Developing protective factor scale for classroom teachers: A validity and reliability study

Keywords: Primary school teacher, Protective factor, Validity and reliability

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable assessment scale in order to determine protective factors that teachers have. The study was conducted with 348 primary school teachers teaching at primary schools in Aydın city Efeler district at 2017-2018 school year, fall semester. In the study, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis techniques were used for construct validity of the study. Within the context of results obtained, the measurement scale developed could be defined as a valid and reliable measurement scale to be used to determine protective factors which primary school teachers have.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay.

Altınkurt, Y., Türkkaş Anasız, B. & Ekinci, C. E. (2016). Öğretmenlerin yapısal ve psikolojik güçlendirilmeleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 41(187), 79-96.

Arastaman, G. (2011). Öğrenci yılmazlığına etki eden faktörlere ilişkin Ankara ili genel lise ve anadolu lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri. Unpublished doctorate dissertation, Ankara University, Ankara.

Aydoğan, D. (2014). Çiftlerde ilişkisel yılmazlığın ebeveynlik stresi, ilişkisel başa çıkma, ilişkisel profesyonel yardım arama ile ilişkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi University, Ankara.

Aydoğan, D., Terzi, Ş., Eşici, H. & Tomar, İ. H. (2012). Validation of resilience scale for Turkish youth and adults. 33rd International Conference of the Stress and Anxıety Research Society, Palma de Mallorca.

Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği' nin GÖYÖ Türkçe' ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-131.

Baruth K. E. & Carroll J. J. (2002). A formal assessment of resilience: The Baruth Protective Factors Inventory. The Journal of Individual Psychology, 58(3), 235–244.

Basım, H. N. & Çetin, F. (2011). Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104-114.

Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Amos uygulamaları (2nd ed.). Bursa: Ezgi Kitabevi.

Beltman, S., Mansfield, C. & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience. Educational Research Review, 6, 185–207.

Benard, B. (2004). Resiliency: What we have learned. San Francisco: WestEd.

Bobek, B. L. (2002). Teacher resiliency: A key to career longevity. Clearing House, 75(4), 202–205.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge: Harvard University Press.

Brunetti, G. J. (2006). Resilience under fire: Perspectives on the work of experienced, inner city high school teachers in the United States. Teaching and Teacher Education, 22(7), 812–825.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4th ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Castro, A. J., Kelly, J. & Shih, M. (2009). Resilience strategies for new teachers in high-needs areas. Teaching and Teacher Education, 26(3), 622–629.

Coleman, J. & Hagell, A. (2007). Nature of risk and resilience in adolescent. In Coleman and Hagell (Eds) Adolescence, risk and resilience against the odds (pp. 1-17). U.K: John Willey and Sons Ltd. (Ebook).

Connor, K. M. & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davıdson Resılıence Scale (cd-rısc). Depression and Anxiety, 18, 76-82.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Çetin, F. & Basım, H. N. (2011). Psikolojik dayanıklılığın iş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarındaki rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(3), 79-94.

Danış, M. Z. (2006). Davranış bilimlerinde ekolojik sistem yaklaşımı. Aile ve Toplum, 3(9), 45-53.

Day, C & Gu, Q. (2014). Resilient teachers, resilient schools: Building and sustaining quality in testing times. London and New York: Routledge.

Day, C. (2012). New lives of teachers. Teacher Education Quarterly, 39(1), 7-26.

Doğan, S. & Kılıç, S. (2008). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61.

Dryden, J., Johnson, B., Howard, S. & McGuire, A. (1998). Resiliency: A comparison of construct definitions arising from conversations with 9 year old–12 year old children and their teachers. Annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA. ERIC document ED 419 214.

Fraser, M. W. (1997). Risk and resilience in childhood: An ecological perspective. Washington, DC: NASW Press.

Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H. & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods Psychiatric Research, 12(2), 65-76.

Genç, A. (2014). Psikolojik dayanıklılığın örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Görgül bir araştırma. Unpublished master’s thesis, Başkent University, Ankara.

