Teachers’ Self-Efficacy Beliefs regarding Out-of-School Learning Activities

Keywords: Teacher Training, Out-of-School Learning, Self-Efficacy, Non-Formal Learning, Informal Learning

Abstract

Learning activities employed in out-of-school learning activities (OOSLA) provide students with a different learning experience while enabling teachers to discover, implement, and evaluate different teaching approaches. This study intends to investigate the self-efficacy beliefs levels of teachers as regards OOSLA and whether these self-efficacy levels differ significantly depending on their gender, graduated faculty, educational status, seniority, and department graduated from. It adopts the descriptive survey design. The sample is composed of 308 teachers. The data were collected utilizing the "Teachers' Self-Efficacy Beliefs Toward Out-of-School Learning Activities Scale''. Parametric test statistics were used in data analysis. The results revealed that teachers had a high level of self-efficacy beliefs regarding OOSLA and that gender was not a determinant of teachers' self-efficacy beliefs. It was also found that the participants who completed graduate studies had firmer self-efficacy beliefs than those who did not. The teachers with 21 years and above of teaching experience had higher self-efficacy levels than those with 6-10 and 11-15 years of teaching experience. On the other hand, graduates of mathematics and science education departments had lower self-efficacy levels than primary education, Turkish education, and social science education departments. Finally, researchers recommend encouraging pursuing graduate studies, collaborating with experienced teachers, eliminating institutional obstacles to out-of-school activities, and supporting teachers in increasing their self-efficacy regarding out-of-school learning activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrew, M., Maggie, E., & Sarah, B. (2010). Applied research and zoo education: The evolution and evaluation of a public talks program using unobtrusive video recording of visitor behavior. Visitor Studies, 13(1), 23-40.

Arabacı, S., & Akgül, G. D. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 276-291.

Ay, Y., Anagün, Ş. S., & Demir, Z. M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde okul dışı öğrenme hakkındaki görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(15). DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8702

Aydın, S., Haşıoğlu, M. A., & Kunduracı, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin ders dışı etkinlikleri kullanmada özyeterlik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 94-103.

Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarinin öz yeterlilik inançlari. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 6(12).

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review 84, 191-215.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachandran (Ed.), Encylopedia of human behavior içinde (s. 71-81). New York: Academic Press.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Newyork: Freeman

Bozdoğan, A. E. & Ustaoğlu, F. (2016). Planetaryumların öğretim potansiyeli hakkında fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(1), 38-49.

Britner, S. L., & Pajares, F. (2006). Sources of science self‐efficacy beliefs of middle school students. Journal of Research in Science Teaching, 43(5), 485-499.

Bunting. C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign. IL: Human Kinetics

Büyükkaynak, E., Ok, Z., & Aslan, O. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ek sayı 1, 43-60. DOI: 10.9775/kausbed.2016.032

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale. NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2018). Research methods in education (Eighth edition). London: Routledge

Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarındaki yaşantıları ile ilgili görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(3), 504-522.

Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 98-110.

Ertaş-Kılıç, H., & Şen, A. (2014). The effect of physics education based on out-of-school learning activities and critical thinking on students’ attitudes. Education and Science, 39(176). DOI: 10.15390/EB.2014.3635

Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16, 171-190

Fägerstam, E., & Blom, J. (2013). Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish high school context. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 13(1), 56-75.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. SAGE.

Fraenkel J., Wallen N., & Hyu, H. (2012). How to design and evaluate research in education. Newyork: McGraw-Hill

Göloğlu-Demir, C. & Çetin, F. (2021). Okul dışı öğrenme (ODÖ) faaliyetlerine yönelik öğretmen öz-yeterlik inançları ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 613-634. DOI: 10.37217/tebd.901426

Gürsoy, G. (2018). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Electronic Turkish Studies, 13(11).

Hamurcu, H., Karcı, G., Göbeklioğlu, G., Aymak, Ö., Atalay, S. & Topaloğlu, S. (2019). Self-efficacy beliefs of preservice primary school teachers about the organization of educational school trips. Journal of Research in Informal Environments, 4(2), 102-116.

Ion, G., & R. Iucu. 2016. “The impact of postgraduate studies on the teachers’ practice.” European Journal of Teacher Education 39 (5): 602–615. doi:10.1080/02619768.2016.1253674.

