An examination of the researches related to teaching styles measurement ınstruments

  • Meral Güven
  • Mustafa Polat
  • Günay Yıldızer
  • Tuğba Sönmez
  • Nihan Yetim
Keywords: teaching styles, teaching styles inventories, teaching styles scales

Abstract

The aim of this study is to examine the types and frequencies of the models and the measurement instruments that were developed in accordance with the adopted teaching styles of the educators. Besides this, it was aimed to reflect the studies related to the validity and reliability analysis of the measurement instruments and to determine the measurement instruments that are not used in Turkey. The analysis of 17 masters and doctoral theses that are available in the Council of Higher Education Thesis Center and of 19 articles published in national refereed journals between 2000 and 2015 in Turkey was conducted by document analysis method within the scope of this research. According to the research results, there are 22 teaching style models and instruments that were developed based on those models in the international literature, and only five of them were adapted to Turkish. Besides this, it was determined that three instruments were developed in Turkey and the instruments that were developed abroad were taken as a model in the developing process. It was found that the most frequently used teaching style inventory among the ones which were adapted in Turkey is Grasha’s Teaching Style Inventory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adıgüzel, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinliklerini Düzenleme ve Gerçekleştirme Çabalarında Zorlanma Düzeyleri. Yüzüncü Yıl University, Journal of Faculty of Education. 4, (2), p: 89-­‐‑110.Ak, Ş. (2008). Öğrenme Yaklaşımlarına İlişkin Kavramsal Bir İnceleme. Educational Sciences: Theory

& Practice. 8, (3), p: 693-­‐‑720.Aktan, S. (2012). Öğrencilerin Akademik Başarısı, Öz Düzenleme Becerisi, Motivasyonu ve Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki. Unpublished Doctoral Dissertation. Balıkesir University, Institute of Social Sciences. Balıkesir.Altay, S. (2009). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi. Unpublished Master’s Thesis. Çukurova University Institute of Social Sciences. Adana.

Arpacı, M. (2013). Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri (Diyarbakır Örneği).

Atatük University, Journal of Faculty of Theology. 40, p: 251-­‐‑270.Artvinli, E. (2010). Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri. Online Journal of Social Sciences. 2010.

9, (33) p: 387-­‐‑408.Atabay, M. M. & Kurtman, E. (2013). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlerin Öğretme Stilleri Arasındaki Uyumu ile Akademik Başarı Arasındaki Farklar. Karaelmas Journal of Educational Sciences. 1, p: 140-­‐‑156.

Babadoğan, C. (2000). Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme. Journal of Ministery of Education. 147, p: 61-­‐‑63Beceren, S. (2004) An Investigation into the Impact of Matched Learning and Teaching Styles on Student Success in ELT Prep Classes. Unpublished Master’s Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Social Sciences. ÇanakkaleBilgin, İ., Uzuntiryaki, E., and Geban, Ö. (2002). Kimya Öğretmenlerinin Öğretim Yaklaşımlarının Lise 1 Ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Başarı Ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Retrieved from http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-­‐‑5/ozetler/d155.pdf 25.05.2015 on 25.05.2015.

Bilgin, İ. & Bahar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi University, Gazi Journal of Educational Sciences. 28, (1), p: 19-­‐‑38.Brostrom, R. (1975). Training Style Inventory. Developing Effective Teaching Styles by Richard Brostrom. COMCOR. Retrieved from my.ilstu.edu/.../TRAINING%20STYLE%20IN... on 25.05.15.Can, Ş. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Hacettepe University Journal of Educational Sciences. 41, p: 70-­‐‑82.

Canfield, A. A. Canfield, S. J. (1976). Canfield Instructional Styles Inventory. Retrieved from http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/SSU/TC-­‐‑SSU07122007131949.pdf on 25.05.15.

Cengiz, C., Serbes, Ş. (2012). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Öğretim Stilleri Ve Stillere İlişkin Değer Algıları. 12. Proceeding Book of Sports Sciences Congress. Pamukkale University, Denizli, Türkiye, 12th-­‐‑14th of December.

Cengiz, C. & Serbes, Ş. (2014). Türkiye’deki Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 5, (2), p: 21-­‐‑ 34.Conti, G. J. (1985). The Relationship Between Teaching Style and Adult Student Learning. Adult Education Quarterly. 35 (4), p: 220-­‐‑228.

Çepni, S. (Ed) (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. (Third Edition). Ankara: Pegem Publishing.Deryakulu, D & Kuzgun, Y. (2014). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Publishing.Deveci, E. (2008). Öğretim Stillerinin Farklı Zeka Türlerine Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısı ile İlişkisi. Unpublished Master’s Thesis. Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences. Bolu.Dunn, R. S. and Dunn, K. J. (1979). Learning Styles / Teaching Styles: Should They... Can They... Be Matched?. Educational Leadership. 36, (4), p: 238-­‐‑244.

Dunn, R. & Dunn, K. (1979a). Teaching Style Inventory. Retrieved from http://www.aamu.edu/ Academics/EHBS/centers/Documents/tsi.pdf on 25.05.15.Dunn, R., & Dunn, K. (1986). The Look of Learning Styles. Early Years. 8, pp: 46-­‐‑52Dunn, R., & Dunn, K. (1992). Teaching Elementary Student Through Their Individual Learning Styles.

