The relationship between code-switching beliefs of university students in English classes and their attitudes towards English

  • Gülşah Coşkun Yaşar
  • Sevilay Yıldız
Keywords: English, code-switching beliefs, native language, target language, attitude

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between the university preparatory school students’ code-switching beliefs in English classes and attitudes towards English. The sample of the research study is 587 students (female: 311, male: 276) at a state university in Ankara. In this study, data related to students’ code-switching beliefs in English classes were collected during the 2014-2015 academic year through the Scale of Code-switching Beliefs in English Classes (Coşkun, 2016). Data related to the students’ attitudes towards English were collected through the Scale of Attitudes towards English, originally developed by Altunay (2004). Data collected from the students were analyzed by using SPSS 15 and LISREL statistical programs. It was deduced form the findings of the study that the students’ code-switching beliefs in English classes were positive and students’ attitudes towards English classes were at moderate levels. Furthermore, it was found that there was a negative significant relationship between the students’ code- switching beliefs regarding the clarity, the efficiency and the use of language skills and their attitudes towards English. In addition, there was a positive significant relationship between the students’ code- switching beliefs regarding the psychological factors and their attitudes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, B. H. and Jusoff, K. (2009). Teachers’ code-switching in classroom instructions for low proficient learners. English Language Teaching, 2(2), 49-55.

Al Noursi, O. (2013). Attitude towards learning English: The case of the UAE technological high school. Educational Research, 4(1), 21-30.

Altunay, U. (2004, Temmuz). Üniversite İngilizce hazırlık öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumlarıyla, sınavlar, okulun fiziksel koşulları ve ders programları ve uygulanışı ile ilgili görüşleri arasındaki ilişkiler. Sözlü Bildiri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Ataş, U. (2012). Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınıflarında Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Dilsel Kod Değiştiriminin Söylemsel İşlevleri: Türkiye’deki Bir Üniversitede Durum Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: a neglected resource? ELT Journal, 41(4),

241-247.

Ayeomoni, M. O. (2006). Code-switching and code-mixing: Style of use in childhood in Yoruba speech community. Nordic Journal of African Studies, 15(10), 90-99.

Azlan, N. and Narasuman, S. (2013). The role of code-switching as a communicative tool in an Esl teacher education classroom. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 458-467.

Bağçeci, B. (2004, Temmuz). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği). XIII. Sözlü bildiri, Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Bokomba, E. (1989). Are there syntactic constraints in code-mixing? World Englishes, 8(3), 277-292. Burden, P. (2000). The use of the students' mother tongue in monolingual English" conversation"

classes at Japanese universities. Language Teacher-Kyoto-Jalt-, 24(6), 5-10.

Burgucu, A. (2011). Yabancı Dil İngilizce Öğrenimine Karşı Motivasyon, Tutum ve Kaygının Rolü.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars. Collingham, M. (1988). Making use of students' linguistic resources. S. Nicholls and E. Hoadley-

Maidment (Eds.), Current issues in teaching English as a second language to adults (ss. 81-85) İçinde. London: Edward Arnold.

Coşkun, G. (2016). Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları ile

İngilizce Dersine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Cook, V. (1999). Going Beyond the Native Speaker in Language Teaching. Tesol Quarterly, 33(2), 185-209.

Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian Modern Language Review, 57(3), 402-423.

Crystal, D. (1987). The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki

yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.

Çelik, M. (2003). Teaching vocabulary through code-mixing. ELT Journal, 57(4), 361-369.

Çelik, S. (2008). Yabancı dil sınıflarında anadil kullanımının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 75-85.

Çetin, O. ve Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-77.

Eldridge, J. (1996). Code-switching in a Turkish secondary school. ELT Journal, 50(4), 303-311.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.

Genç, G. ve Kaya, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil derslerine yönelik tutumları

ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 19-30.

Gökyer, N., ve Bakcak, S. (2014). Üniversitelerde İngilizce Dersi Hakkında Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2).

Güzeller, C. O. (2011). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik

inançları ve bilgisayar tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 183-203.

Hannula, M. S. and Laakso, J. (2011). The structure of mathematics related beliefs, attitudes and motivation among Finnish grade 4 and grade 8 students. The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Proceedings (ss. 1-8). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Harmer, J. (1991). The practice of English language teaching. New York: Longman.

Hilgard, E. R. and Atkinson, R. C. (1975). Introduction to Psychology. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Horasan, S. (2014). Code-switching in EFL classrooms and the perceptions of the students and teachers. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 31-45.

İpek, C., Tekbıyık, A. ve Ursavaş, Ö. F. (2010). Lisansüstü öğrencilerinin araştırma öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 127-145.

Jingxia, L. (2010). Teachers’ code-switching to the L1 in EFL classroom. The Open Applied

Linguistics Journal, 3(10), 10-23.

