Perceptions of Early Childhood Preservice Teachers on Early Childhood Education Undergraduate Program Courses

Keywords: Early childhood, Undergraduate program, Pre-service teachers, General culture courses, Teacher education courses, Field education courses

Abstract

The purpose of the study was to find out the contribution of general culture (GC), pedagogical knowledge (PK), and content knowledge (CK) courses to the professional development of preservice teachers in early childhood education programs. As a part of a mix-method research study, this survey uses a rank-order judgment methodology. Using a two-stage-cluster and random sampling - 432 students from 35 universities participated in the study during the 2018-2019 academic year. Data were gathered using an “Early Childhood Education Undergraduate Program Course Evaluation Form” and analyzed using pairwise comparison. With reference to the results, “Effective Communication” was chosen as the most beneficial one among the GC courses, and “Statistics” was selected as the least beneficial course. In addition, among the PK courses, “Teaching Practice I” was the most beneficial one, and “Assessment and Evaluation” was the least helpful course related to student perceptions. While the “Introduction to Early Childhood Education” course was the most beneficial course among the CK, “Research Project II” was listed as the least beneficial course. It was found that students’ opinions about courses did not change concerning their gender, academic achievement, and the type of high school they had attended.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akgün, L. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğretmen adaylarının algı ve beklentileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 21-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50194/646277

Akpınar, B. (2012). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data Yayınları.

Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. Organisation for Economic Cooperation and Development. EDU Working paper no. 41. Retrieved from http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/linkto/edu-wkp(2009)20

Apak, E. G. A. (2009). Yıldırma eylemleri ve örgütsel adanmışlık ilişkisi: ilköğretim okulu öğretmenleri üzerinde bir araştırma. (Unpublished master’s thesis). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1),144-162. doi: 10.16986/HUJE.2017030313

Aydın, E., & Sevimli, N. E. (2019). An investigation of preservice mathematics teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward statistics. Istanbul Sabahattin Zaim University Journal of Faculty of Education, 1(1), 159-174. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/719345

Bartan, M. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmen yetiştirme lisans programı hakkında görüş ve önerileri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 24-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/debder/issue/43652/514123

Beck, C., Kosnik, C., & Rowsell, J. (2007). Preparation for the first year of teaching: Beginning teachers' views about their needs. New Educator, 3(1), 51-73. doi: 10.1080/15476880601141581

Borko, H. (2004) Professional development and teacher learning mapping the terrain. Educational Researcher, 33, 3-15. doi: 10.3102/0013189X033008003

Brooker, R., & Macdonald, D. (1999). Did we hear you?: issues of student voice in a curriculum innovation. Journal of Curriculum Studies, 31(1), 83-97. doi: 10.1080/002202799183313

Cengiz, C., & Karataş, F.Ö. (2014). Alan eğitiminde araştırma projesi dersi: biyoloji öğretmen adaylarının yansıtmaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 51-58. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/05.cengiz.pdf

Cochran-Smith, M., & Zeichner, K. M. (2005). Executive summary: The report of the AERA panel on research and teacher education. In M. Cochran-Smith & K. M. Zeichner (Eds.), Studying teacher education: The report of the AERA Panel on research and teacher education (pp.1-36). Lawrence Erlbaum Associates Publishers; American Educational Research Association

Çobanoğlu, R., & Yıldırım, A. (2021). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları: Cumhuriyet’in ilanından günümüze tarihsel bir analiz. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 810-830. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1694572

Dağlıoğlu, H. E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik eğitimi dersine karşı tutumları ile öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 10(50), 484-496. doi: 10.17719/jisr.2017.1682

Darling-Hammond, L. (2006). Powerful teacher education: lessons from exemplary programs. San Francisco: John Wiley and Sons.

Demir, Ö., & Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173510

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme: kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.

