Student opinions regarding strengths and weaknesses of face to face and online teaching

Keywords: online learning, distance education, face to face teaching

Abstract

This qualitative case study was carried out to identify the strengths and weaknesses of face to face and online teaching. The study group of the research study consisted of a total of 47 students attending a public university, 36 of whom are female and 11 of whom are male students. In the study, semi-structured interview form was used as the data collection tool. The data obtained within the scope of the research were analyzed by means of content analysis. When the findings were evaluated in general, it was seen that students mostly prefer face to face teaching. Besides it was also seen that both online and face to face teaching have strengths and weaknesses relative to each other. However, it has emerged that face to face teaching has more strengths than online learning. Although this view comes into prominence, online applications which are one of the important tools of accessing information in today's conditions, should also be used in the learning and teaching process. Especially in situations where face to face teaching is not available, online applications can be used as an important tool in order to establish the communication link between the learner and teacher and also to maintain learning.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qahtani, A. A. & Higgins, S. E. (2013). Effects of traditional, blended and e-learning on students' achievement in higher education. Journal of Computer Assisted Learning, 29(3), 220–234.

Alkan, C. (2011). Eğitim teknolojisi. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. Theory and Practice of Online Learning, 2, 15-44.

Anggrawan, A., Ibrahim, N., Muslim, S. & Satria, C. (2019). Interaction between learning style and gender in mixed learning with 40% face-to-face learning and 60% online learning. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(5), 407-413.

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011, Şubat). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. M. Akgül vd. (Ed.), Akademik Bilişim 2011 Konferansında sunulan bildiri (pp.273-279). Malatya, Türkiye: İnönü Üniversitesi. Erişim adresi: https://ab.org.tr/ab11/kitap/_AB11_tek.pdf

Birişçi, S., & Karal, H. (2018). Çevrimiçi eşzamanlı ve yüz-yüze grupla problem çözme süreçlerindeki söylem örüntülerinin karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 447-476.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çakır, H. (2008). İnternet temelli öğretim tasarımı ve teknolojide yeni yönelimler. H. İ. Yalın (Ed.), İnternet temelli eğitim, (s. 319-344).

Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Yükseköğretimde çevrimiçi öğrenme: sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Journal of European Education, 1(1), 25-34

Doğan, S., & Tatık, R. Ş. (2015). Marmara Üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 247-261.

Durdu, L., & Onay Durdu, P. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamları. K. Çağıltay & Y. Göktaş (Ed.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler, (s. 521-540).

Fidan, M., Debbağ, M., & Çukurbaşı, B. (2018, Ekim). Ortak zorunlu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine ilişkin öğrenci görüşleri. H. İ. Kaya, & Ö. Demir (Eds.), The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)’da sunulan bildiri. (pp. 567-574). Kars, Türkiye: Kafkas Üniversitesi.

Gambari, A.I., Shittu, A. T., Ogunlade, O. O., & Osunlade, O. R. (2017). Effectiveness of blended learning and e-learning modes of ınstruction on the performance of undergraduates in kwara state nigeria. Malaysian Online Journal of Education Science, 5(1), 25–36.

Gürer, M. D., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.

Haber, J., & Mills, M. (2008). Perceptions of barriers concerning effective online teaching and policies: Florida community college faculty. Community College Journal of Research and Practice, 32(4-6), 266-283.

Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(26), 187-204

İşman, A. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Johnson, A. P. (2014). Veri toplama yöntemleri, eylem araştırması el kitabı (Çev. Ed. Y. Uzuner & M. Anay-Özten, Bölüm Çev. Y. Uzuner & G. Karasu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kan, A. Ü., & Fidan, E. K. (2016). Türk dili dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin öğrenci algıları. Turkish Journal of Educational Studies, 3(2), 23-45.

Karataş, E. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 91-104.

Karataş, S. (2006). Deneyim eşitliğine dayalı internet temelli ve yüz yüze öğrenme sistemlerinin öğrenci başarısı açısından karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 113-132.

Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21(1), 73-94.

Kılıç Çakmak, E., Taşkın, N., & Kokoç, M. (2017). Öğrenme yaklaşımlarının öğretim teknolojileri alanındaki yeri ve önemi. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu & A. İşman (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, (s. 266-275).

Koçak, Ö., & Göktaş, Y. (2017). Çevrimiçi teknolojilerle desteklenen geleneksel öğrenme ortamlarının akademik başarı üzerindeki etkisine genel bakış: meta analiz. Ö. Demirel & S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen Dünyada Eğitim (pp.1185-1194). Ankara: Pegem Akademi

Larson, D. K., & Sung, C. H. (2009). Comparing student performance: Online versus blended versus face-to-face. Journal of Asynchronous Learning Networks, 13(1), 31-42.

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in etnographic research. Review of Educational Research, 52(1), 31-60.

Lincoln, Y. S., & Guba, G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publication.

Merriam, Sharan B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Eserin orjinali 2009'da yayımlandı).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousand Oaks: Sage Publications.

Özgül,M., Sarıkaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Örgün eğitimde ve uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 294-304.

Öztaş, S., & Kılıç, B. (2017). Atatürk ilkeleri ve inkilâp tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin öğrenci görüşleri açisindan değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün & S.B. Demir). Ankara: Pegem A Yayıncılık. (Eserin orjinali 2002'de yayımlandı).

Panda, S., & Mishra, S. (2007). E-Learning in a mega open university: Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International, 44(4), 323-338.

Paulsen, M. F. (2002). Online education systems: Discussion and definition of terms. Erişim adresi: http://www.porto.ucp.pt/open/curso/modulos/doc/Definition%20of%20Terms.pdf

Pellas, N., & Kazanidis, I. (2013). On the value of second Life for students’ engagement in blended and online courses: A comparative study from the higher education in Greece. Education and Information Technologies, 20(3), 445-466.

Pepeler, E., Özbek, R., & Adanır, Y. (2018). Uzaktan eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik öğrenci görüşleri: Muş alparslan üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 421-429.

Prepose, L. S. (2015). Online, flipped, and traditional instruction: A comparison of student performance in higher education. Doctoral dissertation, University of Southern California, California.

Saban, A. (2007). Okul teknolojisi planlaması ve koordinasyonu. (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Scherrer, C. R. (2011). Comparison of an ıntroductory level undergraduate statistics course taught with traditional, hybrid, and online delivery methods. INFORMS Transactions on Education, 11(3), 106–110.

Seaman, J. (2009). Online learning as a strategic asset: Volume II: The paradox of faculty voices: Views and experiences with online learning. Babson Survey Research Group. Erişim adresi: https://www.onlinelearningsurvey.com/reports/online-learning-strategic-asset.pdf.

Seferoğlu, S. S. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Sezer, B., Karaoğlan-Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve geleneksel yüz yüze hizmet içi eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: Deneysel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264-288.

Shu, H., & Gu, X. (2018). Determining the differences between online and face-to-face student–group interactions in a blended learning course. The Internet and Higher Education, 39, 13-21.

Soffer, T., & Nachmias, R. (2018). Effectiveness of learning in online academic courses compared with face‐to‐face courses in higher education. Journal of Computer Assisted Learning, 34(5), 534-543.

Sümer, M. (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 181-200.

Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139- 160.

Uşun, S. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. (2. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Yıldırım, A., & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E. O., & Aktuğ, S. (2011, Şub.). Uzaktan eğitimde çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim üzerine görüşleri. M. Akgül vd. (Ed.), Akademik Bilişim 2011 Konferansında sunulan bildiri (pp.501-512). Malatya, Türkiye: İnönü Üniversitesi. Erişim adresi https://ab.org.tr/ab11/kitap/_AB11_tek.pdf
How to Cite
NAYCİ, Ömer. (2020). Student opinions regarding strengths and weaknesses of face to face and online teaching. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 10(1), 261-290. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2020.009