Gizir, C. A. (2004). Academic resilience: An investigation of protective factors contributing to the academic achievement of eight grade students in poverty. Unpublished doctorate dissertation, Middle East Technical University, Ankara.

Gizir, C. A. & Aydın, G. (2006). Psikolojik sağlamlık ve ergen gelişim ölçeğinin uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 26(3), 87-96.

Goldstein, S. & Brooks, R. B. (2005). Why study resilience. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds), Handbook of resilience in children (pp. 3-15). NY: Springer.

Grayson, J. L. & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model. Teaching and Teacher Education, 24, 1349–1363.

Gu, Q. & Day, C. (2013). Challenges to teacher resilience: Conditions count. British Educational Research Journal, 39(1), 22–44.

Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeylerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Ankara University, Ankara.

Haynes, N. M. (2005). Personalized leadership for effective schooling. Retrieved June 23, 2017, from www.atdp.berkeley.edu/haynes_keynote_04.ppt.

Henderson, N. & Milstein, M. (2003). Resiliency in schools: Making it happen for students and educators. California, Thousand Oaks: Corwin Press, Inc.

Higgins, G. O. (1994). Resilient adults: Overcoming a cruel past. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Hjemdal, O. (2007). Measuring protective factors: The development of two resilience scales in Norway. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 16, 303-321.

Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.

Howard, S. & Johnson, B. (2004). Resilient teachers: Resisting stress and burnout. Social Psychology of Education, 7(4), 399–420.

Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Irmak, M. & Izgar, H. (2015). Matematik öğretmenlerinin yılmazlık düzeyleri üzerine bir inceleme. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 446-459.

Kaldi, S. (2009). Student teachers’ perceptions of self-competence in and emotions/stress about teaching in initial teacher education. Educational Studies, 35(3), 349–360.

Kaner, S. & Bayraklı, H. (2010). Aile Yılmazlık Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 11(2), 47-62.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kırımoğlu, H., Yıldırım, Y. & Temiz, A. (2010). İlk ve ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yılmazlık düzeylerinin incelenmesi (Hatay ili örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4(1), 88-97.

Kiplinger, V. L. & Harper Browne, C. (2014, September). Parents’ assessment of protective factors: User’s guide and technical report. Washington, DC: Center for the Study of Social Policy.

Kline, R. B. (2011), Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: The Guilford Press.

Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework. In M. D. Glantz and J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 179-224). New York: Plenum Publishers.

Luthar, S. S. & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12, 857-885.

Luthar, S. S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543–562.

MacCallum, R. C., Browne, M. W. & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130-49.

Mansfield, C. F., Beltman, S., Price, A. & McConney, A. (2012). Don't sweat the small stuff: Understanding teacher resilience at the chalkface. Teaching and Teacher Education, 28(3), 357-367.

Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. In: Wang M. C. and Gordon E. W. (Eds.). Educational resilience in inner-city America: Challenges and prospects. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum.

Masten, A. S. (2014). Ordinary Magic: Resilience in development. New York: Guilford Press.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227-238.

Masten, A. S., Cutuli, J. J., Herbers, J. E. & Reed, J. M. G. (2007). Resilience in development. In: Lopez S. J. and Snyder C. R. (Eds). Handbook of positive psychology (pp. 117-131). Oxford, England: Oxford University Press.

Masten, A. S. Hubbard, J. J., Gest, S. D., Tellegen, A., Garmezy, N. & Ramirez. M. (1999). Competence in the context of adversity: Pathways to resilience and maladaptation from childhood to late adolescence. Development and Psychopathology, 11, 143-169.

Masten, A., Best, K. & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425-444.

Ocak, M. & Güler, M. (2017). Psikolojik sermayenin tükenmişlik üzerine etkisi: Görgül bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 49, 117-134.

Özcan, B. (2005). Anne-babaları boşanmış ve anne-babaları birlikte olan lise öğrencilerinin yılmazlık özellikleri ve koruyucu faktörler açısından karşılaştırılması. Unpublished master’s thesis, Ankara University, Ankara.

