National Qualifications Framework for Lifelong Learning: The Cases of Europe and Turkey

  • Gülgün Bangir Alpan
  • Gülhan Durdubaşoğlu
Keywords: Painting courses, lifelong learning, social solidarity, painting education

Abstract

This study aims to explore the views of participants about painting courses at centers for social solidarity in collaboration with Çankaya Municipality and Çankaya Public Education Center and the directorate of school of art. The participants of the study are the course attendees above 45 years of age. The data obtained through a 5-point scale questionnaire form have been analyzed through percentages and f values. The results of the study suggest that subjects "two and three dimension form", " texture", "structure", and "art movements", which are within the objectives and the content of painting education, are not dealt with in a comprehensive manner. "Oil color" is the most commonly implemented technique. Course attendees perform "reproduction of master works" mostly, and nearly half of the attendees perform abstraction works. To the course attendees, the duration of the course, one year, is not adequate. The physical attributes of workshops and classrooms are not in the desired quality in terms of size. Besides, audio -visual tools are rarely employed. Air conditioning problem persists. On the whole, the physical qualities and the equipment of class ware are not adequate. In the opinions of the course attendees, the written exams in which cognitive skills are evaluated meet the objectives by half.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akın, F. (2005). Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen El Sanatları Kurslarının Öğretmen ve Kursiyer Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ankara Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Aksoy, M.(2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa Birliği serüveni. Bilig, (64), 23-48.Arslan, G. (2001). Halk Eğitim Merkezlerinde Sanat Eğitimi ve Bir Program Önerisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.Berberoğlu, B. (2010). Yaşam boyu öğrenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri açısında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki konumu. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 5(2), 113-117.Borat, O. (2010). Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim sektöründe beklenen gelişmeler. Projeler Dergisi. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi (2), 32-44.Çellek, T. (2001 Mart). Temel sanat eğitimi, Fotoğrafya, 8, 24 Temmuz 2013 tarihinde http://www.fotografya.gen.tr/issue-8/sanat_egitimi.html adresinden alınmıştır.Çetin, Ş. (1997). Ankara İli Merkez İlçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Eğitici Personelin (Öğretmenlerin) Yetişkin Eğiticisi Olarak Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.Demirel, M. (2011). Lifelong learning and its reflections on Turkish elementary education curricula.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,1 (1), 87-105.Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı, Ankara: Önder Matbaacılık.Duman, A. (2003). Bazı eğitim bilimi kavramlarına ilişkin genel bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (10), 7-8.Duman, A. (1999). Yetişkinler eğitimi. Ankara: Ütopya Yayınevi.Elüstü, A. (2007). Yetişkinlerin eğitim ihtiyaçları ve halk eğitimi ile ilgili farkındalık düzeylerinin belirlenmesi.

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Erdamar (Koç), G. ( 2010). Yaşam boyu öğrenme, Bulunduğu eser: Demirel Ö. (Ed.) Eğitimde yeni yönelimler, (ss. 213-231). Ankara : Pegem Akademi.Ertürk, S. (1993). Eğitimde program geliştirme, Ankara : Meteksan Yayınları.European Commission .(2007). Key competences for lifelong learning. European Reference Framework Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 12pp.http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf adresinden 26 Temmuz 2013 tarihinde alınmıştır.Gençaydın, Z. (1990). Sanat eğitiminin düşünsel temelleri. Ortaöğretim Kurumlarında Resim İş Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği VIII. Öğretim Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Yayınları. (ss. 43- 55)Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 34-48.

Kırışoğlu, O. T., (2005). Sanatta eğitim: Görmek öğrenmek yaratmak, Ankara: Pegem A Yayıncılık.Mert, G. (2005). Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Stilistlik Kurslarındaki Eğitim Etkinliğinin Toplam Kalite Yöntem Sürecinde Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Odabaş, H ve Polat, C. (2008). Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: Bilgi okuryazarlığı.

International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceedings Books. (ss.596-606).Serençelik, İ. (2005). Halk Eğitim Merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Toplum Kurumları Tarafından Verilen Kurslara Katılan Eğitimcilerin Sorun Alanları, Çözüm Önerileri, Geleceğe Yönelik Beklentileri ve İş Doyumlarının Araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Şirin, A. (2008). Halk Eğitim Merkezlerinin Sanat Eğitimi Bağlamında Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi.

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.Turan, S. (2005). Öğrenen topluma doğru Avrupa Birliği eğitim politikalarında yaşam boyu öğrenme.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 5 (1), 87-98.Yıldız, A. (2004). Türkiye'deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78-97.Yiğit, Y. (2011, 21 Kasım). Çankayalı kadınlar TODAM'da sanatı keşfediyor. İl Gazetesi.
How to Cite
Bangir Alpan, G., & Durdubaşoğlu, G. (2013). National Qualifications Framework for Lifelong Learning: The Cases of Europe and Turkey. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(5), 55-68.