Dereobalı, M., & Ünver, G. (2009). Okul öncesi öğretmenliği lisans programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 161-181. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8704/108683

Diez, M. E. (2010). It is complicated: unpacking the flow of teacher education’s impact on student learning. Journal of Teacher Education, 61(5), 441-450. doi:10.1177/0022487110372927

Duman, G. (2016). Okul öncesi öğretmenliği lisans programı öğretmenlik uygulaması derslerinin öğrenci boyutunda değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1661-1674. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22604/241561

Ekinci, N., & Kaya, D. (2016). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının özel alan yeterlik algılarının i̇ncelenmesi: i̇letişim, yaratıcılık ve estetik. Sakarya University Journal of Education, 6(1),141-157. doi:10.19126/suje.90006

Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., & Dicle, A. N. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 231-252. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10334/126646

Ersoy, A. F., & Çengelci, T. (2008). The research experience of social studies pre-service teachers: a qualitative study. Educational Sciences: Theory and Practice, 8(2), 541-554. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ831166.pdfEti, İ., & Gündoğdu, S. (2016). Okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin araştırma projesi dersine ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 121-139. doi:10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182914

Evin-Gencel, İ. (2017). Program geliştirme ve değerlendirme sürecinde sorunlar. In B. Oral & T. Yazar (Eds.), Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme (ss. 540-554). Ankara: Pegem Akademi.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw HIll.

Havik, T., & Westergård, E. (2020). Do teachers matter? Students’ perceptions of classroom interactions and student engagement. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(4), 488-507. doi: 10.1080/00313831.2019.1577754

Higher Education Council [HEC]. (1998a). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara: Mart.

Higher Education Council [HEC]. (1998b). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Mart.

Higher Education Council [HEC]. (2006). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/1-aciklama_programlar.pdf

Higher Education Council [HEC]. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-LisansProgramlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf

Higher Education Council [HEC]. (2020). Eğitim fakültelerine yetki devri. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/egitim-fak%C3%BCltelerine-yetki-devri.aspx

İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14,1-56. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21642/232634

İnan, C. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik dersini öğretebilme konusunda hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır il ornegi). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), 537-550. doi: 10.7827/TurkishStudies.7021

İnce, H. H. (2019). İnsan anatomisi dersi üzerine biyoloji, okul öncesi ve fen bilgisi eğitimi öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 99-105. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/51749/658427

Kahramanoğlu, R. (2017). Okul temelli program geliştirme. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/31085/337174

Kara, Y., & Gelbal, S. (2013). İlköğretim öğrencilerinin başarılarını etkileyen özelliklerin tam sıralama halinde ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(1), 33-51. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/65962

Karaca, N. H., & Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Karasu Avcı, E., & Ünal İbret, B. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine i̇lişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27735/318050

Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 270-290. Retrieved from http://cije.cumhuriyet.edu.tr/en/download/article-file/1012726

Küçükahmet, L. (1986). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları

Lasley, T. J., Siedentop, D., & Yinger, R. (2006). A Systemic approach to enhancing teacher quality: The Ohio model. Journal of Teacher Education, 57(1), 13-21. doi: 10.1177/0022487105284455

Loeb, S., Rouse, C., & Anthony Shorris. (2007). Introducing the issue. The Future of Children, 17(1), 3-14. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4150017

Metin-Aslan, Ö. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 1-14. doi: 10.17755/esosder.73598

Ministry of National Education [MoNE]. (1981). 10. Milli Eğitim Şurası. Retrieved from https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165120_10_sura.pdf

Ministry of National Education [MoNE]. (1988). 12. Milli Eğitim Şurası. Retrieved from https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165252_12_sura.pdf

Ministry of National Education [MoNE]. (1993). 14. Milli Eğitim Şurası. Retrieved from https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf

Ministry of National Education [MoNE]. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Retrieved from http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf

Müezzinoğlu, A., & Mirillo, H. (2017). Okul öncesi ve zihinsel engelliler öğretmenliği öğretmen adaylarının müzik dersine i̇lişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1-14. doi:10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304636

Nahal, S. P. (2010). Voices from the field: Perspectives of first-year teachers on the disconnect between teacher preparation programs and the realities of the classroom. Research in Higher Education Journal, 8, 1-19. Retrieved from http://www.aabri.com/manuscripts/10446.pdf

Navarro, M., Martin, A., & Gómez-Arízaga, M. P. (2022). Profiles of pre-service primary teachers: attitudes, self-Efficacy, and gender stereotypes in teaching science and mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 18(1), em2062. doi: 10.29333/ejmste/11483

Olgan, R., Güner Alpaslan, Z., & Öztekin, C. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 39(173), 288-300. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2475

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2017). Starting strong 2017: key OECD ındicators on early childhood education and care. OECD Publishing, Paris.

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.

