Evaluation of 2013 Preschool Curriculum Objectives and Indicators According to Revised Bloom’s Taxonomy

  • Arif Yilmaz Hacettepe Üniversitesi
  • Neşe Aşkar
  • Ensar Yıldız
  • İlyas Sönmez
Keywords: Preschool education program, Bloom’s revised taxonomy, Cognitive process, Knowledge level, Learning goals and indicators

Abstract

The purpose of the study is to reveal the types of knowledge level and cognitive processes by evaluating the objectives and indicators of Ministry of National Education 2013 Preschool Curriculum according to the Revised Bloom’s Taxonomy. The study is a descriptive research and it was carried out by using case study methodology. The data set of this study consists of 63 goals and 241 indicators in the Preschool Curriculum, which was developed by Ministry of National Education-General Directorate of Basic Education in 2013. The data were collected by using the "Objectives and Indicator Evaluation Form" created by the researchers and the content analysis method was used in the analysis of the data obtained. The whole curriculum was analyzed and according to the cognitive processes and it was revealed that the highest intensity was at the application and understanding processes, and the least intensity at the creativity process. While factual knowledge was mostly used knowledge type in the curriculum, it was revealed that operational and metacognitive knowledge were the least used knowledge types. The curriculum was cognitive dominant, and the distribution of objectives and indicators of the curriculum was not balanced across all developmental domains. The curriculum objectives and indicators may be revised to support whole development of children.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4(8), 213-230.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of bloom's taxonomy of educational objectives. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2010). (Translated by: D. A. Özçelik). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (Kısaltılmış basım). Ankara: Pegem Akademi.

Aral, N., & Kadan, G. (2018). 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113-131.

Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.

Aslan, M., & Atik, U. (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 528-547.

Aslan-Efe, H., & Efe, R. (2018). 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programındaki kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre karşılaştırılması: 2013, 2017 ve 2018 yılları. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 7(3), 1-10.

Ausubel, D. P. (1960). A Subsumption theory of meaningful verbal learning and retention. The Journal of General Psychology, 66, 213-224.

Aydın, A., Ayyıldız, Y., & Nakiboğlu, C. (2019). 2018 fen lisesi kimya dersi öğretim programı kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi ve 2018 kimya dersi öğretim programı ile karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1186-1215.

Aydın, S., Şentürk, Ş. & Duran, V. (2018). Okul öncesi programının Stufflebeam bağlam, girdi, süreç ve ürün modeline göre değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27).

Ayyıldız, Y., Aydın, A., & Nakiboğlu, C. (2019). 2018 yılı ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının Orijinal ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 340-376.

Bodrova, E., & Leong, D. J. (2017). Zihnin araçları: Erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı (Ed. G. Haktanır, Trans.. T. Güler-Yıldız, F. Şahin, A. Yılmaz, E. Kalkan), Ankara: Anı Yayıncılık.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40

Butcher, J.L., & Niec, L.N. (2005). Disruptive behaviors and creativity in childhood: The importance of affect regulation. Creativity Research Journal, 172(2), 181-193. https://doi.org/10.1080/10400419.2005.9651478

Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Büyükalan-Filiz, S., & Yıldırım, N. (2019). Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisine göre analizi. İlköğretim Online, 18(4), 1550-1573.

Çapan, S . (1996). Bilişsel gelişim ve dil edinimi . Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 7 , 284-287.

Çelik, M., & Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 172-190.

Çelik, S., Kul, Ü., & Çalık-Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 775-795.

Çerçi, A. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. sınıf) Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 70-81.

Çil, O., Kuzu, O., & Şimşek, A. S. (2019). 2018 ortaöğretim matematik programının Revize Bloom Taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1402-1418.

Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (27. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demiriz, S., & Dinçer, Ç. (2001). 5-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerinin cinsiyet ve okulöncesi eğitim alma sürelerine göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 150, 31.

Doğan, A . (2020). İlkokul matematik öğretim programındaki kazanımların SOLO sınıflandırmasına göre incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2305-2325.

Doğan, Y., & Burak, D. (2018). 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 34-56.

Dönmez, H., & Zorluoğlu, S. L. (2020). Fen bilimleri dersi öğretim programı 6., 7. ve 8. sınıf kazanımlarının SOLO Taksonomisine göre incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 85-95.

Durmuş, B. (2017). 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı kazanımlarının Bloom ve Revize Edilmiş Bloom Taksonomilerine göre değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 44-58.

Düşek, G., & Dönmez, B. (2012). Türkiye’de yayımlanan okul öncesi eğitim programları. Mesleki Bilimler Dergisi, 1(1), 68-75.

Ergin, H. (2005). Okul öncesi dönemde Bloom’un bilişsel alan sınıflandırmasını kullanarak çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 93-105.

Gelişli, Y., & Yazıcı, E. (2012). Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-93.

Gezer, M., Şahin, İ. F., Öner-Sünkür, M., & Meral, E. (2014). 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433-455.

Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet dönemi (1929-1930,1949,1981) ortaokul Türkçe öğretimi programlarının içerik, genel ve özel amaçlarıyla karşılaştırmalı gelişim düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 11-26.

Göçer, A., & Kurt, A. (2016). Türkçe dersi öğretim programı 6, 7 ve 8. sınıf sözlü iletişim kazanımlarının Solo Taksonomisine göre incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 215-228.

