The effect of cooperative learning approach on 6th grade students’ success in the ‘field’ subject in mathematics

  • Ata Pesen
  • Bahar Bakır
Keywords: Cooperative learning, mathematics, achievement

Abstract

This study aims to investigate the effect of cooperative learning approach on the 6th grade students’ achievement in the field of mathematics. The research study was designed based on the pre-­‐‑and post-­‐‑test control group experimental model. The study was carried out with a total of 56 students at a secondary school of Ministry of National Education in the city center of Siirt in the spring semester of the academic year 2014-­‐‑2015. One experimental group and one control group was used in the research. The study duration was 4 weeks. During this period, the lessons were taught based on the cooperative learning approach with the experimental group. For the control group, the traditional learning approach was used. As a data collection tool, a “field test” developed by the researchers was administered to both the experimental group and control group as a pre-­‐‑ and post-­‐‑test. Furthermore, experimental group students'ʹ opinions about the cooperative learning approach were elicited through an open-­‐‑ended semi-­‐‑structured interview form at the end of this process. Data analysis was done with the SPSS 21 statistical program, and the statistical processes used in the data analysis included t-­‐‑test, mean, standard deviation, frequency and percentages. The significance level was .05. A significant difference was found for the experimental group between the post-­‐‑test achievement scores of the students who were exposed to cooperative learning approach and the students in the control group who were exposed to traditional learning approach. Also, comparing the access points of the students both in experimental and control groups, a significant difference for the experimental group was found. At the end of the experimental study, the students in the experimental group expressed that having lessons according to the cooperative learning approach was useful, they understood the importance of collaborating with their friends, the tournaments were exciting and fun.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Açıkgöz, K.Ü. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Uğurel Matbaası, Malatya. Akbuğa, S. (2009). İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde İşbirlikli Öğrenme İlkelerine Göre Yapılandırılmış

Grup Etkinliklerinin Öğrenci Erişilerine ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Akın, S. (1996). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretimi Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.Arısoy, B. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin ÖTBB ve TOT Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “İstatistik ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Arısoy, B. & Tarım, K. (2013). The effects of cooperative learning on students’ academic achievement, retention and social skill levels [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(3), 1-­‐‑14.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Bilgin, T. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersinde (Çokgenler Konusunda) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-­‐‑28.

Çırakoğlu, C. (2009).İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yaklaşımının İlköğretim 6.

Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Çopur, G.(2011) ‘İngilizce hazırlık sınıflarında işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin dört dil becerisine etkisi’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirel Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 14. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.Dirlikli, M. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Çemberin Analitik İncelenmesi Konusunda Akademik Başarıya, Kalıcılığa Etkisi ve Sınıf İçi Yansımaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Efe, M. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin, Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri ve Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “İstatistik ve Olasılık” Ünitesindeki Başarılarına, Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.Erdoğan, F. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gelici, Ö. (2011).İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Cebir Öğrenme Alanındaki Başarı, Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Gömleksiz, M. (1995). Kubaşık öğrenme teknikleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Gülsar, A. (2014). İşbirlikli Öğrenmenin Matematik Başarısına Etkisi ve Bu Yönteme İlişkin Öğrenci

Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Gümüş, O. & Buluç, B. (2007).İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Kış 2007, Sayı 49, ss: 7-­‐‑30.

Hazer, Ö.(2013).Çoklu zekâ destekli işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin 6. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi olasılık ve istatistik konusundaki başarılarına performanslarına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Johnson D. W., Johnson R. T., (1991). Learning mathematics and cooperative learning lesson plans for teachers, 1. Ed., Interaction Book Company, Michigan.Johnson, D.W., Johnson, R.T., and Holubec, E.J. (1994). The New Circles of Learning:Cooperation in the Classroom and School. U.S.A.: ASCD Publications.

Johnson, D.W., Johnson, R.T., and Smith K.A. (1991). Active Learning: Cooperation in The College Classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.Johnson, D.W., Johnson, R., & Smith, K. (1998). Active Learning: Cooperation in the College Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company.Kagan S. (1992).Cooperative Learning, 1.Ed., Paseo Espada: Resources for Teachers, Inc., California,Kasap, H. (1996). İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırda tutma, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.Kıncal, R.Y., Ergül, R., & Timur, S. (2007). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 156-­‐‑16.Koç, B. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Erişiye, Kalıcılığa ve Sosyal Beceriye Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.Marangoz, İ. (2010). İlköğretim 6.Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB. (2005). İlköğretim Matematik Dersi 6-­‐‑8. Sınıf Programı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.Nichols, J.D., and Hall, N. (1995).The Effects of Cooperative Learning on Student Achievement and Motivation in A High School Geometry Class. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 467-­‐‑476.Özdoğan, E. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi: Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme ve Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Özsarı, T. (2009). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde İşbirlikli Öğrenmenin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi: Probleme Dayalı Öğrenme ve Öğrenci Takımları – Başarı Bölümleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Senemoğlu, N. (1998). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Gazi Kitabevi: Ankara. Sherman, L.W., and Thomas, M. (1986). Mathematics Achievement in Cooperative Versus

Individualistic Goal-­‐‑Structured High School Classrooms. The Journal of Educational Research, 79,

169-­‐‑172.Slavin, R.E. (1983). Cooperative learning. New York: Longman.Slavin R.E. (1990). Research on cooperative learning: Consensus and Controversy, Educational Leadership.Slavin, R.E. (1991). Student Team Learning: A Practical Guide to Cooperative Learning (Third edition).

Washington D.C.: National Education Assocation Publication.

Slavin, R.E. (1994). Student Team Learning: A Practical Guide to Cooperative Learning.Washington D.C.: National Education Assocation Publication.Suyanto, W. (1998). The Effects of Student–Achievement Divisions on Mathematics Achievement in Yogyakarta Rural Primary Schools. Unpublished PhD thesis, University of Houston, Faculty of The College of Education, Texas.

Toklucu Korkmaz, S. (2013). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Dizgeli Eğitimin 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.Tonbul, C. (2001). İşbirlikli Öğrenmenin İngilizce Dersine İlişkin Doyum, Başarı İle Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri ve İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarıyla İlgili Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tanışlı, D. (2002). Matematik Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.Tuğran, Z. (2015). İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algısı ve Başarısı Üzerindeki Etkileri, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ural, A. (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa,Matematik Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Ünlü, M. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünlüsoy, M. (2006). Orta öğretim fizik müfredat konularından impuls ve momentum konularındaki kavram yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesinde işbirlikli yaklaşımın etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Ünsal, Y. (2006). Fizik Eğitiminde Bir Öğretim Tekniği Olarak İşbirliğine Dayalı Öğrenme Takımlarıyla Sürdürülen Problem Çözme Seansları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Vaughan, W. (2002). Effects of Cooperative Learning on Achievement and Attitude Among Students of Color. The Journal of Educational Research,95(6), 359-­‐‑364.

Yantır, N. (2002). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle Geometri Dersine İlişkin Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Yel, S., Taşdemir, A. ve Yıldırım, K. (2008). ”Sosyal Bilgilerde Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri”. (Ed.: B. Tay ve A. Öcal). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, 37-­‐‑90.Yıldırım, Z. (2011). Kubaşık Öğrenme Yönteminin Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Yıldırım, K., Tarım, K., & İflazoğlu, A. (2006). Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama,2(2), 81-­‐‑96.
How to Cite
Pesen, A., & Bakır, B. (2016). The effect of cooperative learning approach on 6th grade students’ success in the ‘field’ subject in mathematics. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 6(11), 71-84.