Novice teachers’ views on induction practices in Turkey

Keywords: Induction, Novice teacher, Novice teacher education

Abstract

The aim of this study is to identify the opinions of the novice teachers about the problems experienced during the induction process and the fields of training needed to overcome these problems so as to contribute to the their professional development. This study was conducted with survey research model and the study group consisted of 812 novice teachers. As a result of the research, it was determined that the novice teachers mostly thought that they would not have problems. In addition, It was found out that they believed that individuals taking part in the education process of the novice teacher training the tasks undertaken and the aims of the education process were appropriate. They believed that there six months extention of their nomination starting from September, having them prepare files should be abolished. In line with the results of study, It was proposed to conduct the process of novice teacher education in the place of duty, provide the documents online, and to evaluate the supervisor teachers and school administrators as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ağaoğlu, E., Şimşek, Y., & Ceylan, M. (2001). Çoklu değerlendirme modeli ve eğitim denetimine uygulanabilirliği. Eğitim ve Bilim, 26(122), 11-18.

Altıntaş, S., & Görgen, İ. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sistemi üzerine aday öğretmenlerin değerlendirmeleri. Turkish Studies, 12(6), 15-30.

Balkar, B., & Şahin, S. (2014). Aday öğretmenlere yönelik mentorluk programının uygulanmasına ilişkin eğitimcilerin görüşleri. International Journal of Social Science, 29, 83-100.

Buldu, M. (2014). Öğretmen yeterlik düzeyi değerlendirmesi ve mesleki gelişim eğitimleri planlaması üzerine bir öneri. Milli Eğitim Dergisi, 204, 114-134.

Cengiz, E. (2018). Türkiye’de İlk kez uygulanan aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 932-968.

Chong, S., & Tan, Y. K. (2006, November). Supporting the beginning teacher in Singapore schools: The structured mentoring programme (SMP). Paper presented at the APERA Conference, Hong Kong. Abstract retrieved from http://edisdat.ied.edu.hk/pubarch/b15907314/full_paper/1226593489.pdf.

Choy, S. P., Chen, X., Bugarin, R., & Broughman, S. P. (2006). Teacher professional development in 1999-2000. U.S. Department of Education Institute of Education Sciences NCES.

Ergünay, O., & Adıgüzel, O. C. (2016, October). İlk yıl mesleki deneyimleri süresince aday öğretmenlerin vizyonlarındaki değişimin ve karşılaştıkları sorunların incelenmesi. Paper presented at the 4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya,Turkey.

European Commission (2010). Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: A handbook for policymakers. European Commission Staff Working Document SEC.

Gül, İ., Türkmen, F., & Aksel, N. (2017). Aday öğretmen görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 365-388.

İlyas, İ. E., Coşkun, İ., & Toklucu, D. (2017). Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme modeli: İzleme ve değerlendirme. İstanbul: SETA Yayınları.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kearney, S. (2014). Understanding beginning teacher education. A contextualized examination of best practice. Cogent Education, 1(1), 967477.

Kılıç, D., Babayiğit, Ö., & Erkuş, B. (2016). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimine ilişkin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 20(68), 81-91.

Kozikoğlu, İ., & Soyalp, H. (2018). Aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(4), 934-952.

Köse, A. (2016). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 924-944.

Ladd, H. F. (2007). Teacher labor markets in developed countries. The Future of Children, 17(1), 201-217.

Malaty, G. (2006). What are the reasons behing the success of Finland in PISA? Gazette des Mathematiciens, 108, 59-66.

MEB. (1981). Talim ve Terbiye Kurulu kararları. Retrieved from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/45-1981.

MEB. (1995). Milli Eğitim Bakanlığı aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik. Retrieved from 30.01.1995/2423. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/42.html.

National Center for Education Statistics. (2010). The condition of education. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

NCTQ (National Council on Teacher Quality) & U. S. Department of Educational International Affairs Office (2004). Attracting, developing and retaining effective teachers: Background report for the United States. USA: Washington, D. C.

Neil, P., & Morgan, C. (2003). Continuing professional development for teachers: From induction to senior management: Understand the process and responsibilities from induction to senior management. England: Routhledge.

Ng, S. W. (2012). A framework for mentoring beginning teachers in Hong Kong. International Proceedings of Economics Development and Research, 47, 115-119.

Oral, Ş., & Demir, F. (2016, October). Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri. Paper presented at the 4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya,Turkey.

Otacıoğlu, S. G. (2008). Müzik öğretmenlerinde tükenmişlik sendromu ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 103-116.

Özen, H., Kılıçoğlu, G., & Yılmaz Kılıçoğlu, D. (2019). Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 49, 99-120.

Rubinstein, G. (2010). Beyond survival: How to thrive in middle and high school for beginning and improving teachers. New York, NY: McGraw-Hill.

Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal of Education Policy, 22(2), 147-171.

Sarıca, R., & Özpolat Turan, E. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmen görüşleri (Gaziantep-Osmaniye illeri örneği). Tarih Okulu Dergisi, 37(2), 186-217.

Sezgin, F. (2005). Örgütsel vatandaşlık davranışları: Kavramsak bir çözümleme ve okul açısından bazı çıkarımlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317-339.

Smith, T. M., & Ingersoll, R. M. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681-714.

Şanlı, Ö., & Tan, Ç. (2017). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 131-142.

Taş, İ. D. (2016). Mesleki gelişimi destekleyecek bir öğretmen değerlendirme modeli önerisi. Unpublished doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Topsakal, C., & Duysak, A. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmenler ve diğer paydaşların görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 625-638.

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143-178.

Wong, H. K. (2004). Induction programs that keep new teachers teaching and improving. Nassp Bulletin, 88(638), 41-58.

Yıldız, E. (2012). Mesleki tükenmişlik ve rehber öğretmenler üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 37-61.
How to Cite
Yetkiner, A., & Bıkmaz, F. (2019). Novice teachers’ views on induction practices in Turkey. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(1), 73-104. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.005