Patterson, J. H., Collins, L. & Abbott, G. (2004). A study of teacher resilience in urban schools. Journal of Instructional Psychology, 31(1), 3–11.

Pinheiro, P. S. (Ed.). (2006). World report on violence against children. United Nations Secretary-General’s Study on Violence Against Children. Retrieved from https://www.unicef.org/violencestudy/reports.html.

Preston, C. C. & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating scales: Reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta Psychologica, 104, 1-15.

Richardson, G. E., Neiger, B. L., Jensen, S. & Kumpfer, K. L. (1990). The resiliency model. Health Education, 21(6), 33-39.

Richman, M. J. & Fraser, M. W. (2001). The context of youth violence: Resilience, risk and protection. London: Praeger.

Riolli, L. & Savicki, V. (2003). Information system organizational resilience. Omega, 31(3), 227-233.

Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598- 611.

Rutter M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In: Rolf J., Masten A. S., Cicchetti D., Nuechterlein K. H., Weintraub S. (Eds). Risk and protective factors in the development of psychopathology (pp. 181-224). Cambridge; New York.

Ryan, L. & Caltabiano, M. (2009). Development of a new resilience scale: The resilience in midlife scale. Asian Social Science, 5(11), 39-51.

Sammons, P., Day, C., Kington, A., Gu, Q., Stobart, G. & Smees, R. (2007). Exploring variations in teachers’ work, lives and their effects on pupils: Key findings and implications from a longitudinal mixed-method study. British Educational Research Journal, 33(5), 681–701.

Savi Çakar, F., Karataş, Z. & Çakır, M. A. (2014). Yetişkin Yılmazlık Ölçeği: Türk kültürüne uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22–39.

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling. Third Edition. New York, NY: Routledge.

Schwab, R. L. (2001). Teacher burnout: Moving beyond ‘‘psychobabble’’. Theory Into Practice, 22, 21–27.

Sezgin, F. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 489-502.

Short, P. M. (1994). Defining teacher empowerment. Education, 114(4), 488-493.

Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79–104.

Stanford, B. H. (2001). Reflections of resilient, persevering urban teachers. Teacher Education Quarterly, 28(3), 75–87.

Strumpfer, D. (2001). Psychometric properties of an instrument to measure resilience in adults [Electronic version]. South African Journal of Psychology, 3(1), 36-44.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: Harper Collins.

Tagay, Ö. & Demir, K. (2016). Öğretmen adayları için Mesleki Dayanıklılık İnancı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1603-1620.

Tait, M. (2008). Resilience as a contributor to novice teacher success, commitment, and retention. Teacher Education Quarterly, 35(4), 57–75.

Tan, Ş. (2014). Öğretimde ölçme ve değerlendirme KPSS el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (2nd ed.). Ankara. Nobel.

Terzi, Ş. (2006). Kendini Toparlama Gücü Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 77-84.

Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 297-306.

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944–956.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A. & Hoy, W. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202-248.

Ungar, M. (Ed.) (2012). The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice. New York, NY: Springer.

Ungar, M. (2013). Resilience after maltreatment: The importance of social services as facilitators of positive adaptation. Child Abuse and Neglect, 37, 110–115.

Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1, 165-178.

Waters, E. & Sroufe, L. A. (1983). Social competence is a developmental construct. Developmental Review, 3, 779-797.

Werner, E. E. & Smith, R. S. (2001). Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience and recovery. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Werner, E. E. & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press.

Wolin, S. J. & Wolin, S. (1993). The resilient self: How survivors of troubled families arise above adversity. New York, NY: Villard.

Yelboğa, A. (2006). Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 196-217.

Youssef, C. M. & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace. Journal of Management, 33(5), 774-800.
How to Cite
Üstündağ, N., Aydoğan, D., & Akar Vural, R. (2018). Developing protective factor scale for classroom teachers: A validity and reliability study. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 8(1), 83-110. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.005