Gültekin, M., & Burak, D. (2019). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının Bloom ve Revize Bloom Taksonomilerine göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 121-140.

Gürkan, T., & Koran, N. (2014). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının çocuğun katılım hakkına yer verme durumu açısından incelenmesi. Journal of Teacher Education and Educators, 3(2), 203-226.

Herbert, J., & Stipek, D. (2005). The emergence of gender differences in children's perceptions of their academic competence. Journal of Applied Developmental Psychology, 26(3), 276-295.

International Accreditation Council for Business Education (IACBE). (2016). Bloom’s Taxonomy of educational objectives and writing intended learning outcomes statements. Downloaded from https://iacbe.org/wp-content/uploads/2017/09/Blooms-Taxonomy-of-Educational-Objectives-partial.pdf on 10 October 2020.

İlhan, A., & Gülersoy, A. E. (2019). 10. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. International Journal of Geography and Geography Education, 39, 10-28.

Johnson, R. B. & Christensen, L. B. (2014). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed method approaches. (5th ed.). London: SAGE.

Kandır, A., & Türkoğlu, D. (2015). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın müzikal becerilerin gelişimi yönünden değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 339-350.

Karadağ, R., & Kaya, Ş. (2017). Marzano Taksonomisi’ne göre ilkokul programlarındaki kazanımların değerlendirilmesi: Bir durum çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 220-250.

Karip, F. (2019a). İlkokul görsel sanatlar dersi kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1929-1948.

Karip, F. (2019b). Görsel sanatlar dersi ortaöğretim kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 185-206.

Kocayiğit, A., & Aykaç, N. (2019). İlkokul Türkçe öğretim programının eğitim programı ögeleri açısından değerlendirilmesi (1923-2017). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 251-279.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis an introduction to its methodology (2nd Ed.). Thousand Oaks, USA: Sage

Mayer, R.E. (2002). Cognitive theory and the design of multimedia instruction: An example of the two‐way street between cognition and instruction. New Directions for Teaching and Learning, 55-71. doi:10.1002/tl.47

MEB, (1994). Kreş Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (1994). Anasınıfı Programı (61-72). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (2002). 36-72 aylık çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Ya-Pa Yayınları.

MEB, (2006). 36-72 aylık çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Ya-Pa Yayınları.

MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 aylık çocuklar için). Downloaded from https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf on 01 october 2020.

Merriam, S.B. (2013). Qualitative research: a guide to design and implementation. New York: John Wiley & Sons.

National Association for the Education of Young Children (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8: Position statement. Washington, DC.

National Research Council. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, J.W. Pellegrino and M.L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

Nuhoğlu, H., & Ceylan, R. (2012). Okul öncesi öğretim programında yer alan amaç ve kazanımların bilimsel temel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 112-127.

Önlen, M., Tatan, M., & İbret, B. Ü. (2020). 2005-2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programı 5, 6 ve 7. sınıf kazanımlarının yenilenen Bloom Taksonomisine göre karşılaştırmalı analizi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(1), 1-13.

Özer, M., & Çam-Aktaş, B. (2019). Değerler eğitimi devamlılığı: Okul öncesi eğitim programından hayat bilgisi öğretim programına. İlköğretim Online, 18(1), 389-405.

Özsırkıntı, D., Akay, C., & Yılmaz Bolat, E. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 313-331.

Payne, G., & Payne, J. (2004). Key concepts in social research. London: Sage Publications.

Pintrich, P. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. Theory Into Practice, 41(4), 119-225.

Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları (1952 2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 63-73.

Scott, J. (1990), A Matter of Record, Documentary Sources in Social Research. Cambridge: Polity Press.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, S., & Bilir-Seyhan, G. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının sağlık kavramı açısından incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 146-174.

Sözcü, U., & Aydınözü, D. (2019). 9. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi. Doğu Coğrafya Dergisi, 24(42), 1-15.

Trawick-Smith, J. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim: Çok kültürlü bir bakış açısı. B. Akman (Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tutkun, Ö. F., & Okay, S. (2012). Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.

Uğraş, S., & Aral, H. (2018). Ortaokul beden eğitimi ders programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 1(1), 33-46.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara:Alkım Yayıncılık,

Yapıcı, Ş., & Yapıcı, M. (2016). Türkiye'de okulöncesi öğretim programlarının tarihsel gelişimi. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 2, 62-75.

Yaşar, M. C., & Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.

Yolcu, H. H. (2019). İlkokul öğretim programı 3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisi açısından analizi ve değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 18(1), 253-262.

Zorluoğlu, S. L., Güven, Ç., & Korkmaz, Z. S. (2016). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analiz örneği: 2017 taslak ortaöğretim kimya dersi öğretim programı. Mediterranean Journal of Humanities, 7(2), 467-479.

Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 260-279.

Zorluoğlu, S. L., Şahintürk, A., & Bağrıyanık, K. E. (2017). 2013 yılı fen bilimleri öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.
How to Cite
Yilmaz, A., Aşkar, N., Yıldız, E., & Sönmez, İlyas. (2021). Evaluation of 2013 Preschool Curriculum Objectives and Indicators According to Revised Bloom’s Taxonomy. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 11(1), 1-22. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2021.001