Evaluation of the Professional Development Program in Digital Material Design According to the Kirkpatrick’s Model

Evaluation of In-Service Training Program Developed for Digital Material

Keywords: Digital material, teacher training, in-service training, technology, Kirkpatrick model

Abstract

Today's developments have revealed the necessity of using digital materials in educational environments. The digital material design competencies of the teachers on this subject are essential. In this context, it is necessary to develop and evaluate a professional development program. The purpose of the current study is an evaluation of the professional development program developed for the digital material design according to Kirkpatrick’s Model. In the current study, a digital materials design professional development program consisting of 10 modules and 21 subjects was developed. Kirkpatrick’s Program Evaluation Model was used in the evaluation of the program. In this context, teachers' reactions to the program, their learning levels, their ability to transfer the knowledge they have acquired to the classroom environment, and the target audience's opinions on the practices were determined. “The Digital Materials Design Competences Scale” and "The Scale of Self-Efficacy Perception of Technology Integration" was used to collect quantitative data. Interviews and the observation technique were used to collect qualitative data. According to the findings, it was determined that the teachers expressed positive opinions about the program and that they were satisfied with the program. It was concluded that after the professional development program, the teachers' digital material design competencies and their self-efficacy perceptions of the integration of technology developed. The follow-up evaluation study determined that teachers could transfer the knowledge and skills they gained in the professional development program to the actual classroom environment, and students expressed positive opinions about these practices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akıncı, A., Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak FATİH projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Conference, Uşak University, Turkey.

Brush, T. & Saye, J. (2002). A summary of research exploring hard and soft scaffolding for teachers and students using a multimedia supported learning environment. The Journal of Interactive Online Learning, 1(2), 1-12. Retrieved from http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/1.2.3.pdf

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/341072341_ Coronavirus_Covid19_pandemisi_ve_pedagojik_yansimalariTurkiye'de_acik_ve_uzaktan_egitim_uygulamalari_Coronavirus_Covid19_pandemic_and_pedagogical_reflections_Open_and_distance_education_applications

Creswell, J. W. & Plano-Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmalarının tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede & S. B. Demir, Trans. Ed.). Ankara: Anı Publishing.

Çağlar, M. & Reis, O. (2007). Eğitimde paradigmal dönüşümler sürecinde çağdaş ve küryerel eğitim planlaması. Ankara: Pegem Publishing.

Çam, Ş. S. (2018). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi için bir mesleki gelişim program önerisi (Doctoral dissertation). Gazi University, Ankara, Turkey.

Dewey, J. (2015). Okul ve toplum. (H. A. Başman, Trans.). Ankara: Pegem Publishing.

Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3)1, 100-113. Retrieved from http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000081086/5000075412.pdf?

Edson, A. J. & Thomas, A. (2016). Transforming preservice mathematics teacher knowledge for and with the enacted curriculum: The case of digital instructional materials. In Handbook of research on transforming mathematics teacher education in the digital age (pp. 215-240). IGI Global.

Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61. doi:10.1007/bf02299597

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines (3rd ed.) White Plains, NY: Longman.

Gisbert-Cervera, M. & Lázaro-Cantabrana, J. L. (2015). Professional development in teacher digital competence and improving school quality from the teachers’ perspective: a case study. New Approaches in Educational Research, 4(2), 115-122. doi:10.7821/naer.2015.7.123

Göçen Kabaran, G. (2020). Dijital materyal tasarımına yönelik bir hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi, (Doctoral dissertation). Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey.

Guzey, S. S. & Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25-45. Retrieved from file:///C:/Users/Casper_3611/Downloads/article_29293.pdf

Harris, J. B. & Hofer, M.J. (2011). Technological pedagogical content Knowledge (TPACK) in action: A descriptive study of secondary teachers' curriculumbased, technology-related instructional planning. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), 211-229. doi:10.1080/15391523.2011.10782570

İnan, F. A. & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K–12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154. doi:10.1007/s11423-009-9132-y

Kaleci, F. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin matematik eğitimi sürecine entegrasyonuna yönelik hizmet içi eğitim programı uygulaması ve etkililiği (Doctoral dissertation). Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

Karademir, T. (2018). Teknolojinin benimsenmesine ekolojik bir yaklaşım: sürdürülebilir bir dijital öğretim materyali geliştirme ekosistemi, (Doctoral dissertation). Ankara University, Ankara, Turkey.

Karademir-Coşkun, T. & Alper, A. (2019). Usage of digital learning material in special education. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 20(1), 119-142. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.423349

Kaya, G. & Koçak Usluel, Y. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 48-67. Retrieved from http://static.dergipark.org.tr/article-download/49cd/6530/0c10/imp-JA44ZJ76BZ-0.pdf?

