Views of the parents of secondary school students on supporting their children's learning

Keywords: Parental involvement, Parents of secondary education students, Secondary school students

Abstract

The aim of this research is determining the support behaviors and activities parents realized for their children’s learning and revealing it relationships with some demographical properties of parents. The translational simultaneous mixed method was used. This study in which quantitative and qualitative methods used together, firstly survey was applied and the semi-structured interviews was done. Data obtained by these data collection tools were analysed simultenously. The participants of this study are 360 parents who are parents of students studying in 5th, 6th, 7th and 8th grades at a secondary school in İstanbul. Semi-structured interviews were realized with 43 parents chosen from these participants. The questionnaire consists of three dimensions and 66 items. In the analysis of quantitative data percentage, frequency, arithmetic means and one-way variance analysis (ANOVA) were used. Descriptive analysis was used for analysing qualitative data. According to data obtained from the research, parents realized the activities which are related to motivate their children to learning and the activities that parents do with the other education stakeholders more than the activities that parents do for helping their children’s lessons. The academical supporting activities parents do are mostly general ones. The general academical supporting activities parents stated that they do generally are following their children’s homeworks/examinations, encouraging them for studying, researching form different learning sources,  doing test, providing appropriate learning environments at home, sending their children to school courses and following their academic scores. The motivational supporting activities parents stated that they do mostly are praising their children when they achieve something, encouraging them when they couldn’t be successful in their lessons and talking about what they do at school. The activities mostly stated by parents that they realized collaboratively with other people and insititutions which are related to their children’s learning are attending parents’ meeting and speaking out their negative and positive thoughts about school and teachers. Parents’ opinions about the supporting activities they realised don’t differ according to their educational levels and occupations but they differ according to their ages. It can be said that younger parents (ages between 20 and 30) do supporting activities more than others.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaşlı, S. & Kavak, Y. (2008). Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 1-22.

Albez, C. & Ada, Ş. (2018). Okul-aile ortaklığı: Güçlükler, Beklentiler, Gereksinimler, Öneriler. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 5(2), 1-18.

Arens, A. K. & Jude, N. (2017). Parental involvement and student achievement in two language domains: Indirect relations and generalizability across migration status. Learning and Individual Differences, 53, 145-155.

Argon, T. & Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95.

Bæck, U. K. (2010). Parental involvement practices in formalized home-school cooperation. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(6), 549-563.

Baki, A. & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Bayhan, P. & Işıtan, S. (2010). Ergenlik döneminde ilişkiler: Akran ve romantik ilişkilere genel bakış. Aile ve Toplum, 5(20), 33-44.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23th edition). Ankara: Pegem Yayınları

Caputo, V. (2007). “She’s from a ‘Good Family’: Performing childhood and motherhood in a Canadian private school setting.” Childhood, 14(2): 173–192.


Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Translated from the 3rd edition; M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çayak, S. (2013). Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Trakya University, Edirne.

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması, İlköğretim-Online Dergisi, 2(2), 28-34.

Çelik, N. (2005). Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar. Unpublished master’s thesis, Marmara University, İstanbul.

Doğan, Y. (2007). İlköğretim çağındaki 10-14 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özellikleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (13), 155-187.

Edwards, R. & Val, G. (2011). Clients or consumers, commonplace or pioneers? Navigating the contemporary class politics of family, parenting skills and education. Ethics and Education, 6(2). 141-154.

Fantuzzo, J. W., Tighe, E., & Childs, S. (2000). Family involvement questionnaire: A multivariate assessment of family participation in early childhood education. Journal of Educational Psychology, 92, 367-376.

Gonzalez- DeHass, A., Willems, P. P., & Holbein, M. D. (2005). Examining the relationship between parental in-volvement and student motivation. Educational Psychology Review, 17, 99-123.

Goodall, J. (2018). Learning-centered parental engagement: Freirere imagined. Educational Review, 70(5), 603-621.

Göktürk, S. & Dinçkal, S. (2018). Effective parental involvement in education: experiences and perceptions of Turkish teachers from private schools. Teachers and Teaching, 24 (2), 183-201.

Gubbins, V. & Otero, G. (2018). Determinants of parental involvement in primary school: evidence from Chile. Educational Review, 1-20.

Gündüz, G. F. (2018). Sosyal ağ üzerinden gerçekleştirilen veli koçluğunda velilerin etkileşimlerinin ve çocuklarının öğrenme düzeylerinin incelenmesi. Universal Journal of Educational Research, 6(3), 491-518.

Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: A Meta-analytic assessment of the strate-gies that promote achievement. Developmental Psychology, 45 (3), 740-763.

Hoover-Dempsey, K., Walker, J., Sandler, H., Whetsel, D., Green, C., Wilkins, A. & Closson, K. (2005). “Why do parents become involved? Research findings and implications.” The Elementary School Journal 106(2): 105–130. Doi:10.1086/499194.

Hornby, G. &Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: an update. Educational Review. 70(1), 109-119.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (2019). İstanbul Milli Eğitim veli akademileri. Retrieved from http://veliakademisi.istmem.com/

Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education, 42 (82). 82-110.

