A comparative study on problem solving strategies of gifted 4th grade students and their high-achieving counterparts

  • Neşe Işık Tertemiz
  • Adem Doğan
  • Hamdi Karakaş
Keywords: Gifted student, high-achieving student, non-routine problems, problem solving strategies, mathematics

Abstract

The aim of this study was to examine the non-routine problem solving strategies of gifted 4th graders and their non-gifted but high-achieving counterparts with regard to strategies, accuracy, and mistakes. The study was qualitative in nature and based on document analysis. Participants were selected with the purposive sampling method of criterion sampling. The participants were 12 gifted students who were attending fourth grade at BİLSEM in central Kahramanmaraş during the 2015-2016 school year and 12 non- gifted but high-achieving 4th graders. Data were collected by using the “Non-Routine Problem Solving Test” designed by the researchers. Responses to the instrument were evaluated with content analysis. The findings showed that gifted students made very few mistakes in non-routine problem solution and could use a minimum of two different problem solving strategies. Their peers, on the other hand, had difficulty in solving non-routine problems, had more incorrect solutions, and could not develop different problem solving strategies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altun, M. ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 1-21

Altun, M. ve Memnun, D. (2008). Matematik öğretmeni adaylarının rutin olmayan matematiksel problemleri çözme becerileri ve bu konudaki düşünceleri, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4 (2), 213-238.

Altun, M., Memnun, D. S. ve Yazgan, Y. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının rutin olmayan matematiksel problemleri çözme becerileri ve bu konudaki düşünceleri. İlköğretim Online, 6(1), 127-143.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Anderson, J. (2009). Mathematics curriculum development andthe role of problem solving. In Proceedings of 2009, Australian Curriculum Studies AssociationNational Biennial Conference. Curriculum: A National Conversation, 1-8

Arıkan, E. E. ve Ünal, H. (2012). Farklı profillere sahip öğrenciler ile çoklu yoldan problem çözme. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 76-84.

Arseven, A. ve Yeşiltaş, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin ve üstün yetenekli olmayan akranlarının öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Turkish Studies. 11(2), 67-84.

Artut, P. D. ve Tarım, K. (2009). Öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 53-70

Artut, P. D. ve Ildırı, A (2013). Matematik ders ve çalışma kitabında1 yer alan problemlerin bazı kriterlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 349-364.

Beyazıt, İ. (2013). An ınvestigation of problem solving approaches, strategies, and models used by the 7th and 8th grade students when solving real-world problems. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1920-1927

Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cechlarova,K., Furconova, F., & Haminc, M. (2014). Strategies used for the solution of a nonroutine word problem: a comparison of secondary school pupils and pre-service mathematics teachers. P.J.Šafárık Unıversıtyfaculty of Scıenceınstıtute of Mathematıcs, jesenná 5,

040 01 Košice, Slovakia. Retrieved November 11, 2016 from

http://umv.science.upjs.sk/phocadownload/useruploadChe Megan, M., Wiegert, E., & Threlkeld, K. (2012). Problem solving strategies of girls and boys in single-sex mathematics classrooms. Educ Stud Math, 79, 311–326

Clark, A. (2016). Problem solving ın singapore math. Math in Focus The Singapore Approach. Retrieved November 14, 2016 from http://sau39.org/cms/lib07/NH01912488/Centricity

Çarkçı, İ. ve Tertemiz, N. (2015). 4. sınıf öğrencilerinin gerçek hayat durumlarına yönelik ortaya koydukları problemlerin incelenmesi. 2. Cyprus International Congress of EducationResearch (2.Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi), 3-6 December, Kyrenia, North Cyprus

Dündar, S. (2014). Öğretmen adaylarının seriler konusuyla ilgili alıştırmaları ve rutin olmayan problemleri çözme becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1293-1310.

Fülöp, E. (2015). Teaching problem-solving strategies ın mathematics. LUMAT 3(1),1-18.

