A needs analysis of curriculum design of the human rights, citizenship, democracy and child rights course for teacher candidates

Keywords: Human rights, Child rights, Needs assesment

Abstract

The overall aims of this study are to conduct a needs analysis of curriculum design of the “Human Rights, Citizenship and Democracy” course for the teacher candidates at the Department of Classroom Teaching and to propose a curriculum design. In this study, convergent parallel mixed methods design comprising both qualitative and quantitative data collection is used. In the qualitative aspect of the needs analysis, in-depth interviews with eight primary school teachers who taught or have been teaching the “Human Rights, Citizenship and Democracy” course in the fourth year of the primary school, three instructors from Department of Classroom Teaching at the Faculty of Education who are teaching a course with similar content and six teacher candidates registered at the 4th grade of the same department were counducted. Based on the interview results, a “Needs Analysis Questionnaire” was developed by the researchers and used for the quantitative dimension. The questionnaire is applied to 80 teacher candidates who are 3rd and 4th grade classroom teacher candidates in a a state university in Istanbul. Qualitative data were analyzed through the content analysis carried out by using NVivo11 analysis software. In the analysis of the quantitative data, a descriptive analysis was made by using SPSS.20 software package. According to results, It is seen that the teacher candidates are barely knowledgeable about the child rights; and that the teacher candidates appreciate the learning outcomes of the course design, and yet they consider themselves quite incompetent for these learning outcomes. Additionaly, the results demonstrated that an education programme on human rights, citizenship and democracy should be offered to the teacher candidates as a must course. In line with the results of the needs analysis, an education programme design model on human rights, citizenship, democracy and child rights is proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2014). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bağlı, M. T. (2013). Ara-disiplin olarak vatandaşlık ve insan hakları eğitimi: İlköğretim öğrencilerinin insan haklarına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 38(169), 296-310.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni. (ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Elkatmış, M. (2007). İngiltere ve Türkiye’deki ilköğretim 1. kademe insan hakları eğitimlerinin karşılaştırılması. Unpublished PhD Thesis, Gazi University, Ankara.

Ersoy, A. F. (2011). Elemantary school students’ perception related to children’s rights. Elemantary Education Online, 10(1), 20-39.

Ersoy, A. F. (2012). Vatandaşlık eğitiminde ihmal edilen bir alan: Evde ve okulda çocuk hakları eğitimi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 359-376.

Fazlıoğlu, Z. (2007). Çocuk hakları sözleşmesinde yer alan çocuk hakları konusunda öğretmenlerin ve yöneticilerin bilinç düzeyleri. Unpublished Master’s Thesis, Yeditepe University, İstanbul.

Flick, U. (Ed.). (2007). The Sage qualitative research kit. Thousand Oaks, CA: Sage.

Güler, A., Halıcıoğlu, B.,& Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(5), 143-162.

Karaman, Y. (1993). İlkokul öğretmenlerinin gözlemlerine göre çocukların aileleri tarafından istismarı ve ihmali. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe University, Ankara.

Kaya, Ö. S. (2011). Öğretmen adaylarının çocuk hakları ile ilgili görüşleri. Unpublished Master’s Thesis, Afyonkocatepe University, Afyonkarahisar..

Kepenekçi, Y.K. (2006). A Study of university students’ attitudes towards children’s rights in Turkey. The International Journal of Children’s Rights, 14, 307-319.

Kepenekçi, Y. K., & Baydık, B. (2009). Zihin engelliler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin tutumları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(1), 329-350.

Keskin, Y. (2002). Türkiye’de II. Meşrutiyetten günümüze kadar uygulanmış olan sosyal bilgiler öğretim programlarının analizi ve karşılaştırılması. Unpublished Master’s Thesis, Marmara University, İstanbul.

Kop, Y., & Tuncel, G. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çocuk haklarını algılamaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 6(1), 106-124.

Leblebici, H., & Çeliköz, N. (2017). Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik tutumları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 307-318.

MEB. (1949). Dördüncü Milli Eğitim Şûrası. Retrieved from: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164715_4_sura.pdf.

MEB. (1983). İlköğretim lise ve dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliği. Retrieved from: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/609.pdf.

MEB. (2010). İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi öğretim programı. Retrieved from: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_01/29042808_170910_6470kurulkarar_vatandalkvedemokrasi.pdf.

MEB. (2015). İlköğretim 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programı. Retrieved from: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.

MEB. (2016). İlköğretim 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı. Ankara: Başak Matbaacılık.

MEB-TTKB (2017). Müfredat yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine... Ankara. Retrieved from: http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf.

Özdemir Uluç, F. (2008). İlköğretim programlarında çocuk hakları. Unpublished PhD Thesis, Ankara University, Ankara.

Sakaoğlu, N. (2003). Osmanlı’dan günümüze eğitim tarihi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Sözer, E. (1998). Sosyal bilimler kapsamında sosyal bilgilerin yeri ve önemi. Gürhan Can (ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss. 1-14), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Toraman, Ç., & Gözütok, F.D. (2014). İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders programının (2010) değerlendirilmesi. Unpublished Master’s Thesis, Ankara University, Ankara.

Torun, F. (2011). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Unpublished Master’s Thesis, Adıyaman University, Adıyaman.

Tunç Çakır, D. (2008). Çocuk hakları sözleşmesinin eğitim politikalarına yansımaları konusunda milli eğitim bakanlığı uzmanlaının görüşleri. Unpublished Master’s Thesis, Ankara University, Ankara.

Uçuş, Ş. (2014). Çocuk hakları eğitimi programının hazırlanması ve değerlendirilmesi: Uygulama öğretmeninin ve katılımcıların görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2).

Uçuş, Ş., & Şahin, A. E. (2012). Çocuk hakları sözleşmesine yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 25-41.

UNICEF. (2002). Çocuk haklarına dair sözleşme uygulama el kitabı. Ankara: Ajans Türk Basın ve Basım A.Ş.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
How to Cite
Leblebici, H., & Toy, B. (2019). A needs analysis of curriculum design of the human rights, citizenship, democracy and child rights course for teacher candidates. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(1), 105-144. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.006