The effect of the textbook written according to the principles of prose learning on the student achievement

Keywords: Principles of prose learning, Textbook, Student achievement

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the effect of the textbook written according to the principles of prose learning on the student achievement. Pre-test - post-test controlled group design was used in the study. The study was conducted on 3 groups, each composed of 38 2nd grade medical vocational high school students. "Impact" is limited by the didactic quality of two separate sections of the psychology textbook and it was practiced with the traditional text book and the textbook which is organized in two separate ways as including questions and not. The data were analysed by one-way analysis of variance and "t" test. It was determined that there is a significant difference in favour of the group who studied the textbook with questions prepared according to the principles of prose learning compared to the group which the traditional textbook was implemented in terms of total achievements regarding knowledge, comprehension and practice levels and retention of the learned knowledge within the cognitive domain

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alpan, B. G. (2004). Ders kitaplarındaki grafik tasarımının öğrenci başarısına ve derse ilişkin tutumlarına etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Altunoğlu, B. D. & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretme için öğretmen beklentileri. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.

Arslan, S. & Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-113.

Aslantaş, H. & Demirci, B. (2016). Müzik ders kitaplarındaki görsellere ilişkin öğretmen görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1581-1599.

Balaman, F. (2016). The effect of digital storytelling technique on the attitudes of students toward teaching technologies. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 147-168.

Balaman, F. ve Tüysüz, C. (2011). Harmanlanmış öğrenme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 75-90.

Bloom, B., Englehart, M., Furst, E., Hill, W. & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York, Toronto: Longmans, Green.

Bodur, F. (2016). Uzaktan öğretim ders kitaplarında kullanılan görsel öğelerin öğrenmeye etkileri (Anadolu Üniversitesi örneği). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 70-80.

Bolat, Y. (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 510-536.

Coşkun, M. (2003). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya ünitelerinin içerik yönünden değerlendirilmesi. In: C. Şahin (Ed), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler (pp. 299-315). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Çerçi, A. (2016). 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabının etkinliği oluşturan unsurlar bakımından değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (4), 1984-1998.

Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Duman, A. (2003). Sosyal bilgiler ders kitaplarında dil ve anlatım. In: C. Şahin (Ed), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu sosyal bilgiler (pp.124). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Dündar, A. (1995). Ortaokul temel ders kitaplarının eğitsel ve grafiksel açıdan değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dursun, F. & Eşgi, N. (2008). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler öğretimi ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 21-34.

Ergin, A. & Gözütok, D. (1996). İlköğretim ders kitaplarının değerlendirilmesi (hayat örneği). In H. Coşkun, İ. Kaya & J. Kuplin (Ed.), Türkiye ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları (pp. 77-85). Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Eşgi, N. (2005). İlköğretim 5. sınıf bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 165. Retrieved from http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/165/esgi.htm.

Güneş, F. (2002). Ders kitaplarının incelenmesi. Ankara: Ocak Yayınları.

Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 163-176.

Kabapınar, F. (2001). İşlevleri ve kavramsal anlamaya katkıları açılarından Türk ve İngiliz fen kitaplarındaki görsel öğeler. In Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu (pp. 131-138). İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

Kabapınar, F. (2003). Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından Türk ve İngiliz fen bilgisi kitaplarındaki görsel öğeler. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-126.

Kibarkaya, M. (1996). İlköğretim ders kitaplarında tasarım sorunları ve uygulama çalışmaları. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özay, E. & Hasenekoğlu, İ. (2007). Lise-3 biyoloji ders kitaplarındaki görsel sunumla gözlemlenen bazı sorunlar. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4 (1), 80-91.

Şahin, H. (2004). Etkili bir sosyal bilgiler ders kitabinin nitelikleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 365-375.

Soong, B. C. & Yager, R. E. (1993). The inclusion of STS material in the most frequently used secondary science textbook. U.S. Journal of Research in Science Teaching, 30 (4), 339-349.

Thompson, T. M. & Wiggins, K. L. (1988). Multiveriate limits an continuity. An survey of calculus textbooks (Report No:143). Washington, DC: Resources in Education, Office of Educational Research and Improvement.

Tyree, R. B. (1994). Instructional materials for diverse learners. Features and considerations for textbook design. Remedial and Special Education, 15 (6), 363-377.

Ünal, S. & Pideci, N. (2000, June). Lise kimya dersleri için öğretim materyalleri geliştirme çalışmaları. Paper presented at the 4th Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Niğde. Abstract retrieved from http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf.

Ünsal, Y. & Güneş, B. (2003). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), 115-130.

Yalın, H. İ. (1996, October). Ders kitaplarının değerlendirilmesi. Paper presented at the 6th. Milli Eğitim Sempozyumu, Kütahya.

Yanpar, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (7th ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Yeşilyurt, S. & Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 145-162.

Yıldıran, N. B. (2007). İlköğretim 8. sınıf bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine uygunluğunun değerlendirilmesi ve içerik analizinin yapılması. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.
How to Cite
Yalçın, A. (2018). The effect of the textbook written according to the principles of prose learning on the student achievement. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 8(2), 181-208. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2018.009