Jezierski, S. & Wall, G. (2017). Changing understandings and expectations of parental involvement in education. Gender and Education, 1-16. https://doi.org/10.1080/09540253.2017.1332340

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Keith, T. Z., Keith, P. B., Kimberly, J. Q., Sperduto, J., Santillo, S., & Killings, S. (1998). Longitudinal effects of parent involvement on high school grades: similarıties and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 36(3), 335-363.

Keskin, G., & Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 1-18.

Kıncal, R. Y. (1999). Ailenin eğitimsel fonksiyonları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.

Lareau, A. (2011). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley, CA: University of California Press.

Lawson, M. A. (2003). School-family relations in context: parent and teacher perceptions of parent involvement. Urban Education, 38, 77-133.

Leech, N. L. &.Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality & Quantity, 43(2), 265–275.

Lindberg, E.N. (2014). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin aile katılımı ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1339-1361.

Lindberg, E. & Oğuz, K. (2016). İlkokul ve ortaokullarda aile katılımı: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(3), 4135-4151.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012). Millî eğitim bakan¬lığı okul-aile birliği yönetmeliği. Retrieved from http://www.meb.gov.tr /mevzuat/liste. asp?ara=7 [10.05.2016]

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2008). Öğrenci ve programı anlamaya yardımcı ilköğretim veli kılavuzu. Retrieved from http://www.fevziozbey.k12.tr/FileUpload/ks2827 /File/ veli_kilavuzu.pdf [10.05.2016]

Morse, J. M. (2003). Principles of mixed methods and multi method research design. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social & behavioral research (pp. 189– 208). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nural, E., Kaya, C. D. & Kay, Y. (2013). Okul aile birliklerinin işleyişi, sorunlarına ilişkin yöneticilerin, okul aile birliği üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 58-69.

Oktay, A., Gürkan, T., Zembat, R. & Unutkan, Ö. P. (2003). Ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Nasıl yapmalıyım?. İstanbul: YA-PA Yayınları.

Özgan, H. & Aydın, Z. (2010). Okul-aile işbirliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1169-1189.

Porsuk, A. & Kunt, M. (2012). Denizli merkez ilköğretim okullarındaki okul aile ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar üzerine yönetici görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 203-218.

Rogers, M. A., Theule, J., Ryan, B. A., Adams, G. R., & Keating, L. (2009). Parental involvement and children’s school achievement. Canadian Journal of School Psychology, 24 (1), 34-57.

Senler, B., & Sungur, S. (2009). Parental influences on students’ self-concept, task value beliefs, and achievement in science. The Spanish Journal of Psychology, 12 (1), 106-117.

Sheldon, S. B. (2007). Improving student attendance with school, family, and community partnerships. The Journal of Educational Research, 100(5), 267-275.

Sheldon, S.B. & Epstein, J. L. (2007). Student survey of family and community involvement in the elementary and middle grades. Baltimore: Johns Hopkins University, Center on School, Family, and Community Partnerships.

Stanley, J. L., Vaterlaus, M., Tulane, S. & Beckert, T. (2017). A place for technology in parent education: An exploratory study of parent perceptions. Marriage & Family Review, 53 (8), 811-825.

Starr, L. (2011). A Dozen Activities to Promote Parent Involvement. Education World. Retrieved from https://www.educationworld.com/a_curr/curr200.shtml [18.01.2019]

Şad, N. (2012). Investigation of parental involvement tasks as predictors of primary students’ Turkish, math and sci¬ence & technology achievement. Eğitim Araştırmaları, 49, 173-196.

Thomas, V., Muls, J., Backer, F. & Lombaerts, K. (2019). Exploring self-regulated learning during middle school: views of parents and students on parents’ educational support at home. Journal of Family Studies, 1-19.

Tulviste, T. & Kikas, E. (2010). Qualities to be developed in children at home and at school: A comparison of the views of Estonian mothers, fathers and teachers. Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 315-321.

Türkiye Cumhuriyeti Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. (2016). Aile Eğitimi Programı 0-18 yaş uygulamaları-2014/17 sayılı genelge. Retrieved from http://aileegitimi.meb.gov.tr/index.php

Ünal, A., Yıldırım, A. & Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.

Walker, J. M. T., Wilkins, A. S., Dallaire, J. R., Sandler, H. M., & Hoover-Dempsey, K. V.. 2005. “Parental Involvement: Model Revision through Scale Development.” The Elementary School Journal 106 (2): 85–104. doi:10.1086/499193.

Wall, G. (2013). “Putting Family First’: Shifting Discourses of Motherhood and Childhood in Representations of Mothers’ Employment and Child Care. Women’s Studies International Forum 40, 162–171.


Williams, K., Swift, J., Williams, H. & Daal, V. (2017). Raising children’s self-efficacy through parental involvement in homework. Educational Research, 59 (3), 316-334.

Xu, J. (2016). Emotion regulation in mathematics homework: An emprical study. The Journal of Educational Research, 111 (1), 1-11.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
How to Cite
Gündüz, G. (2019). Views of the parents of secondary school students on supporting their children’s learning. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(1), 145-178. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.007