Metaphoric perceptions of academicians and graduate students about the concepts of curriculum and curriculum evaluation

Keywords: curriculum, program evaluaiton, metaphors

Abstract

The aim of this study is to reveal the metaphoric perceptions of academicians and graduate students about curriculum, curriculum evaluation, curriculum evaluator and curriculum evaluation standards. The data were gathered through the participants’ answers for the sentence “I think the curriculum (etc.) is like …; because…”. According to the results, there are five different categories for curriculum which are “consisting of consecutive processes, guiding, having harmonious components, being functional, being indispensable”; three different categories for curriculum evaluation which are “supervision and control, elimination, correction”; four different categories for the curriculum evaluator which are “selective, supervisor, brave, corrective”; and four different categories for the curriculum evaluation standards which are “rules, guiding, criteria for comparison, being indispensable”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akar, H. & Yıldırım, A. (2009). Change in teacher candidates' metaphorical images about classroom management in a social constructivist learning environment. Teaching in Higher Education, 14(4), 401-415.

Akbaş, Y. & Gençtürk, E. (2013). Coğrafi bilgi sistemleri kavramına metaforik bakış. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 179-196.

Anglin, L. W. & Dugan, T. (1982, March). Teachers' perceptions of existing and ideal school curriculum: An analysis of metaphors. Paper presented at Annual Meeting of American Educational Research Association, New York, USA. Erişim adresi: http://eric.ed.gov/?id=ED217037

Arsal, Z. (1998). Program geliştirme sürecinde ihtiyaç analizinin yeri ve nasıl yapıldığına ilişkin program geliştirme uzmanlarının görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.

Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin “öğretmen” kavramı ile ilgili algılarının metaforik incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 43-59.

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools in Ankara. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: ODTÜ.

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim & Bilim, 33, (147), 3-13.

Cobb, P. (1994). Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives on mathematical development. Educational Researcher, 23(7), 13-20.

Coşkun, M. (2010). Lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri). Turkish Studies, 5 (3), 919-940.

Çırak Kurt, S. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin "öğretim programı" kavramına ilişkin metaforik algıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 631-641.

Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 27-43.

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme (10. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

Doğan, T. (2003). Öğretmen ve okul yöneticilerine rehber: Eğitimde planlama, uygulama, değerlendirme, rehberlik ve eğitim sistemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dündar, H. & Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin ‘pedagojik formasyon programı’na ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.

Erden, M. (1993). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları.

Erginer, E. & Örten, D. (2016). Türkiye’de eğitimde program geliştirme alanındaki öncü akademisyenlerin eğitimde program geliştirmeye ilişkin metaforik algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 387-414.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson Education Inc.

Gözütok, F. D. (2013). Cumhuriyet’in ilanından 2013’e öğretim programlarının analizi: Hayat bilgisi örneği. F. D. Gözütok ve F. Bıkmaz (Yay. haz.). Türkiye’de 2000 yılı öncesi program geliştirme çalışmaları içinde (s. 1-16). Ankara: Yargı Yayınevi.

Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 126-141.

Güveli, E., İpek, A.S., Atasoy, E. & Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 140-159.

Johnson, L. C. (2006). Better hope your teachers likes you: Student perceptions of good teachers and good principals. Unpublished doctoral dissertation, Greensboro: The University of North Carolina.

Juvenile Justice Evaluation Center. (2001). Curriculum evaluation briefing series: Hiring and working with an evaluator. http://www.jrsa.org/pubs/juv-justice/evaluator.pdf [Erişim Tarihi, 2020, 5 Ocak]

Kasoutas, M. & Katerina, M. (2009). Exploring Greek teachers’ beliefs using metaphors. Australian Journal of Teacher Education, 34(2), 64-83.

Kaya, Z. (1997). Eğitimde program değerlendirme sürecinin temel işlemleri. G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 59-72.