Boston: Allyn & Bacon.Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2012). Eğitim İzleme Raporu. Retrieved from http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG-­‐‑EIR2012-­‐‑egitim-­‐‑izleme-­‐‑raporu-­‐‑ 2012-­‐‑%2812.09.2013%29.pdf on 25.05.2015.

Ekici, G., & Kurt, H. (2013).Bireysel farklılıklar ve öğretime yansımaları. Ekici, G & Güven M. (2013). (Edt.). Yeni Öğrenme-­‐‑Öğretme Yaklaşımları Ve Uygulama Örnekleri. Ankara: PEGEM Publishing.Ellis, S. S. (1979). Models Of Teaching: A Solution to the Teaching Style / Learning Style Dilemma.

Educational Leadership, 36 (4), p: 274-­‐‑277.Ertekin, E. (2005). Öğrenme ve Öğretme Stilleri Üzerine Bir Çalışma. Unpublished Doctoral Dissertation. Selçuk University Institute of Science. Konya.Fischer, B.B., and Fischer, L. (1979). Styles in teaching and learning. Educational Leadership, 36, (4), p: 245-­‐‑254.Fischer, D. Fraser, B. Cresswell, J. (1995). Using the Questionnaire on Teacher Interaction. Professional Development of Teachers. Retrieved from http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article

=1269&context=ajte on 25.05.15.Gencel, E. İ. (2013). Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Tercihleri: Türkiye-­‐‑Abd Karşılaştırılması. Turkish Studies. 8, (8), p: 625-­‐‑648.

Genç, Z. S. & Eryaman, Y. M. (2007). Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması. Afyon Kocatepe University, Institute of Social Sciences. 9, (1). p: 89-­‐‑102.Grasha, A.F. (1994). A matter of style: The teacher as expert, formal authority, personal model, facilitator, and delegator. College Teaching. 42, 142-­‐‑149.Güven, B. & Sözer, A. M. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretimin Bireyselleştirmesine İlişkin Görüşleri. Hacettepe University Journal of Faculty of Education. 32, p: 89-­‐‑99.

Güven, M., Çardak, Ç. S, Sever, D. and Vural, L. (2008). Türkiye’de Öğrenme Stillerine İlişkin Yapılan Araştırmaların Kullanılan Envanterler Boyutunda İncelenmesi. International Conference on Educational Sciences (ICES 08), 23rd-­‐‑ 25th of June, Famagusta, Nothern Cyprus.

Heimlich, J. and E. Tilburg, V. (1990). Teaching Beliefs Scale. Retrieved from http://lizbialkowski.com/prac_training/M5%20-­‐‑%20Program%20Delivery/5.1_popup_VanTilHeim.htm on 25.05.15.Heimlich, J. E., and Norland, E. (2002). Teaching Style: Where Are We Now?. New Directions for Adult and Continuing Education. 93 p: 17-­‐‑25.

İnce, L. M. and Hünük, D. (2010). Eğitim Reformu Sürecinde Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Algıları. Journal of Education and Science. 35, (157). p: 128-­‐‑139.Joyce, B. & Weil, M. (1972). Conceptual Complexity, Teaching Style and Models of Teaching. A Paper prepared for the 1972 Annual Meeting of the National Council for the Social Studies. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED073965.pdf on 26.05.15.

Kaf Hasırcı, Ö. & Bulut, S. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Öğretim Stillerine Etkisi.

Çukurova University Journal of Faculty of Education. 3, (33), p: 43-­‐‑49.Kaleci, F. (2012). Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Öğrenme ve Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki. Unpublished Master’s Thesis. Necmettin Erbakan University Institute of Educational Sciences. Konya.Kaleci, F. (2013). Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Öğrenme ve Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki. Journal of Education and Instruction. 2, (4), p:23-­‐‑32

Karataş, E. (2004). Bilgisayara Giriş Dersini Veren Öğretmenlerin Öğretme Stilleri ile Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Eşleştirilmesinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Unpublished Master’s Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences. Ankara.Keefe, J.W. (1979) Learning Style: An overwiev in NASSP student learning style: Diagnosis and Prescibing Program. Reston, VA: National Association of Secondary School Principles.Kılıç, F. & Dilbaz, A. G. (2013). Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 6, (6), p: 715-­‐‑738.

Kolay, B. (2008). Öğretim Stillerinin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarısı Arasındaki İlişki. Unpublished Master’s Thesis. Abant İzzet Baysal University Institute of Educational Sciences. Bolu.Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.

New Jersey: Prentice Hall, Inc., Engle Wood Cliffs.Kulaç, E. (2013). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Stillerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Unpublished Master’s Thesis. Akdeniz University, Institute of Medical Sciences. Ankara.

