Investigation of 8th Grade Students’ Mathematics Anxiety

  • Murat Üstaş Mehmet Akif Ersoy University
  • Ramazan Sağ Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Keywords: Mathematics anxiety, Phenomenology, Teaching mathematics, Anxiety, Middle school

Abstract

The aim of this research study is to determine how students define their anxiety about learning mathematics, to determine the symptoms of anxiety and to define how anxiety occurs. The phenomenology research design was used in the study. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the research. The data were analyzed through the content analysis. The study group of the research consists of four male and four female 8th graders in two public secondary schools in Uluborlu district of Isparta. According to the results, students predominantly defined mathematics anxiety as frightening/scary. Also, students identified the symptoms of mathematics anxiety mostly as the theme of physical/physical symptoms. Students stated that sociological, psychological and philosophical dimensions were effective in the emergence of mathematical anxiety. Some students expressed common views on the sociological dimension-psychological and psychological-philosophical dimension. The effects of mathematics anxiety have been examined under two titles as the effects related to the psychological and sociological dimensions. While the effects related to the psychological dimension are discussed in terms of course achievement and effects on themselves, the effects related to the sociological dimension are discussed in terms of their effects on their relationship with their family and friends.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adal, A., & Yavuz, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(1), 20-41.

Akgül, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile algıladıkları öğretmen sosyal desteğinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücü. (Unpublished master’s thesis), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Akış, Y. (2014). Søren Kierkegaard’da kaygı kavramı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.

Arem, C. (2010). Conquering math anxiety. Toronto: Nelson Education.

Arıkam, G. (2004). Kırşehir ilköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile matematik başarıları arasındaki ilişki. (Unpublished master’s thesis), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Ateş, B., & Güler, M. (2016). Ergenlerde siber zorbalığın yordayıcısı olarak algılanan sosyal yetkinlik ve toplumsal kaygı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 391-408.

Baban, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinde matematik kaygısı ve algılanan öğretmen tutumu. (Unpublished master’s thesis), Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.

Baltaş, A. (2004). Stres ve başa çıkma yolları (22. baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi‟nde sunulan sözel bildiri, Ankara, Türkiye.

Bayer, A. S. (2005). Statü endişesi (3. baskı). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Baykul, Y. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Baymur, F. (1989). Genel Psikoloji (8. baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Bayram, P. (2020). Matematik eğitiminde kaygıyı konu alan araştırmaların değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye.

Bekdemir, M. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler (Erzincan eğitim fakültesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144.

Borlat, G. (2018). Yaratıcı drama yönteminin matematik kaygısı ve motivasyonuna etkisi. (Unpublished master’s thesis), Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye.

Bourne, E. (1995). The anxiety and phobia workbook. (2nd ed.). Akland, CA: New Harbiner Publications.

Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Cantimer, G. (2016). Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygıları ve dersi değerlendirmeleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 48, 261-282.

Chipman, S. F., Krantz, D. H., & Silver R. (1992). Mathematics anxiety and science careers among able college women. Psychological Science, 3, 292-295.

Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Deniz, L., & Üldaş, İ. (2008). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeğinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 30, 49-62.

Doğru, S. S. Y., & Arslan, E. (2008). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyi ile durumluk kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(19), 543-553.

Doruk, M., Öztürk, M., & Kaplan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarının belirlenmesi: kaygı ve tutum faktörleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 283-302.

Eldemir, H. H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kaygısının bazı psiko- sosyal değişkenler acısından incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye.

Erden, M., & Akgül, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısının ve öğretmen sosyal desteğinin matematik başarılarını yordama gücü. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 3-16.

Erktin, E., Dönmez, G., & Özel, S. (2006). Matematik kaygısı ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(140), 26-33.

Erol, E. (1989). Prelevance and correlates of math anxiety in turkish high school students. (Unpublished master’s thesis), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Geçtan, E. (1992). Çağdaş yaşam ve normal dışı davranışlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Gierl, M. J., & Bisanz, J. (1995). Anxieties and attitudes related to math in grades 3 and 6. Journal of Experimental Education, 63(2), 139-158.

Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(17), 174-184.

Izard, C. E. (1972). Patterns of emotions: a new analysis of anxiety and depression. New York: Academic Press.

Kılıç, A. S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları, güdülenmeleri ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. (Unpublished master’s thesis), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Koca, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.

Köknel, Ö. (1989). Kaygı bozuklukları genel ve klinik psikiyatri. stanbul: Nobel Tıp Yayını.

Köroğlu, E. (2006). Kaygılarımız korkularımız. Ankara: HYB Yayıncılık.

Lewis, R., & Aiken Jr.(1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40(4), 551-596. https://doi.org/10.3102/00346543040004551

Manav, F. (2011). Kaygı. Toplum Bilimleri Dergisi. 5(9), 201-211.

McKay, M., & Fanning, P. (2008). Özgüveninizi ortaya koymak, geliştirmek ve korumak için kanıtlanmış teknikler. (F. G. Atay, Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınları.

McLeod, D. B., & Adams, V. M. (1989). Affect and mathematical problem solving: A new perspective. New York: Springer-Verlag.

Oksal, A., Durmaz, B., & Akın, A. (2013). SBS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav ve matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 2(4), 47-62.

Peker, M., & Şentürk, B. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(34), 21-32.

Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric data. Journal of Counselling Psychology, 0(19), 551-554.

Sapma, G. (2013). Matematik başarısı ile matematik kaygısı arasındaki ilişkinin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1351-1377.

Sertelin Mercan, Ç., & Yavuzer, H. (2017). Bilişsel-davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş sosyal beceri eğitiminin ergenlerin sosyal kaygi düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1187-1202. https://doi.org/10.17755/esosder.291364

Skiba, A. E. (1990). Reviewing an old subject: Math anxiety. The Mathematics Teacher, 83(3), 188-189.

Şahin, F. Y. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(5), 57-74.

Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. (Unpublished master’s thesis), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.

Şentürk, C. (2016). Lise öğrencilerinin matematik kaygılarının yordanması. (Unpublished master’s thesis), Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.

Tan, M. N., & Solak, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygısı, öğrenilmiş çaresizlik ve matematiğe yönelik tutum düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.

Taşdemir, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 154-162.

Tekindal, S. (2009). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri (2. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Tobias, S. (1978). Overcoming math anxiety, Newyork: Norton.

Tolan, Ö. Ç. (2002). Üniversite öğrencilerinde kaygı belirtileri ve bağlanma biçimleri ile kişilerarası şemalar arasındaki ilişkiler. (Unpublished master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Toptaş, V., & Gözel, E. (2018). An ınvestigation of the metaphorical perceptions of the parents on the concept of “mathematics”. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(5), 621-625.

Tuncer, M., & Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 47-64.

Uzman, E. (2004). Sosyal destek düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin kimlik statüleri. Eurasian Journal of Educational Research, 0(15), 110-121.

Yenihayat, S. A. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ile öğretmen tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Unpublished master’s thesis), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Yenilmez, K,. & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

Yeşilyurt, F. (2006). ÖSS ve OKS’de kaygı ve baş etme yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yetkin, E. (2003). Student difficulties in learning elementary mathematics. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education, DIGEST, EDO-SE-03-06.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yıldırım, İ., & Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 224-234.

Yildirim, İ. (2006). Akademik başarının yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 258-267.

Yüksel-Şahin, F. (2004). Ortaögretim ögrencilerinin ve üniversite ögrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(5), 57-74.

Zettle, R. D., & Houghton, L. L. (1998). The relationship between mathematics anxiety and social desirability as a function of gender. College Student Journal, 32, 81-86.

Zorbaz, O. (2013). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. (Unpublished master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
How to Cite
Üstaş, M., & Sağ, R. (2021). Investigation of 8th Grade Students’ Mathematics Anxiety. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 11(2), 195-218. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2021.010