Klenowski, V. (2010). Curriculum evaluation: Approaches and methodologies. In P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (Third ed., pp. 335-341). Oxford, UK: Elsevier.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim, 40(182), 29-41.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.

Mahlios, M. & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary pre-service teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29, 227-240.

Mahn, H. (2012). Vygotsky's analysis of children's meaning making processes. International Journal of Educational Psychology, 1(2), 100-126.

Marshall, H. H. (1990). Metaphor as an instructional tool in encouraging student teacher reflection. Theory into Practice, 24, 128-132.

Massengill, D., Mahlios, M., & Barry, A. (2005). Metaphors and sense of teaching: How these constructs influence novice teachers. Teaching Education, 16(3), 213-229.

Ministry of National Education (MoNE). (2005). İlköğretim matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretimi programı. Ankara: MoNE.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma (çev. ed. S. Turan). Ankara: Nobel.

Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. (Çev. G. Bulut). İstanbul: Mess Yayınları.

Munby, J. (1987). Metaphorical expressions of teachers' practical curriculum knowledge. Journal of Curriculum and Supervision, 6(1), 18–30.

Murphy, J. (2002). Reculturing the profession of educational leadership: New blueprints. Educational Administration Quarterly, 38(2), 176-191.

Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (Çev. S. Özge). İstanbul: Yayın odası.

Ocak, G. & Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293-309.

Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum. New York: Pearson Allyn and Bacon.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına yönelik metafor durumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage.

Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Pektaş, M. & Kıldan, A.O. (2009). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 271-287.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17(4), 299-315.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Semerci, Ç. (2007). “Program geliştirme” kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2),125-140.

Sert, M., Gündoğdu, K., & Akar Vural, R. (2018). Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanının bugünü, yarını. In Proceedings of The 27th International Congress on Educational Sciences Proceeding Book (pp. 2405-2418). Antalya, Türkiye: Pegem Akademi.

Shah, R. K. (2019). Effective social constructivist approach to learning for social studies classroom. Journal of Pedagogical Research, 3(2), 38-51.

Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24(3), 127-131.

Taşdemir, M. & Taşdemir, A. (2011). İlköğretim programı üzerine öğretmen metaforları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

Tatar, N. & Murat, S. (2011). Öğretmen adaylarının ‘değerlendirme’ye yönelik algıları. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 70-88.

Tazebay, A. (Ed.) (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Türk Dil Kurumu. (2020). Güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts&view=gts [Erişim Tarihi, 2020, 10 Mart]

Tekin, H. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı yayınları.

Töremen, F. & Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1973-2012.

Tvnavcevic, A. & Vaupot, S. R. (2009). Exploring aspiring principals’ perceptions of principalship: A Slovenian case. Educational Management Administration and Leadership, 37(1), 85-105.

Ulubey, Ö. & Aykaç, N. (2005). Türkiye Cumhuriyetin ilanından 2005’e eğitim felsefelerinin ilkokul programlarına yansıması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1173-1202.

Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayıncılık.

Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.

Varış, F. (1998). Temel kavramlar ve program geliştirmeye sistematik yaklaşım. İçinde A. Hakan (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler (3-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Wood, B. B. (2001). Stake’s Countenance Model: Evaluation an environmental education professional development course. The Journal of Environmental Education, 32(2), 18-27.

Worthen, B. R., Sanders, J. A., & Fitzpatrick, J. (1997). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. White Plains NY: Longman.

Yalçın, M. & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yüksel, İ. & Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme: Yaklaşımlar, modeller, standartlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Zaltman, G. (2008). Zaltman metaphor elicitation technique. Retrieved from http://en.wikipedia.org/ wiki/Zaltman_metaphor_elicitation_technique [2019, 20 December]
How to Cite
DANİŞMAN, Şahin, & TOSUNTAŞ, Şule. (2020). Metaphoric perceptions of academicians and graduate students about the concepts of curriculum and curriculum evaluation. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 10(1), 189-220.