The relationships among prospective teachers’ teacher efficacy with their levels of academic motivation, academic procrastination, and anxiety about the Public Personnel Selection Examination (PPSE)

  • Asuman Seda SARACALOĞLU University of Adnan Medneres
  • Beste DİNÇER Adnan Menderes University
  • Muhammed EKEN University of Adnan Menderes
  • Sinan BAYIK University of Adnan Menderes
Keywords: Teacher efficacy, academic motivation, academic procrastination, Exam Anxiety

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationships among the prospective teachers’ teacher efficacy and their level of academic motivation, anxiety of PPSE academic procrastination levels. The research was designed as correlational survey method. The sample of the research was composed of 187 prospective teachers. According to the results of the study, there was a low and positive correlation between teacher efficacy and academic procrastination behaviors and also moderate and positive correlation with academic motivation levels of the prospective teachers. In addition, teacher candidates' academic procrastination behaviors, academic motivations and PPSE concerns explained 22% of the teacher efficacy of candidates.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktaş, H. (2016). Akademik Güdülenme İle Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İnsan ve toplum bilimleri araştırmaları dergisi, 6 (3), 1376-1398.

Alemdağ, C., Öncü, E., & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23–35. https://doi.org/10.17644/sbd.85718.

An, B. P. (2015). The role of academic motivation and engagement on the relationship between dual enrollment and academic performance. The Journal of Higher Education, 86(1), 98-126.

Ashton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers' sense of efficacy and student achievement. Longman Publishing Group.

Bailey, T. H., & Phillips, L. J. (2016). The influence of motivation and adaptation on students’ subjective well-being, meaning in life and academic performance. Higher education research & development, 35(2), 201-216.

Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56(56), 571-606.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Bandura, A. (2010). Self‐efficacy. The Corsini encyclopedia of psychology, 1-3.

Balkıs, M., & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationship with demographic and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.

Bilge Uzun Özer, Ayhan Demir & Joseph R. Ferrari (2009) Exploring Academic Procrastination Among Turkish Students: Possible Gender Differences in Prevalence and Reasons. The Journal of Social Psychology, 149:2, 241-257.

Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirmesi, geçerliği, güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 83-98.

Bulut, R. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi). https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043

Calp, Ş., & Bacanlı, H. (2016). Algılanan akademik yeterlik ve özerklik desteğinin özerk akademik motivasyon ve akademik başarıyla ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40).

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çıkrıkçı, Ö., Erzen, E. (2016). Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: meta-analiz gender differences on academic procrastination: Meta-Analysis,. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 31(4): 750-761.

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-Century Teacher Education. Journal of Teacher Education, 57(3), 300–314. https://doi.org/10.1177/0022487105285962.

Demir, M. K., & Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından ıncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 265–279.

Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N., & Üniversitesi Öz, İ. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(96), 111.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ekici, G. & Kurt, H. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 294-308.

Gerçeker, C. S., & Şeker, S. S. (2013). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi ve müzik eğitimi anabilim dallarında okumakta olan öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Turkish Studies, 8(12), 1219–1227. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.31.100901.141251.

Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167-178.

İpek, C., & Demirel, İ. N. (2012). Sınıf öğretmenliği ve pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inançları. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 54–67. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/215089.

Karaçanta, H., & Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Turkish Studies, 10(11), 869–882.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kim, H., & Cho, Y. (2014). Pre-service teachers’ motivation, sense of teaching efficacy, and expectation of reality shock. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(1), 67-81.

Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.

Köse, E. Ö., Dİken, E. H., & Gül, Ş. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarındaki tükenmişlik ve kpss kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 991-1012.

Kutlu, N., Gökdere, M. & Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının karşılaştırmalı incelemesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1311-1330.

Malinen, O. P., & Savolainen, H. (2016). The effect of perceived school climate and teacher efficacy in behavior management on job satisfaction and burnout: A longitudinal study. Teaching and Teacher Education, 60, 144-152.

