). Dershane öğrencilerinin çoklu zekâ kuramı açısından incelenmesi. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 1(21) ,3.

Kaleli Yılmaz, G.; Metin, M.; Birişçi, S. ve Coşkun, K. (2012). Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.

Kayıran, B.K. (2007). Coklu zeka kuramı destekli kubaşık oğrenme yonteminin turkce dersine ilişkin tutum ve okuduğunu anlamaya yonelik akademik başarı uzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Klein, P. D. (2003). Rethinking the multiplicity of cognitive resources and curricular representations: alternatives to learning styles and multiple intelligences. Journal of Curriculum Studies, 35 (1) ,45-82.

Lane, C. (1999). Multiple intelligence and learning styles. Telekonferans Dergisi. 25.11.2009 tarihinde http://www.tecweb.org /styles/stylesframe adresinden alınmıştır.

MEB, (2006). İlkoğretim matematik dersi oğretim programı ve kılavuzu 6.Sınıf. TTKB, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

MEB, (2002). Oğretmen yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Merter, F. (2009). Cumhuriyet-Dicle-İnönü üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerini farklılaştıran sosyo-ekonomik faktörler. Dicle Universitesi Ziya Gokalp Eğitim Fakultesi Dergisi, 13, 78-96.

Özgen, K. ve Kalkan, H. (2012). Yapılandırmacı öğrenme ortamında öğrenme stillerine uygun geliştirilen etkinliklere yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Dicle Universitesi Ziya Gokalp Eğitim Fakultesi Dergisi, 18 (2012) 239-258.

Öztürk, Z. (2007). Oğrenme stilleri ve 4 mat modeline dayalı oğretimin lise tarih dersinde ki oğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Prashnig, B. (2005). Learning styles and multiple intelligences. 15.10.2009 tarihinde http://www.creativelearningcentre.com adresinden alınmıştır.

Reid, J. (1987). The learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly, 21 (1), 87-111.

Saban, A. (2001). Coklu zeka teorisi ve eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Searson, R. & Dunn, R. (2001). The learning-style teaching model. Science and Children, 38 (5) ,22-26.

Seber, G. (2001). Coklu zeka alanlarında kendini değerlendirme olceğinin geliştirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Shith (1998). Learning strategies and other factors ınfluencing achievement via web courses. 12.11.2009 Tarihinde http://ehostvgw8.epnet.com/fulltext.asb?resultSetld=R00000000andboolean Term=learning%20styless%20and%20leanrning%20strategiesandfuzzyTerm adresinden alınmıştır.

Snyder, R. F. (2000). The relationship between leaming styles/multiple intelligences and Academic Achievement of High School Students, High School Journal, 83(2),11-21.

Şimşek, N. (2002). BİG 16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 1 (1), 33-47.

Tarman, S.(2002). Çoklu zekâ kuramının lise programlarında uygulanabilirliği. 2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Cağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 08-09 Haziran, Bildiriler İstanbul Kultur Universitesi Yayınları No.25, 109-122.

Tekaz, S. (2004). Genel lise oğrencilerinin oğrenme stilleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Uçak, E. (2006). Maddenin sınıflandırılması ve donuşumleri konusunda coklu zeka kuramı destekli oğretim yonteminin oğrenci başarısı, tutumu ve hatırda tutma duzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Usta, A., Bodur, H.,Yağız, D. ve Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Selcuk Universitesi Ahmet Keleşoğlu EğitimFakultesi Dergisi, 31, 1-13.

Veznedaroğlu, R. L., Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlkoğretim Online, 4(2), 1-16.
How to Cite
Demir, R., & Aybek, B. (2012). An examination of learning styles and multiple ıntelligences fields of ninth grade students. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 2(4), 27-40.

Most read articles by the same author(s)