Using Oxford iTools and iTutor software in english language teaching and ıts effect on preparatory class students’ academic achievement

  • Güneş Korkmaz
  • Semra Demir Başaran
Keywords: Academic achievement, computer assisted instruction, language learning software, English language teaching

Abstract

In the current so-­‐‑called knowledge era, there are various technological materials to be used in foreign language learning. These materials are widely used inside or outside classrooms. However, only those that are based on scientific evidence for positive effects should be used for successful results. The purpose of this study is to investigate the effect of using Oxford iTools and iTutor software on preparatory class students’ academic achievement. Research design of the study is based on mixed methods which include quantitative and qualitative methods. The sample of the study consists of 40 preparatory class students studying at a private vocational college. Experimental group was taught through computer assisted language instruction method with iTools and iTutor whereas control group was instructed through the conventional method using only a coursebook. To collect the quantitative data, an “English Achievement Test” developed by the researchers was used as pretest and posttest. To collect the qualitative data, a “Semi Structured Interview Form” was used. To analyze the quantitative data, Mann-­‐‑Whitney U and Wilcoxon Signed Rank Tests were used. The qualitative data gathered from interview forms were analyzed with the descriptive analysis method. Quantitative findings of the study revealed that there was a significant difference in the students’ academic achievement in favor of experimental group and the data from interview forms showed that the software used in the study increased students’ academic achievement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Açıkalın, M. ve Duru, E. (2005). “The Use of Computer Technologies in the Social Studies Classroom”.

The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 4 (2), 18-­‐‑26.Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28).Anderson, Terry ve Fathi Elloumi (2004). Theory and Practice of Online Learning. Athabasca: Athabasca University.

Aşkar, P. ve Erden, M. (1986). “Mikrobilgisayarların Okullarda Kullanımı”. Eğitim ve Bilim, 61, 21-­‐‑25. Atıcı, B. (2000). Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Öğrenci

Başarısına Etkisi (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)., Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elazığ.Aydın, E. (2005). The Use of Computers in Mathematics Education: A Paradigm Shift From Computer Assisted Instruction Towards Student Programming. The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 4(2), 27-­‐‑34.

Aytekin, Ç. (2004). Uydu ile Dijital Eğitim Platformu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).Baker, J. D. (2004). “An Investigation Of Relationships Among Instructor Immediacy And Affective And Cognitive Learning In The Online Classroom”. The Internet and Higher Education Journal, 7, 1.Baş, G. ve Kuzucu, O. (2009). “Effects of CALL Method and Dyned Language Programme on Students’ Achievement Levels and Attitudes Towards the Lesson in English”, http://itdl.org/Journal/Jul_09/article03.htm.

Başkan, F. (2007). Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Araştırma (Bağıvar İlköğretim Okulu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.Beskow, J. (2003). Talking Heads-­‐‑Models and Applications for Multimodal Speech Synthesis, Erişim: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-­‐‑3561Bilgiç, E. Ş. (2005). E-­‐‑öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.

Bingham, S. & Larson, E. (2006). Using CALL as the Major Element of Study for a University English Class in Japan. JaltCALL Journal 2(3), 39-­‐‑51.Bingöl, A. N. (2003). Issues in the Design and Implementation of Web-­‐‑based Language Courses [Web Dil Kurslarının Dizayn ve Uygulamasıyla İlgili Konular]. Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bosco, A. (2004). “ICT Resources in the Teaching of Mathematics: Between Computer and School Technologies”. A Case-­‐‑Study. The Curriculum Journal, 15,3, 265-­‐‑280.Bott, A. (2005). Computer-­‐‑aided sef-­‐‑access pronunciation metarials designed to teach stres in American English. (Yayımlanmamış doktora tezi). Brigham Young University, Provo.Burma, Z. A. (2008). AB’ye geçiş sürecinde meslek elemanlarının uzaktan öğretim ile eğitimi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 15-­‐‑20.Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler, Öntest-­‐‑Sontest, Kontrol Grubu Desen ve Veri Analiz Kitabı.