Özgül, İ. (2017). Temel eğitim bölümü okul öncesi öğretmenliği lisans programına ilişkin müzik derslerinin çözümlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(64), 1496-1509. doi:10.17755/esosder.304587

Parylo, O., Süngü, H., & Ilgan, A. (2015). Connecting attitudes toward Teaching and pedagogical formation courses: A Study of Turkish pre-service teachers. Australian Journal of Teacher Education, 40(5). doi:10.14221/ajte.2015v40n5.5

Peker Ünal, D. (2017). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen örtük bir öge olarak öğretim üyesi davranışları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 430-440. doi: 10.5961/jhes.2017.220

Ramazan, O., & Yılmaz, E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 332-349. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292014

Ramazan, O. M., & Tunçeli, H. İ. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenliği lisans programı (2006) hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 67-79. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/266209

Saavedra, A. R., & Opfer, V. D. (2012). Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8-13. doi:10.1177/003172171209400203

Seçer, Z., Çeliköz, N., & Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/146284

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23. Retrieved from https://people.ucsc.edu/~ktellez/shulman.pdf

Spelke, E. S. (2005). Sex differences in intrinsic aptitude for mathematics and science?: A critical review. American Psychologist, 60(9), 950-958. doi: 10.1037/0003-066X.60.9.950

Şahin, Ç., Kartal, O. Y., & İmamoğlu, A. (2013). Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 101-118. Retrieved from https://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt14Sayi1/JKEF_14_1_2013_101-118.pdf

Şimşek, S., Alkan, V., & Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 63-73. doi: doi.org/10.9779/PUJE624

Tannen, D. (2001). You just don’t understand: women and men in conversation. New York, NY: Quill.

Tican Başaran, S., & Aykaç, N. (2020). Evaluation of 2018 Turkish early childhood teacher education curriculum. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(3), 889-928. doi:10.14527/pegegog.2020.028

Tonga, F. E., & Tantekin Erden, F. (2021). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 20-37. doi:10.33308/26674874.2021351228

Turgut, M. F., & Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: OSYM Yayınları

Turhan, M., Demirli, C., & Nazik, G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin mesleğe adanmışlıklarına etki eden faktörler: Elazığ örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 179-192. Retrieved from https://docplayer.biz.tr/5828544-Sinif-ogretmenlerinin-meslege-adanmislik-duzeyine-etki-eden-faktorler-elazig-ornegi.html

Ulubey, Ö., & Tican Başaran, S. (2019). Evaluation of 2018 initial teacher training programs. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 263-300. Retrieved from http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/article/view/ijocis.2019.012/163

Üstün, E., Erkan, S., & Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136. Retrieved from http://journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol05_Issue10_2004/355.pdf

Voogt J., & Pareja Roblin, N. (2010). 21st-century skills. Discussion paper. The University of Twente. Retrieved from http://www.billielee.co.nz/wp-content/uploads/2015/04/White-Paper-21st-CS-Reading-week-2.pdf

Vural-Ekinci, D., & Hamurcu, H. (2008). Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi dersine yönelik öz-yeterlik inançları ve görüşleri. Elementary Education Online, 7(2), 456-467. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/90960

World Bank (2011). Türkiye’de temel eğitimde kalite ve eşitliğin geliştirilmesi: zorluklar ve seçenekler. (Rapor No: 54131-TR). Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINURKISHEXTN/Resources/455687-1326904565778/EducationQualityReport2011-tr.pdf

Yalçın, S., & Şengül Avşar, A. (2014). Eğitim fakültesi meslek bilgisi derslerinin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 79-90. doi:10.21031/epod.71470

Yazçayır, N., & Yıldırım, N. (2021). Öğretmen yetiştirme lisans programları ve öğretmenlik meslek bilgisi alt boyutunun karşılaştırmalı analizi “Türkiye ve Singapur“. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 182-218. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1091950

Yıldırım, A. (2011). Competing agendas and reform in teacher education. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-17. Retrieved from http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/article/view/45/50

Yıldırım R. G., Özyılmaz Akamca G., Ellez A. M., Karabekmez S., & Bulut Üner A. N., (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9(2), 306-316. doi:10.5961/jhes.2019.332

Yıldız-Altan, R., Ulutaş, İ., & Demiriz, S. (2018). Okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 869-886. doi: 10.17152/gefad.378603

Yılmaz, M., & Arslan, Ş. (2016). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 598-607. doi:10.14686/buefad.v5i2.5000190975
How to Cite
Yilmaz, A., Atış Akyol, N., Kevser Çakmak, Şifa, & Çoban Söylemez, E. T. (2022). Perceptions of Early Childhood Preservice Teachers on Early Childhood Education Undergraduate Program Courses. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 12(1), 43-70. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2022.003