Kaçar, I. G. ve Zengin, Z. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 55-89.

Kanatlar, M. (2005). Düşük Düzey Konuşma Derslerinde Ana Dil Kullanımı ve Ana Dil Kullanımının

Öğrencilerin Konuşma Performanslarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Karaağaç, Ö. (2014). Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınıflarında Ana Dil Kullanımı ve İşlevleri.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Karabulut, H. (2013). Attitudes towards Learning English and English Language. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kılavuz, Y. (2014). Ana Dilin İngilizce Dil Sınıflarında Kullanımına Karşı Öğrenci ve Öğretmen Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Kırkız, Y. (2010). Öğrencilerin İngilizce Dersine Ait Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Lee, H. L. J. (2010). Code switching in the teaching of English as a second language to secondary school students. Malaysian Journal of ELT Research, 6, 1-45.

Levine, G. S. (2003). Student and instructor beliefs and attitudes about target language use, first language use, and anxiety: Report of a questionnaire study. The Modern Language Journal, 87(3), 343-364.

Mahmutoğlu, H. ve Kıcır, Z. (2013). The use of mother tongue in Efl classrooms. Lefke Avrupa

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 49-72.

Moran, G. (2009). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretirken Öğretmenlerin Bir Dilden Diğerine Atlama Süreçleri ve Nedenlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. and Barrett, K. C. (2007). SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation (3rd Edition). Mahwah: Erlbaum.

Mutlu, S. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Ana Dil Kullanım Alanları. Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Nordin, N. M., Ali, F. D. R., Zubir, S. I. S. S. and Sadjirin, R. (2013). ESL Learners Reactions towards Code Switching in Classroom Settings. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 478-487.

Norman, J. (2008). Benefits and drawbacks to L1 use in the L2 classroom. K. Bradford Watts, T. Muller

ve M. Swanson (Eds.), JALT 2007 Conference Proceedings (ss. 691-701). JALT, Tokyo. Ocak G. ve Karakuş, G. (2014). Öğrencilerin Hazır bulunuşluk Düzeyleri ve İngilizce Dersine

Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 58(58), 681-698. Ocak, G. ve Yamaç, A. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları, matematiğe yönelik tutum ve başarıları arasındaki

ilişkilerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 369-387.

Oflaz, Ö. (2009). Yabancı Dil Öğretimi Yapılan Sınıflarda Ana Dil Kullanımı Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Gaziantep Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Rahimi, M. and Hassani, M. (2012). Attitude towards EFL textbooks as a predictor of attitude

towards learning English as a foreign language. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 66-72.

Sampson, A. (2012). Learner code-switching versus English only. ELT Journal, 66(3), 293-303. Saruhan, Ş. (2008). Temel Eğitim II. Kademe Öğrencilerinin Müzik Dersine Karşı Tutumları.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Seedhouse, P. ve Üstünel, P. (2005). Why that, in that language, right now? Code-switching and pedagogical focus. International Journal of Applied Linguistics, 15 (3), 303-325.

Selçuk, E. (1997). İngilizce Dersine Karşı Tutum İle Bu Dersteki Akademik Başarı Arasındaki İlişki.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Schweers, Jr. W. (1999). Using L1 in L2 classroom. The English Teaching Forum, 37 (2), 6-9. Sharma, K. (2006). Mother tongue use in English classroom. Journal of Nelta, 11(1-2), 80-87. Siegel, J. (1995). How to get a laugh in Fijian: Code-switching and humor. Language in

Society, 24(1), 95-110.

Şavlı, F. ve Kalafat, S. (2014). Yabancı dil derslerinde ana dili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(3), 1367-1385.

Şimşek, M. (2010). Yabancı dil öğretiminde ana dil kullanımı: ne zaman, ne kadar, neden. Mersin

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-14.

Tang, J. (2002). Using L1 in the English classroom. English Teaching Forum, 40(1), 36-43.

Turnbull, M. and Arnett, K. (2002). Teachers' uses of the target and first languages in second and foreign language classrooms. Annual review of Applied Linguistics, 22, 204-218.

Önen, A. S. (2012). Effects of educational beliefs on attitudes towards using computer technologies. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 353-361.

Wesely, P. M. (2012). Learner attitudes, perceptions, and beliefs in language learning. Foreign Language Annals, 45(1), 98-117.

Yanar, B. H. (2008). Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan ve Almayan Anadolu Lisesi Öğrencilerinin

Yabancı Dil Öz Yeterlik Algılarının ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yao, M. (2011). On attitudes to teachers’ code-switching in Efl classes. World Journal of English Language, 1(1), 19-28.
How to Cite
Coşkun Yaşar, G., & Yıldız, S. (2017). The relationship between code-switching beliefs of university students in English classes and their attitudes towards English. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 7(13), 111-130.