Ankara: Pegema Yayıncılık.Cabı, E. (2004). “Web destekli Pascal öğretimine yönelik örnek bir çalışma.” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiri, (6-­‐‑9 Temmuz 2004). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Conrad, K. (2000). Instructional Design for Web-­‐‑Based Training. Massachusetts USA: HRD Press.Coşkun, E. P. (2013). Bilgisayar Destekli Eğitimde, Dyned Programının İlköğretim İngilizce Dersini Desteklemesi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri (Kırşehir İli. Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Clewley, N., Chen, S.Y. ve Liu, X. (2011). Mining Learning Preferences in Web-­‐‑Based İnstruction: Holists versus Serialists. Educational Technology and Society, 14(4), 266–277.Çabuk, A. ve Erdoğan, Ş. (2001). “Bilgisayar destekli tasarım ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım olanaklarının genişletilebilmesi için İnternet tabanlı eğitim modellerinden yararlanılması.” Akademik Bilişim 2001’de sunulmuş bildiri, (01-­‐‑02 Şubat 2001). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.Çekiç, A. (2007). Bilgisayar Destekli Telaffuz Öğretiminin Orta Seviyedeki Öğrencilerin Dinlediklerini Anlamaları Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çepni, S., Ayvacı, H. S. ve Bacanak, A. (2004). Fen Eğitimine Yeni Bir Bakış, Fen Teknoloji-­‐‑Toplum. Top-­‐‑ Kar Matbaacılık, Trabzon.Çevik, A. (2001). Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü, Eskişehir.Demir, S. ve Korkmaz, G. (2013). “Yabancı Dil Öğrenme Yazılımlarının Öğrencilerin Dinleme ve Konuşma Becerilerine Etkisi: Rosetta Stone Örneği”. Electronic Journal Of Social Sciences, 12(45), 35-­‐‑ 51.

Demirli, C. (2002). Web Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri (F.Ü. Örneği), Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Mayıs, 2002.Dinçer, S. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim ve Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Akademik Bilişim Konferansı 6. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Dil Bilgisi Öğretiminin Başarı ve Tutuma Etkisi.

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Engwall. O., Balter, O., Öster, A. & Kjellström, H. (2006). Feedback management in the pronunciation training system ARTUR. International Conference on Human Factors in Computing Systems, Montreal.Ergin, A. (1995). Öğretim Teknolojisi. Ankara: Pegem A Yayınları.Fidan, O. B. (2003). İngilizce Sözcük Öğrenmede Farklı Stratejilerin Bilgisayarlı ve Bilgisayarsız Ortamda Kullanımının Öğrenilen Sözcük Miktarı, Öğrenme İçin Harcanan Zaman ve Öğrenilenlerin Kalıcılığı Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Foreman, K. K. (2005). Design and Evaluation of Computer-­‐‑Asssisted Instruction in the Health Sciences.

Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Utah, ABD.Foshay, R. ve Bergeron, C. (2000). Webbased education: A Reality Check, TechTrends, 44, 16-­‐‑19.Gee, D. G. (1990). The impact of students’ preferred learning style variables in a distance education course: A case study. Portales: Eastern New Mexico University. ERIC Document Reproduction Service No.ED 358 836.Gömleksiz, M. ve Elaldı, Ş. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi.

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/2 Spring 2011, p. 443-­‐‑454, Turkey.Graff, M. M. (2006). A Study of Rosetta Stone'ʹs Effectiveness on Improving English Pronunciation. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT).

Güven, F. (2010). “Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde Web Tabanlı Etkinlikleri”. İz Atılım Üniversitesi Dergisi. 10, 20-­‐‑25.Horzum, B. (2003). Öğretim Elemanlarının Internet Destekli Eğitime Yönelik Düşünceleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

İspir, E., Furkan, H. ve Çitil, M. (2007). Lise Fen grubu Öğretmenlerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları-­‐‑ Kahramanmaraş Örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 63-­‐‑72.Jones, R., G., (2009). Emerging Technologies Speech Tools and Technologies. Language Learning ve Technology, 13 (3), 4–11. http://llt.msu.edu/vol13num3/emerging.pdf sitesinden Ocak 2014’de erişilmiştir.Karakuş, F., Karakuş, G. ve Kösa, T. (2008). İngilizce Dersinde Web Destekli Öğretim Ortamının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon.

Karal, H. ve Berigel, M. (2006). “Yabancı Dil Eğitim Ortamlarının Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanarak Zenginleştirilmesi”. http://inet-­‐‑tr.org.tr/ inetconf11/bildiri/56.doc. 03.04.2014 tarihinde erişilmiştir.Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (Üçüncü Baskı). Bilim Yayınları. Ankara: Matbaa Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi.

Kartal, B. (2002). Açıköğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Başarı Düzeylerini Arttırmaya Yönelik Web Destekli Hizmetler, Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Kartal, E. (2005). Çoklu-­‐‑ortamlı Yazılımların Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri ve İşlevleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2).Khoii, R., Aghabeig M. (2009). Computer Software and the Improvement of the Elementary EFL Students’ Listening Comprehension. Journal of Teaching English as a Foreign Language and Literature, Islamic Azad University, North Tehran Branch, 1(2), 89-­‐‑101, Spring

Kruse, K. (2009). “Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model.” [Online]: Retrieved on 17.03.2014, at URL: http://attachments.wetpaintserv.us/ptjscRGWeYyQX-­‐‑7LyqXXag74752Lee, K. (2000). “English Teachers’ Barriers to The Use of Computer-­‐‑Assisted Language Learning”. The Internet TESL Journal. 6 (12).Mutlu, A., Eröz-­‐‑Tuğa, B. (2013). “The Role of Computer Assissted Learning (CALL) in Promoting Learner Autonomy”. Eğitim Araştırmaları-­‐‑Euroasian Journal of Educational Research, 51, 107-­‐‑122.