Kayaduman, H., Sırakaya M. & Seferoğlu, S.S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Conference, İnönü University, Turkey.

Keleş, E., Dündar Öksüz, B. & Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin eğitimde kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri: FATİH projesi örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 353-366. Retrieved from http://static.dergipark.org.tr/article-download/62c7/6f54/90bf/imp-JA33GU82UH-0.pdf?

Koçoğlu, E., Ulu Kalın, Ö., Tekdal, D. &Yiğen, V. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki eğitime bakış. International Social Sciences Studies Journal, 6(65), 2956-2966. doi:10.26449/sssj.2448

Kula, A. & Erdem, M (2005). Öğretimsel bilgisayar oyunlarının temel aritmetik işlem becerilerinin gelişmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 127-136. Retrieved from http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000048677/5000045998.pdf?

Kurt, A. A. (2013). Eğitimde teknoloji entegrasyonuna kavramsal ve kuramsal bakış. In Kabakçı-Yurdakul, I. (Ed.), Teknopedagojik eğitime dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (pp. 1-38). Ankara: Anı Publishing.

Nathan, E. J. (2009). An examination of the relationship between preservice teachers' level of technology İntegration self-efficacy (TISE) and level of technological pedagogical content knowledge (TPACK) (Doctoral dissertation). University of Houston, Houston, USA.

Özer, H. H. (2016). Eğitimde oyunlaştırılmış öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve uygulamaya yönelik etkisi: Classdojo örneği (Master’s thesis). Yakın Doğu University, Lefkoşa, KKTC.

Sánchez-García, A. B., Marcos, J. J. M., GuanLin, H. & Escribano, J. P. (2013). Teacher development and ICT: The effectiveness of a training program for in-service school teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 529-534. doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.713

Sarıtepeci, M., Durak, H. & Seferoğlu, S. S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH projesi kapsamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601-620. doi:10.16949/turkbilmat.277873

Smaldino, S. Eç, Lowther, D., L., Mims, C. & Russell, J. D. (2015). 21. Yüzyılın öğrenmesini keşfetme. (A. Arı, Trans. Ed.). Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları (B. Duman, Trans.) (pp. 29-53). Konya: Eğitim Publishing.

Soydan, C. (2018). Bilişim teknolojileri öğretmeni rehberliğinde branş öğretmenlerinin dijital materyal geliştirme süreçlerinin incelenmesi (Master’s thesis). Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey.

Taşlıbeyaz, E. & Karaman, S. (2015). Who should teach in lecture videos? Expert, instructor or a good speaker. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 422-433. doi:10.17121/ressjournal.319

Taşlıbeyaz, E., Dursun, O. B. & Karaman, S. (2018). Dijital materyallerde kullanılan etkileşimlerin türlerine yönelik öğrenci deneyimleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 240-254. doi:10.17679/inuefd.344957

Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2010). Overview of contemporary issues in mixed methods research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social &behavioral research (1-41). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ünal, E. (2013). Öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Master’s thesis). Ankara University, Ankara, Turkey.

Van-Melle, E. V., Cimellaro, L. & Shulha, L. (2003). A dynamic framework to guide the implementation and evaluation of educational technologies. Education and Information Technologies, 8(3), 267-285. doi:10.1023/A:1026312110143

Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi modeline yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir hizmet içi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (Doctoral dissertation). Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey.

Yağcı, M. (2017). Tarih öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin akademik başarıya, öğrenilenlerin kalıcılığına ve bilgisayara karsı tutuma etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 102-113. doi:10.14686/buefad.263571

Yang, L., Weng, T., Yang, D. & Wu, P. (2014). The effectiveness of digital teaching materials on ıntroduction statistics. International Conference on Education Reform and Modern Management, (ERMM-14), 267-270. doi:10.2991/ermm-14.2014.73

Yavuz-Konokman, G. (2019). Dijital öğretim teknolojilerinin hazırlanması ve eğitsel ortamlarda kullanımı: Dijital öyküleme ve dijital kavram haritası. In Yanpar-Yelken, T. (Ed.), Öğretim teknolojileri (pp. 65-98). Ankara: Anı Publishing.

Yörük, M. (2016). Sınıf öğretmenlerinin dijital materyal geliştirme ve paylaşım rehberi ile ilgili görüşleri, (Master’s thesis). Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
How to Cite
Göçen Kabaran, G., & Uşun, S. (2021). Evaluation of the Professional Development Program in Digital Material Design According to the Kirkpatrick’s Model. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 11(1), 65-88. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2021.004