Kulaç, E. & Gürpınar E. (2013). Tıp Eğitiminde Öğretim Stilleri ve Grasha Öğretim Stili Ölçeği. Journal of Medical Education World. 37, p: 22-­‐‑32.Küçüktepe, E. S. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Öz-­‐‑Oluşum Türleriyle, Mesleki Etkililik Algıları ve Tercih Ettikleri Öğretme Stilleri Arasındaki İlişki. Unpublished Doctoral Dissertation. Yıldız Teknik University Institute of Social Sciences. Bolu.Mertoğlu, H. (2011). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Algılarının Öğretim Uygulamalarına Etkileri. Unpublished Doctoral Dissertation. Marmara University Institute of Educational Sciences. İstanbul.

Mutluoğlu, A. (2012). İlkögretim Matematik Ögretmenlerinin Ögretim Stili Tercihlerine Göre Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Unpublished Master’s Thesis Tezi. Necmettin Erbakan University Institute of Educational Sciences. Konya.

Özkaya, M. (2013). Literatür Işığında Öğretmen Davranışları. Journal of EKEV Academy. 56, p: 39 Quirk, B. (1994). Teaching to Students’ Learning Styles. Language Arts Journal of Michigan. Retrieved

from http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1700&context=lajm on 25.05.15.

Saban, A. (2002). Öğretme Öğrenme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Publishing. Saraç, L. & Muştu, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Beden Eğitimi Öğretim Stillerini Kullanım

Düzeyleri İle Stillere İlişkin Değer Algılarının İncelenmesi. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 4, (2), p: 112-­‐‑124.Sarıtaş, E. & Süral, S. (2010).Grasha -­‐‑ Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama Çalışması. E-­‐‑Journal of New World Sciences Academy. 5, (4), p: 2162-­‐‑2177.Süral, S. (2010). Pamukkale Üniversitesinin Farklı Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Öğretme Stillerinin Karşılaştırılması. E-­‐‑Journal of New World Sciences Academy. 5, (3), p: 1227-­‐‑ 1242.Süral, S. (2013). İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretme Stilleri, Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Unpublished Doctoral Dissertation. Adnan Menderes University, Institute of Educational Sciences.. Aydın.Şahin, E. (2010). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerinin, Cinsiyetlerinin, Mesleki Kıdemlerinin, Özyeterlik Algılarının ve Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Mesleki Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi.Unpublished Doctoral Dissertation. Yıldız Teknik University, Institute of Educational Sciences. İstanbul.

Şeker, M. (2013). 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. International Journal of Turkish Educational Sciences. 1, (1). p: 51-­‐‑62.Şentürk, F. (2010). 7.Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Öğrencilerin Matematik Dersi Başarısı Üzerine Etkisi.Unpublished Master’s Thesis. Balıkesir University, Institute of Science. Balıkesir.Şentürk, F. & İkikardeş, Y. N. (2011). Öğrenme ve Öğretme Stillerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi. Necatibey Faculty of Education Online Journal of Science and Mathematics Instruction (EFMED). 5, (1), p: 250-­‐‑276.

TDK (Türk Dil Kurumu). (2015). Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts

&view=gts on 25.05.2015.

Temel, Z. F. ve Aksoy, A. (2001). Ergen ve gelişimi yetişkinliğe ilk adım. Ankara: Nobel Publishing. Üredi, L. (2006) İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre

Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarına İncelenmesi. Unpublished Doctoral Dissertation. Marmara University Institute of Educational Sciences. İstanbul.

Üredi, L & Güven, Y. (2007). İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Marmara University Educational Sciences Journal of Atatürk Faculty of Education. 26 (26), p: 163-­‐‑179.Üredi, I. and Üredi, L. (2007). Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Üzerinde Etkili Olabilecek Bir Değişken: Öğretim Stili Tercihi. Mersin University Journal of Educaitonal Sciences. 3 (2), p: 133-­‐‑ 144

Üredi, I. and Üredi, L. (2009). Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Üzerinde Etkili Olabilecek Bir Değişken: Öğretim Stili Tercihi. New World Sciences Academy. 4 (4), p: 1171-­‐‑1185.

Üredi, L. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. New World Sciences Acedemy. 6 (1), p: 1129-­‐‑1141.

Veznedaroğlu, L & Özgür, O. (2005). Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevler. İlköğretim Online. 4 ,(2), p: 1-­‐‑16Yağışan, N & Sünbül, N. A. (2009). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Tercihleri.

8. Paper presented in the Symposium of National Music Education. Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, Samsun, Türkiye, 23rd-­‐‑25th of September.Yenice, N. and Saraçoğlu, S., (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl University Jounral of Faculty of Education. 6(1), p: 162-­‐‑173.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Publishing.Yılmaz, B. (2004). Comparison and Contrast of the Learning Styles of the Prep Class Students and The Teaching Styles of the English Teachers at Some Anatolian High Schools. Unpublished Master’s Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences. Ankara.Yılmaz, K. & Tosun, M. F. (2013). Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Öğretmen Öğrenci İlişkilerine Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişki. Journal of Education and Instruction Research. 2 (4), p: 205–218.
How to Cite
Güven, M., Polat, M., Yıldızer, G., Sönmez, T., & Yetim, N. (2016). An examination of the researches related to teaching styles measurement ınstruments. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 6(11), 117-138.

Most read articles by the same author(s)