Effect of undergraduate education on the educational philosophies of prospective teachers: A longitudinal study

Keywords: Educational philosophy, Philosophy preference, Prospective teachers

Abstract

The aim of this study is to determine the change occurred in educational philosophies of prospective teachers in the process of a four-year undergraduate education. This study was designed as a longitudinal panel study. The sample of the study consists of 323 prospective teachers from Çukurova University Faculty of Education. In analyzing the data gathered by means of Philosophy Preference Assessment Form, one-way ANOVA for repeated measures and two-way ANOVA for mixed measures were used.  According to the results, while there was a decrease in the perennialism and idealism, there was an increase in existentialism philosophical understandings of the prospective teachers from the 1st year towards the 4th year; and there were no significant changes in other philosophical understandings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aldridge, J. M., Fraser, B. J., & Taylor, P.C. (2000) Constructivist learning environments in a cross-national study in Taiwan and Australia. International Journal of Science Education, 22(1), 37-55.

Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492.

Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.

Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 1-14.

Austin J. R., & Reinhardt D. (1999). Philosophy and advocacy: An examination of pre service music teachers’ beliefs. Journal of Research in Music Education, 47(1), 18-30.

Aydın, H. (2007). Felsefi temelleri ışığında yapılandırmacılık. Ankara: Nobel Yayıncılık

Borg, W. R. & Gall, M. (1989). Educational research (5th ed.). London: Longman Group.

Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Brown, D.F., & Rose, T.D. (1995). Self-reported classroom impact of teachers’ theories about learning and obstacles to implementation. Action in Teacher Education, 17(1), 20-29.

Büyükdüvenci, S. (1988). İdealizm ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1), 343-365.

Büyükdüvenci, S. (1989). Realizm ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 135-149.

Çağırgan-Gülten, D., & Batdal-Karaduman, G. (2010, November). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Paper presented at the International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkiye. Abstract retrieved from https://updoc.site/download/lkretim-matematik-retmen-adaylarnn-eitim-sreci_pdf.

Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 68-83.

Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7(4). Retrieved from http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_331.pdf.

Defhlefs, T. M. (2002). Relationship of constructivist learning environment to student attitudes and achievement in high school mathematics and science. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska, Nebraska.

Demirel, Ö. (2002). Eğitimde program geliştirme (4th ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Doğanay A (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.

Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.

Ediger, M. (2000). Philosophy perspectives in teaching social studies. Journal of Instructional Psychology, 27(2). Retrieved from http://www.findarticles.com/cf 0/m0FCG/2.

Ekiz, D. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim felsefesi akımlarına ilişkin eğilimlerinin Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.

Elisasser, C. W. (2008). Teaching educational philosophy: A response to the problem of first year urban teacher transfer. Education and Urban Society, 40(4), 476-493.

Erbaş, M. K. (2013). Determination of physical education teachers' educational beliefs. International Journal of Academic Research, 5(5), 386-392.

Ertürk, S. (1988). Türkiye'de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 11-16.

Fosnot, C.T. (1996). Constructivism: A psychological theory of learning. In C.T. Fosnot (Edit.). Constructivism: Theory, perspectives and practice (pp. 8-33). New York: Teacher College Press.

Gutek, G. L. (2001). Eğitimde felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (2nd ed.) (Trans. Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Hove, K. R., & Berv, J. (2000). Constructing constructivism, epistemological and pedagogical. D.C. Philips (Ed.). Constructivism in education içinde (pp. 19-40). Chicago: University of Chicago Pres.

Kagan, D. M. (1992). Implication of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27(1), 65-90.

Kale, N. (2009). Felsefiyat. Ankara: Pegem Akdemi Yayınları.

Kanatlı, F. & Schreglman, S. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 128-138.

Karadağ, E., Baloğlu, N., & Kaya, S. (2009). Okul yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarını benimseme düzeylerine ilişkin ampirik bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181–200.

Kim, H. B.; Fisher, D. L, & Fraser, B. J. (1999). Assessment and investigation of constructivist science learning environment in Korea. Research in Science and Technological Education, 17(2), 239-250.

Kumral, O. (2014). Philosophical change in education: A desired primary school model of primary school student teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 524-532.

Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers’ philosophies and educational goals. Education, 116 (1), 124-129.

Malik, G. M., & Akhter, R. (2012). Existentialism and present educational scenario. Researcher, 4(10), 94-97.

Marzano, R. J. (2000). 20th century advances in instruction. In R. S. Brandt (Edt.). Education in a new era (pp. 67-96). Alexandria, VI: ASCD.

Merrill, D. (1991). Constructivism and instructional design. Educational Technology, 31(5), 45-53.

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19(4), 317-328.

Olsen, D.G. (2000). Constructivist principles of learning and teaching methods. Education, 122 (2), 347-354.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F., P. (2014). Eğitim programı temeller ilkeler ve sorunlar. (Trans Ed. Asım Arı). Konya: Eğitim Kitabevi.

Roosevelt, G. (2011). Values added: The uses of educational philosophies in an accelerated teacher training program. Educational Studies, 47 (6), 545-560.

Sönmez, V. (1996). Eğitim felsefesi (4th. ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Taylor, P.C., Fraser, B.J., & Fisher, D.L. (1997). Monitoring constructivist learning environment. International Journal of Educational Research, 27, 293-302.

Tekin, S., & Üstün, A. (2008). Amasya Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145-158.

Tunca, N., Alkın-Şahin, S, & Oğuz, A. (2015). Öğretmenlerin eğitim inançları ile meslekî değerleri arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 11-47.

Üstüner, M. (2008). The Comparison of the educational philosophies of Turkish primary school superintendents and teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 177-192.

Weshah, H. A. (2013). Investigating the effects of professional practice program on teacher education students’ ability to articulate educational philosophy. College Student Journal, 47(3), 547-559.

Wiles, J., & Bondi, J. (1984). Curriculum development: A guide to practice (2nd ed.). New York: Charles E. Merrill Publishing Company.

Winch, C. (2012). For philosophy of education in teacher education. Oxford Review of Education, 38(3), 305-322.

Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Towards real reform in science education. The Science Teacher, 58, 52-57.
How to Cite
Doğanay, A., & Sarı, M. (2018). Effect of undergraduate education on the educational philosophies of prospective teachers: A longitudinal study. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 8(1), 01-22. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.001