A Study on preservice teachers’ academic self-efficacy

Keywords: Academic self-efficacy, Preservice teacher, Teacher training

Abstract

The aim of this study was to explore if there is a significant difference between preservice teachers’ academic self-efficacy perceptions and their gender, fields of study in high school and departments at their university. The study was carried out through descriptive survey model, one of quantitative research models. The sample of the study consisted of 653 freshmen preservice teachers in the Faculty of Education at Gazi University. Convenience sampling method was used in the study. Percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, Kruskal-Wallis and t test were used in the analysis of the data collected via “Academic Self-Efficacy Scale”. Findings reveal that there is no significant difference between preservice teachers’ academic self-efficacy levels and their gender, fields of study in high school and departments at their university. Findings also indicate that preservice teachers’ academic self-efficacy levels are in “partly sufficient” range.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbay, S. E. & Gizir, C. A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik öz yeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.

Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 24-33.

Aktaş, H. (2017). Akademik güdülenme ile akademik öz yeterlik arasındaki ilişki: ilahiyat fakültesi öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3),1376-1398.

Alemdağ, C. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz yeterlikleri ve öğrenme yaklaşımları. Unpublished Doctoral Thesis, Karadeniz Teknik University Educational Sciences Institute, Physical Education and Sports Department, Trabzon.

Alemdağ, C., Öncü, E. & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.

Alsop, S. & Watts, M. (2000). Facts and feelings: Exploring the affective domain in the learning of physics. Physics Education, 35, 132-138.

Altunçekiç, A., Yaman, S. & Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.

Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of EducationalStudies (IEJES) 1(1), 12-31.

Ashton, P. T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35, 38-32.

Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz yeterlik ve sınav kaygısı. Unpublished Master Thesis, Hacettepe University Social Sciences Institute, Ankara.

Aydın, R., Ömür, Y. E. & Argon, T. (2014). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile akademik alanda arzularını erteleme düzeylerine yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 40, 1-12.

Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 236-262.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. EnglewoodCliffs, NJ: PrenticeHall.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28, 117–148.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Başbay, M., Ünver, G. & Bümen, N-T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(59), 345-366.

Biricik, Y. (2015). Beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik öz yeterliklerinin incelenmesi. Master Thesis, Atatürk University Social Sciences Institute, Erzurum.

Bleicher, R. E. (2004). Revisiting the STEBI-B: Measuring self-efficacy in preservice elementary teachers. School Science & Mathematics, 104(8), 383-391.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Chemers M, Hu L. T. & Garcia B. F. (2001). Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93, 55–64.

Choi, N. (2005). Self-efficacy and self-concept as predictors of college students’ academic performance. Psychology in the Schools, 42(2), 197-205.

Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi İngilizce öğretmenliği lisans programı (İÖLP) ve eğitim fakülteleri İngilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(6), 27-42.

Çakır, Ö., Kan, A. & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve öz yeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1),36-47.

Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz yeterlik düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168.

Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2007). Öğretmen adaylarının sosyal öz yeterlik algılarının belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 57-74.

Çuhadar, C., Gündüz, Ş. & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.

Demir, Z. (2008). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri (SAÜ örneği). Master Thesis, Sakarya University Social Sciences Institute, Sakarya.

Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 9(3), 265-279.

Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.

Duit, R. & Treagust, D. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25(6),671-688.

Duman, B. & Yakar, A. (2017). Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 200-229.

Donmuş, V., Akpınar, B. &Eroğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının akademik öz yeterlikleri ve mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 1-13.

Durdukoca, F. Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.

Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik algı düzeylerine etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98-110.

Ekici, G. (2012). Akademik öz yeterlik ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 174-185.

Elkatmış, M., Demirbaş, M., & Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 41-50.

Eroğlu, O., Yıldırım, Y. & Şahan, H. (2017). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin akademik öz yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi,1(1), 38-47.

Friedman, I. A. & Kass, E. (2002). Teacher self efficacy: A classroom organization conceptualization. Teaching and Teacher Education, 18, 675-686.

Friedmen, I. A. (2003). Self-efficacy and burnout in teaching: The importance of interpersonal-relations efficacy, Social Psychology of Education, 6, 191–215.

Gençtürk, A. & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. 9(3), 1037-1056. Retrieved from: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1737.

Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish orTurkic, 7 (1), 1159-1177.

Güldü, S. (2015). Liselerde okuyan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda okul metaforlarının akademik öz yeterlik ve lise yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Master Thesis, Zirve University Social Sciences Institute, Gaziantep.

Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. E-Journal of New Word Sciences Academy, 5(3), 1395-1404.

Gürbüztürk, O. & Şad, S. N. (2009). Student teachers’ beliefs about teaching and their sense of self-efficacy: A descriptive and comparative analysis. Inonu Unıversıty Journal of The Faculty of Education, 10(3), 201-226.