Moalosi, S. W.T. (2013). Teachers’ Self Efficacy: Is Reporting Non-Significant Results Essential?, Journal of International Education Research. 9 (4), 397-406.

Mişe, H. & Hançer, A.H. (2019). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının incelenmesi. Folklor ve Edebiyat Dergisi, 25, (97-1), 726-738. Nathaniel, P., Sandilos, L. E., Pendergast, L., & Mankin, A. (2016). Teacher stress, teaching-efficacy, and job satisfaction in response to test-based educational accountability policies. Learning and Individual Differences, 50, 308-317.

Nessipbayeva, O. (2012). The competencies of the modern teacher. In the 10th Annual Meeting of the Bulgarian Comparative Education Society, Kyustendil, Bulgaria: 148–154.

Okçu, V. & Çelik, H. Ç. (2009). Öğretmen adaylarının kpss'ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.

Özaydınlık, K. B. (2018). Öğretmen adaylarının üstbilişsel öğrenme stratejileri ve öğretmen yeterlik algıları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 125–143. https://doi.org/10.16986/HUJE.2017028409

Özer, U. & Ferrari, J. R. (2011). Gender orientation and academic procrastination: Exploring Turkish high school students, Individual Differences Research 9(1):33-40 ·

Perera, H. N., Granziera, H., & McIlveen, P. (2018). Profiles of teacher personality and relations with teacher self-efficacy, work engagement, and job satisfaction. Personality and Individual Differences, 120, 171-178.

Rimm-Kaufman, S. E., & Hamre, B. K. (2010). The role of psychological and developmental science in efforts to improve teacher quality. Teachers College Record, 112(12), 2988-3023.

Rodríguez, S., Regueiro, B., Blas, R., Valle, A., Piñeiro, I., & Cerezo, R. (2014). Teacher self-efficacy and its relationship with students’ affective and motivational variables in higher education. European journal of education and psychology, 7(2), 107-120.

Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.

Saracaloğlu, A. S., Kumral, O., & Kanmaz, A. (2009). Ortaöğretim sosyal alanlar tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlikleri, kaygıları ve akademik güdülenme düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 38–54.

Saracaloğlu, A. S., Certel, Z., Varol, R. S., & Bahadır, Z. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları ve Denetim Odaklarının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 54-65 .

Saracaloğlu, A.,& Yenice, N. (2013). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2) , 244-260.

Saracaloğlu, A.S., Dinçer,B., Gerçeker, C., (2018). The Relationship between Music Teacher Candidates’ Academic and General Procrastination Tendencies and Test Anxiety. Journal of Education and Training Studies, 6 (9), 174-183.Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25(1), 71-86.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.

Şahin, H., & Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenem stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519–540.

Schriver, M. (1993). A Comparison of middle and junior high science teachers, levels of efficacy, and knowledge of developmentally appropriate curriculum and ınstruction, Journal of Science Teacher Education, 10, 21–42.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Tuluk, G. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlilikleri üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–15.

Ümmet, D. & Otrar, V. (2015). Kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik tutum ölçeği

geliştirme çalışması, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, 6 (13), 1-14.Van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35, 1401-1418.

Vural, L., Gündüz, D. (2019). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ile bilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki. Elementary Education Online, 2019; 18(1): pp. 307-330.

Yavuz, S. & Akdeniz, A. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının tükenmişlik ve kpss kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 212-227.

Yenice, N. , Saracaloğlu, A. S., & Özden, B. (2013). Fen Bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen özyeterlik algıları ile akademik kontrol odağı arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (34) , 227-250.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
How to Cite
SARACALOĞLU, A., DİNÇER, B., EKEN, M., & BAYIK, S. (2020). The relationships among prospective teachers’ teacher efficacy with their levels of academic motivation, academic procrastination, and anxiety about the Public Personnel Selection Examination (PPSE). International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 10(1), 53-82. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2020.003