Mentor teachers, administrators and pedagogical formation students’ problems associated with teaching practice and possible recommendations

  • Funda Nayır
  • Şakir Çınkır
Keywords: Teaching practice, teacher, administrators, pedagogical formation students

Abstract

The purpose of this study is to identify pedagogical formation students’, mentor teachers’, and practice school administrators’ problems associated with teaching practice and to propose recommendations for overcoming these problems. In this study, a qualitative research method was used. The study group consisted of 20 participants (12 students, attending teaching practice course during pedagogical formation training process, 5 mentor teachers, 3 practice school administrators) in Çankırı. The data were collected through semi structured interview forms and analyzed using the content analysis technique. According to our research findings, it is pointed out that the common problems have resulted from a large number of students, a short duration of teaching practice, a lack of collaboration between faculty of education and practice schools. This case is similar to faculty of education students’ problems associated with school experience course.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksu, M. B. (2004). Fakülte – okul işbirliği semineri ve uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuştur, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi.

Alaz, A. ve Konur K. B. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale.

Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007).Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 75-90.

Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin yansımaları.

Milli Eğitim Dergisi, 159. 04.04.2014 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/ yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/159/azar.htm adresinden indirilmiştir.

Bell, C. L., & Robınson, N. G. (2004). The successful student teaching experience: thoughts from the ıvorytower. Music Educators Journal, 91, 39-42.

Ben-Peretz, M. (2001). The impossple role of teachers in a changing world. Journal of Teacher Educatin, 52,48-56.

Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.

Giebelhaus, C. R., & Bowman, C. L. T. (2002). Teaching mentors: Is it worth the effort? The Journal of Educational Research, 95 (4), 246-254.

Gökçe, E. ve C. Demirhan. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (1), 43-71.

Görgen, İ.,Çokçalışkan, H. ve Korkut, Ü .(2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları,

uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.

Güzel, H., Berber, N. C. ve Oral, İ. (2010). Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 19-36.

Kocadere, S.A. ve Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.

Kudu, M., R., Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). Okul Deneyimi- I uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 99-109.

Merland, P. (2001).Teacher practical theories: Implications for teacher development. Y. C. Cheng, M M.C.Mok, K. T.Tsui,(Eds.), Teaching Effectiveness And Teacher Development: ss.165-182.

Mertens, D. (2010). Research and evaluation in education psychology, Los Angeles: Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984).Qualitative data analysis: A source book of new methods. Bervely Hills, C. A.: Sage.

Miles, B., M., & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analvsis (2"'1 ed.). London: Sage Pub.

Robson, C. (1993). Real word research, Oxford: Blackwell.

Şimşek, N. (2013). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları güçlüklerle ilgili algılarının belirlenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 94-110.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme; Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543 – 559.

Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. London: Sage.

Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 3 (2), 54-59.

Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm öneriler, Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.

Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (4), 1377-1387.

Tebliğler Dergisi (Temmuz, 1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. (İndirme tarihi : 04.04.2014, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html adresinden 04.04.2014 ).

YÖK. (2013). Üniversitelerimizde uygulanacak olan "pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı" başvuru formu. Ek-1-B, pedagojik formasyon sertifika programı başvurusu için üniversitenin kadrosundaki eğitim bilimleri alanındaki öğretim üyesi/elemanı bilgisi. İndirme tarihi: 9.2.2013 http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rsRqRmHtxKK6/102

79/19209
How to Cite
Nayır, F., & Çınkır, Şakir. (2014). Mentor teachers, administrators and pedagogical formation students’ problems associated with teaching practice and possible recommendations. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7), 71-86.