Güven, M. & Baltaoğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejilerinin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(2), 288-337.

Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki öz yeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 9-116.

Güzel, H. (2017). Lise öğrencilerinin akademik öz yeterlik inanç düzeylerinin internet kullanımı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (11), 225-245.

Haycock, L.A., Mc Carthy, P. & Skay, C.L. (1998). Procrastination in college students: The role of self and anxiety. Journal of Counseling and Development, 76, 317-325.

Joo, Y-J., Bong, M. & Choi, H-J. (2000). Self-efficacy for self-regulated learning, academic self-efficacy, and internet self-efficacy in web-based instruction. Educational Technology Research and Development, 48(2). 5–17.

Kahyaoğlu, M. & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (28th edition). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kavrayıcı, C. & Bayrak, C. (2016). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 623-657. Doi: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.70805

Klassen, R. M., Krawchuk, L. & Rajani, S. (2007). Academic procrastination of undergraduate slow self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915-931.

Koç, C. & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778. Doi: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu

Koçer M. (2014). Ortaokul öğrencilerinin benlik algıları ile akademik öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Zonguldak ili örneği. Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, Educational Sciences Intitute, İzmir.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Lent, R., Broun, S. D. & Larkin, K. C. (1984). Relation of self-efficacy expectations to academic achievement and persistence. Journal of CounselingPsychology, 31(3), 356-362. Doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.31.3.356

Lortie, D. C. (1975). School teacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press.

Morgil, İ., Seçken, N. & Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 6(1), 62-72.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 18-42.

Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 15-28.

Oğuz, A. & Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen öz yeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış, 14, 23-36.

Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.

Otluoğlu, R. (2002). İlköğretim okulu izlencesinde (programında) duyuşsal alan ve duygu eğitimi. M.Ü, Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 163-172.

Owen, S. & Froman, R. D. (1988). Development of a college academic self-efficacy scale. New Orleans: Paper presented at the annual meeting of the national council on measurement in education.

Özdemir, M. S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.

Özgül, D. & Diker, G. (2017). Lisansüstü eğitim adaylarının akademik öz yeterlik ve güdülenmelerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi örneği). Journal of Human Sciences, 14(2), 2129-2139.

Özkan, M. ve Arslantaş, H. İ. (2013). Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 311-330.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.

Pekdemir, Ü. (2015). Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ile matematik kaygıları, benlik saygıları, akademik öz yeterlik inançları ve otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiler. Unpublished Master Thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon.

Pekel, A. (2016). Spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin akademik öz yeterlikleri ve üniversite yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished Master Thesis, Erciyes University Health Sciences Institute, Kayseri.

Phan, H.P. (2012). Relations between informational sources, self efficacy and academic achievement: A developmental approach. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 32(1), 81-105.

Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. & Özden, B. (2013). Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz yeterlik algılarının ve akademik kontrol odaklarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 227-250.

Satıcı, S. A. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik öz yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Schunk, D.H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.

Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi,1(2), 1-26.

Tabancalı, E. & Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1167-1184.

Thompon, T. L. & Mintzes, J. J. (2002). Cognitive structure and the effective domain: On knowing and feeling in biology. International Journal of Science Education, 24(6), 645-660.

Tobin, K., Tippin, D. J. Gallard, A. J. (1994). Research on ınstructional strategies for teaching science, In Dorothy L. Gabel (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning, National Science Teachers Association, New York Press.

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of noviced and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacherefficacy: Capturing an elusiveconstruct, TeachingandTeacherEducation, 17(7), 783-805. Doi: https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Tunca, N. & Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının biliş ötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4 (1), 47-56.

Usher, E. L. & Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the literature and future directions. Review of Educational Research, 78(4), 751-796.

Uysal, İ. & Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.

Ünlü, H. (2011). Beden eğitimi öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(4), 2005-2020.

Woolfolk, A. E. & W. K. Hoy (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91.

Yağcı, U. & Aksoy, V. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlikleriyle öğretmenlik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(33), 84-104.

Yalmancı, G.S. &Aydın, S. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik öz yeterlik algılarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21-27.

Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 88-104.

Yılman, M. (1987). Türkiye'de ortaöğretime öğretmen yetiştirme sisteminin pedagojik-temelleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yılmaz, M., Gürçay, D. & Ekici, G. (2007). Akademik öz yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Yılmaz, G., Yılmaz, B., & Türk, N. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi (Nevşehir ili örneği). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(2), 85-90.

Zimmerman, B. J. & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model of student self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 80(3), 284-290.

Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura, (Ed.), Self-efficacy in Changing Societies (202-231). New York: Cambridge University Press.
How to Cite
Kezban Saraçoğlu, G. (2018). A Study on preservice teachers’ academic self-efficacy. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 8(2), 255-274. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.012