İnce, S., & Akcanca, N. (2021). Okul öncesi eğitimde okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik ebeveyn görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (58), 172-197.

Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2002). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının hizmet öncesi fen öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve öz yeterlik inanç düzeylerine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül: Ankara.

Karademir, E. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında “Okul dışı öğrenme etkinliklerini ” gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara, Türkiye.

Karagöz, Y. (2019). SPSS AMOS META uygulamalı istatistiksel analizler. Ankara: Nobel

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64

Kunduracı, A. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin ders dışı etkinlik uygulamalarının değerlendirilmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.

Laçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. C. Laçin Şimşek (Ed.). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları içinde (s. 1-21). Ankara: Pegem Akademi.

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.

Moseley, C., Reinke, K., & Bookout, V. (2003). The effect of teaching outdoor environmental education on elementary preservice teachers’ self-efficacy. Journal of Elementary Science Education, 15(1), 1-14.

Nadelson, L. S., & Jordan, J. R. (2012). Student attitudes toward and recall outside day: An environmental science field trip. The Journal of Educational Research, 105(3), 220–231.

Nelson, E. (2012). Cultivating outdoor classrooms: Designing and implementing child-centered learning environments. St. Paul, MN: Redleaf Press

Pallant, J. (2017). SPSS kullanma klavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (Çev. Sibel Balcı, Berat Ahi), Ankara: Anı Yayıncılık.

Pas, E. T., Bradshaw, C. P. & Hershfeldt, P. A. (2012). Teacher-and school-level predictors of teacher efficacy and burnout: Identifying potential areas for support. Journal of school psychology, 50(1), 129-145.

Pekin, M. & Bozdoğan, A. E. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin okul dışı çevrelere gezi düzenlemeye ilişkin öz yeterliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi: Tokat ili örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (17), 114-133.

Pimentel, J. L. (2010). A note on the usage of Likert Scaling for research data analysis. USM R&D Journal, 18(2), 109-112.

Resnick, L. B. (1987). Learning in school and out. Educational Researcher 16, 13–20

Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. & Özden, B. (2013). Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen özyeterlik algıları ile akademik kontrol odağı arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 227-250.

Saraç, H. (2017). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin yapılan araştırmalar: içerik analizi çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-81. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/29425/337191

Sarışan Tungaç, A. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı (doğa deneyimine bağlı) çevre eğitimine yönelik özyeterlik algıları, çevre bilgileri ve çevresel tutumlarının incelenmesi: mersin ili örneği. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin gezi düzenlemeye ilişkin öz-yeterlilik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 863-879.

Sontay, G., Tutar, M., & Karamustafaoğlu, O. (2016). Okul dışı öğrenme ortamları ile fen öğretimi hakkında öğrenci görüşleri: planetaryum gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-24.

Sturm, H., & Bogner, F. X. (2010). Learning at workstations in two different environments: a museum and a classroom. Studies in Educational Evaluation, 36, 14-19.

Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme ortamları. Pegem: Ankara

Şen, A. İ., Ertaş-Kılıç, H., Oktay, Ö., Ekinci, S., & Kadirhan, Z. (2021). Learning science outside the classroom: development and validation of the out-of-school learning environments perception scale. Journal of Outdoor and Environmental Education 24, 19–36, DOI: 10.1007/s42322-020-00070-7

Şimşek, A. & Kaymakçı, S. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı. A. Şimşek ve S. Kaymakçı, (Ed.), Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.1-11). Ankara: Pegem Akademi.

Şimşek, C. L. (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108689

Tortop, H., & Özek, N. (2013). Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi; güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 300-307.

Tural, A., & Kala, F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik özyeterlik inançları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 108-121.

Türkmen, H. (2019). Hayvanat bahçeleri. Şen, A.İ. (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları içinde (p.135-160). Ankara: Pegem.

Uysal, İ. & Kösemen S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.

Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları secondary school teachers’ self-efficacy beliefs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.

Yaşar Çetin, B. (2021). Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin okul dışı öğrenmeye ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı: Ankara, Türkiye.

Yeşilbursa, C.C. & Uslu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 410-428.

Yılmaz, K. & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.
How to Cite
Demir, E., & Çetin, F. (2022). Teachers’ Self-Efficacy Beliefs regarding Out-of-School Learning Activities. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 12(1), 147-166. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2022.007