Teacher views on the curriculum of elementary school third grade science course

Keywords: Science education, Science course, Teacher views

Abstract

This study has been carried out with the aim of evaluating the Curriculum of Elementary School Third Grade Science Course, which has been implemented for the first time in the academic year of 2014-2015, based on the views of teachers. The general screening model has been employed in the study. This research has been conducted with the participation of 36 classroom teachers, who have been determined via maximum variety sampling method from schools that are classified as high level, medium level, and low level in terms of their success. These semi-structured interviews have been audio-recorded with the permission of the teachers. Content analysis has been used in order to analyze the data, The results of the study suggest that the teachers in all three school levels have positive views on the curriculum. According to the teachers, the fact that the curriculum does not offer any activity examples on the teaching-learning process and students' workbook are what the curriculum lacks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akdeniz, A. R., Yiğit, N. ve Kurt, Ş. (2002). Yeni fen bilgisi öğretim programı ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri. V. National Science and Mathematics Education Congress. METÜ Ankara, 16-18 Eylül 2002.

Akpınar, D., Günay, Y. ve Hamurcu, H. (2005). Fen bilgisi programlarının hedef ve içerik boyutuna ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(136), 3-11.

Aybek, B. ve Aslan, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. Sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 883-894.

Aydın, Ö. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Kütahya il örneği). Unpublished master’s thesis, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Bayrak, A. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzincan ili örneği). Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Boyacı, K. (2010). 2005 ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı, programın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çalışoğlu, M., Tortum, T., Erişmiş, F. ve Koçyiğit, D. (2015). Yeni yapılandırılan 3. sınıf hayat bilgisi ve fen bilimleri derslerine yönelik öğretmen görüşleri. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(2), 1-11

Çepni, S. ve Çil, E. (2013). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çiftçi, S., Saban, A., Gündüz, S. N. ve Olaç, F. T. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğretmenlerinin üçüncü sınıf fen bilimleri dersine ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 333-347.

Demir, S.. (2006). İlköğretim programında okutulmakta olan hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen bilgisi derslerine hazırlamadaki etkileri. Unpublished master’s thesis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Demirtaş, Z. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulanma sürecinin değerlendirilmesi. Unpublished doctoral dissertation, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Demirtaş, Z., Arslan, S., Yarar, İ. & Tutkun, Ö. F. (2015). Teachers’ opinions about renewed fifth grade science lesson curriculum. The Online Journal of Counseling and Education, 4(2), 28-39.

Doğan, Y. (2009). Fen ve teknoloji dersi etkinliklerinin benimsenme ve uygulanma düzeyinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdem, M. (2009). 5. sınıf fen ve teknoloji eğitim programının yeterlilikleri ve karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Gökçe, İ. (2006). Fen ve teknoloji dersi programı ile öğretmen kılavuzunun içsel olarak değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar (Balıkesir örneği). Unpublished master’s thesis, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Kara, S. (2008). İlköğretim altıncı sınıf düzeyinde fen ve teknoloji dersi öğretimi yapan öğretmenlerin yeni 2005 yılı fen ve teknoloji programının uygulanmasıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri (Afyonkarahisar il örneği). Unpublished master’s thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, H. D. (2010). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis an introduction to its methodology. London: Sage Publications.

Kurtuluş, N. ve Çavdar, O. (2011). Fen ve teknoloji programındaki etkinliklere yönelik öğretmen ve öğrenci düşünceleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 1-23.

M.E.B. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.

Öz, B. (2007). 2001 ilköğretim fen bilgisi dersi ve 2005 ilköğretim fen ve teknoloji dersi programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Özdemir, H. (2006). İlköğretim okulları 4. ve 5. sınıf fen bilgisi öğretim programlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri (Konya ili örneklemi). Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Savran, A., Çakıroğlu, J. ve Özkan, Ö. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin yeni fen bilgisi programına yönelik düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ Ankara, 16-18 Eylül 2002.

Şeker, S. (2007). Yeni ilköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşleri ışığında değerlendirilmesi (Gümüşhane ili örneği). Unpublished master’s thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.

Topal, N. (2009). 2004 fen ve teknoloji programının öğretmenler açısından değerlendirilmesi; Samsun örneği. Unpublished master’s thesis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Unayağyol, S. (2009). Öğretmenlerin fen ve teknoloji programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ünişen, A. ve Kaya, E. (2015). Fen bilimleri dersinin ilkokul üçüncü sınıf programına alınmasıyla ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(20), 546-571.

Yangın, S. (2007). 2004 öğretim programı çerçevesinde ilköğretimde fen ve teknoloji dersinin öğretimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, N. ve Güngör Akgün, Ö. (2015). İlkokul 3. sınıf öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri dersine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 199-21.
How to Cite
Başar, T., & Yağcı, E. (2018). Teacher views on the curriculum of elementary school third grade science course. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 8(1), 59-82. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.004