Neri, A., Mich, O., Gerosa, M. & Giuliani, D. (2008). The effectiveness of computer assisted training for foreign language learning by children. Computer Assisted Language Learning, 21 (5), 393-­‐‑408.Nuno, J. A. (2005). Is Computer-­‐‑Assisted Instruction an Effective Tool in the Reading –Writing Classroom? Unpublished Doctoral Dissertation. California State Universtiy, ABD.Odabaşı, F. (1997). Bilgisayar Destekli Dil Öğreniminin Geleneksel Sınıf Öğretimiyle Karsılastırılması.

Eğitim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.Onay, Z, Yalabık, N. (1998). Bir Üniversitede Internet Üzerinden Asenkron Öğrenme İçin Yapılanma Modeli, Second International Distance Education Symposium, Ankara.(http://www.cs.bilkent.edu.tr/~david/desymposium/TurkeyCD/authors.htm)

Öğüt, H., Altun, A.A., Sulak, S.A. ve Koçer, H.E. (2004). Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim CD’si ile E-­‐‑ Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).Özdil, B. ve Çelik, A. (2000). “İnternet’e dayalı uzaktan eğitim.” Akademik Bilişim 2000’de sunulmuş bildiri). Süleyman Demirel Üniversitesi.

Redfıeld, M. R. ve Campbell, P.D. (1999). Comparing CALL Approaches: Self-­‐‑Access Versus Hybrid Classes, Osaka Üniversitesi, Japonya.Sarı, H. (2006). Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi ile İlgili Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi.Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Shih-­‐‑Jen, Huang ve Hsiao-­‐‑Fang Liu (1996). ”Communicative Language Teaching in a Multimedia Language Lab”, Educational Technology Research and Development. Sayı 43 (4), 43-­‐‑59.Shimoyama, Y. (2005). Integration of E-­‐‑Learning and M-­‐‑Learning in Teaching EFL in Japan, 10. Pasifik Uygulamalı Dilbilimciler Birliği Konferansı, Edinburgh Üniversitesi, İskoçya.Şahin, İ. (2005). “The Effect of Native Speaker Teachers of English on The Attitudes and Achievement of Learners”. Journal of Language and Linguistic Studies, 1 (1), 29-­‐‑42.Şendağ, S. ve Gündüz, Ş. (2007). Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Öğrenme Materyalinin Kullanılabilirliği ve Etkililiği Hakkındaki Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 137-­‐‑149.Şimşek, N. (1997). Bilgisayar Destekli Öğretimde Yazılım Boyutu ve Yazılımlarda Standart Sorunu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28 (2), 313-­‐‑327.Tsou, W., Wang, W., & Li, H. Y. (2002). How Computers Facilitate English Foreign Language Learners Acquire English Abstract Words. Computer & Education, 39, 415-­‐‑428.Tutak, T. ve Birgin, O. (2008). “Geometri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi”. 16.06.2014 tarihinde http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/208.doc adresinden erişilmiştir.Tzortzidou, S. ve Hassapis, G. (2001). “Assessment of the Reading Skill Improvement In The Computer-­‐‑Assisted Teaching of a Foreign Language”, Education and Information Technologies. 6, 177-­‐‑ 191.Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.Uzunboylu, H. (2002). Web Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Varol, N. (2001). “İnternetin Uzaktan Eğitimdeki Konumu.” Akademik Bilişim 2001’de sunulmuş bildiri,

(01-­‐‑02 Şubat 2001). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (3.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yeh, Y. ve Wang, C. W. (2003). “Effects of Multimedia Vocabulary Annotations and Learning Styles on Vocabulary Learning”. CALICO Journal, 21(1), 131–144.Yelbay, Y. (2011). Yabancı Dilde Bilgisayar Yazılımı ile Sözcük Öğrenimi -­‐‑ Bir Model Denemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Yılmaz, M. (2005). Farklı Öğrenme Ortamlarının Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
How to Cite
Korkmaz, G., & Demir Başaran, S. (2016). Using Oxford iTools and iTutor software in english language teaching and ıts effect on preparatory class students’ academic achievement. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 6(11), 55-69.