Pre-service teachers' attitudes towards scientific research methods course: (The sample of Gazi University, Gazi Faculty of Education)

Keywords: Attitude, Pre-service teacher, Research methods course

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of the students of Gazi University Gazi Education Faculty towards Scientific Research Methods (SRM) course. The survey model was used in this descriptive study. In the study, 20-item 'Attitude Scale towards Scientific Research Methods Course' developed by Yaşar (2014) was used. The study population consisted of 308 pre-service teachers attending the German Language Education, Arabic Language Education, French Language Education, English Language Education, Philosophy Group Education, department of primary education and Preschool Teacher Education Departments at Gazi University, Gazi Faculty of Education in the spring term of 2017-2018 academic year. As a result of the research, it is difficult to say that the pre-service teachers have positive attitudes at the desired level towards the SRM course. It was determined that the pre-service teachers of the Philosophy Group had more positive attitudes towards the SRM course than the pre-service teachers of the other departments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayaydın, A., & Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2). 1-8.

Bhargava, A., & Paty, M. (2010). Quintessential competencies of a teacher: A research review. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 1(1). 7-18.

Biçer, N. Bozkırlı, K. Ç., & Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50. 327-342.

Cynthia J. E., & Benjamin, E. (2013). Effect of attitude towards professional development among high school teachers in puducherrry region. Indian Journal of Applied Research. 3(5).204-205.

İlhan, A. Çelik, H. C., & Aslan, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2). 141-156.

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Konokman, G. Y. Tanrıseven, I., & Karasolak, K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 141-158.

Korkmaz, Ö. Şahin, A., & Yeşil, R. (2011). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3).961-973.

Kurt, A. A. İzmirli, Ö. Ş. Fırat, M., & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.

Küçükoğlu, A.Taşgın, A., & Çelik, N. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme (eğitim bilimleri bölümü örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 173, 11-24.

Mills, J.D. (2004). Students' attitudes toward statistics: Implications for the future. College Student Journal, 38(3), 349–361.

Nartgün, Z. Uluman, M. Akın, Ç. Çelik, T., & Çevik, C. (2008, September). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterliklerinin incelenmesi. Paper presented at the XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Abstract retrieved from https://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=37446.

Papanastasiou, E. C. (2005). Factor structure of the “Attitudes Toward Research” scale. Statistics Education Research Journal, 4(1).16-26.

Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.

Pratschler, M. (2009). Effects of mentoring preservice teachers on inservice teachers in professional development school environments. Unpublished doctoral dissertation, Walden University, USA.

Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V(II). 179-208.

Saracaloğlu, A. S. Varol, R., & Ercan, İ. E. (2005). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin bilimsel araştırma kaygıları araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yetenekleri arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 187-199.

Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi. (1th ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Tavşancıl, T. E. (1995). Araştırmaya yönelik tutumlar ve likert tutum ölçeği. Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi (pp. 1169-1178). Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları.

Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2),109-129.

Yenilmez, K., & Ata, A. (2012, June). Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi. Paper presented at the X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Abstract retrieved from http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(112),7-17.

Yüksek Öğretim Kurumu (2019). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari

Zeichner, K. M. (1995). Beyond the divide of teacher research and academic research. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 1(2), 153-172.
How to Cite
Bilasa, P., & Taşpınar, M. (2019). Pre-service teachers’ attitudes towards scientific research methods course: (The sample of Gazi University, Gazi Faculty of Education). International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 9(2), 241-262. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.011