Gök, T. ve Sılay, İ. (2009). Problem çözme stratejilerinin öğrenilmesinde işbirlikçi öğrenme yönteminin etkileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 58-76.

Haylock, D., & Manning, R. (2014). Mathematics explained for primary teachers (5Th Edition).

London: Sage Publications Ltd.

Heinze, A. (2005). Differences in problem solving strategies of mathematically gifted and non- gifted elementary students, International Education Journal, 6(2), 175-183.

Holden, B. (2007). Preparing for problem solving. Teaching Children Mathematics, 14(5), 290-295. Huberman, M. (1994). Gentleteaching in a violentsociety. Educational Horizon, 72(3), 131-135.

Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 57-72.

Johnson, K., & Schmidt, A.(2006). The effects of teaching problem solving strategies to low achieving students. Action Research Projects.. Retrieved November 14, 2016 from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.

Karaca, E. T. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan açık uçlu problem çözümlerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara

Kennedy, L.M. (1980). Guiding children to mathematical discovery. USA: Wadsworth, Inc.

Kim, S. (2003). Mathhematical word problem solving: comparing strategies for improving performance of students with learning difficulties. Thesis. University of Illinois is of Urbana, Champaign.

Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184

Marchis, I. (2012). Non-routıne problems ın prımary athematıcs workbooks from Romanıa. Acta Didactia Napocensia, 5(3),1-8.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi.

Miller, R. C. (1990). Discovering mathematical talent. Teston, VA: The Council for Exceptional Children. ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education.

Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher. (2 Nd. Edition). Boston: Pearson Education.

MEB (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 2593. MEB (2009). İlköğretim matematik dersi (1-5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim

Bakanlığı.

MEB (2015). İlkokul matematik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

NCTM (2000). Principles and Standarts, NationalCouncil of Teachers of Mathematics. Retrieved March 12, 2016 from www.nctm.org.

Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F. T. ve Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 65-73

Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 179-190

Özsoy, Y. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 74-87

Problem Solving Strategies, (2012). Retrieved November, 13, 2016, from http://www.thesingaporemaths.com/stratf.

Reinhart, S. C. (2000). Never say anything a kid can say! Gpstraining days 1, 2 and 3. Research and Resource Manual, 5 (8), 54-57.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 97-111

Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık

Stern, D. G. (2016). Solving math problems approximately: a developmental perspective. Plos One, 1-16.

Swanson, H. L, Orosco, M. J., & Lussıer, C. M. (2014). The effeets of mathematiesstrategy ınstruetion for children with serious problem-solving difficulties. Council for Exceptional Children, 80(2), 149-168.

Tereci, H., Aydın, M. ve Orbay, M. (2008). Bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin fen tutumlarının incelenmesi: Amasya Bilsem örneği. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, 16-17 Mayıs 2008, Ankara.

Tertemiz, N. ve Çakmak, M. (2003). Problem çözme: ilköğretim ı. kademe matematik dersi örnekleriyle.

Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Tertemiz (Işık), N. Özkan, T., Çoban Ü. S. ve Ünlütürk H. A. (2015). İlkokul 1-4. sınıf matematik ders kitaplarında doğal sayılarla dört işlem becerisine dayalı problem yapılarının incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 119-137.

Ulu, M., (2011). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları hataların belirlenmesi ve giderilmesine yönelik bir uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Ülküer, N. S. (1988). Çocuklara problem çözme becerisi nasıl kazandırılır? Yasadıkça Eğitim, 5, 445-451

Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. Edit. Soner Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık

Yazgan, Y. (2007). Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problem çözme stratejileriyle ilgili gözlemler. İlköğretim Online, 6(2), 249-263.

Yazgan, Y. ve Bintaş, J. (2005). İlköğretim dördüncü ve besinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: Bir öğretim deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 210-218.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y. ve Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 123-143.
How to Cite
Işık Tertemiz, N., Doğan, A., & Karakaş, H. (2017). A comparative study on problem solving strategies of gifted 4th grade students and their high-achieving counterparts. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 7(13), 161-188.