Primary subject teachers’ individual innovativeness levels and lifelong learning tendencies

  • Hasan Kılıç
  • Zeynep Ayvaz Tuncel
Keywords: Individual innovativeness, lifelong learning, teacher

Abstract

This study is a descriptive one that aims to find out the level of individual innovativeness and their tendencies towards lifelong learning. The participants of the study are 290 primary school teachers in Denizli city center from different branchies such as Maths, Science and Technology, Turkish, Social Studies and English. To collect the relevant data, “Lifelong Learning Tendency Scale” which was developed by Diker Çoşkun (2009) and “Individual Innovativeness Scale” adapted into Turkish by Kılıçer and Odabaşı (2010) were used. It was found that the tendencies of the teachers towards lifelong learning are high; however, the level of individual innovativeness is low. The findings state that gender has a significant effect in the tendency of teachers towards lifelong learning, on the other hand, gender, branch and length of service has no significant effect on individual innovativeness. When the total points of the scales compared, there is no significant relationship between the tendency of the lifelong learning and individual innovativeness level, yet it was found that there is some relationship between the tendency of the lifelong learning and individual innovativeness level when the sub-dimensions of the scales were compared.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında (IETC) sözlü olarak sunulmuştur. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Akkuş, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin göstergesi olarak 2006 PISA sonuçlarının Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Atik Kara, D. ve Kürüm, D. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramına yükledikleri anlam. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat.

Candy, P. C. (2003). Lifelong learning and information literacy. Report for U.S. national commission on libraries and information science and national forum on information literacy. 15.04.2014 tarihinde http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/candy-fullpaper.pdf adresinden alınmıştır.

Cemaloğlu, N. ve Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2, 465-484.

Coşkun Diker, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Coşkun Diker, Y. ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 42, 108-120.

Cresson C. J., & Dean, G. J. (2000). Lifelong learning and adult educators’ beliefs: implications for theory and practice. PAACE Journal of Lifelong Learning, 9, 87-98.

Demirel, M. (2009). Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: Öğrenmeyi öğrenme. 2. Ulusal Eğitim Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, (ss. 133-145).

Gay, L.R., & Airasian P. (1999). Educational research: competencies for analysis and applications.sith edition New Jersey: Merrill Publishing Company.

Hart, R, (2006). Using e-learning to help students develop lifelong learning skills. The. Royal Roads University. Victoria, BC.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kılıçer, K. ve Odabaşı F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164 .

Partnership for 21st Century Skills. (2010). 21st century knowledge and skills in educator preparation. 21 Kasım 2010 tarihinde http://www.p21.org/documents/accte_p21_whitepaper2010.pdf adresinden alınmıştır.

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (Fifth Edition). New York: Free Press.

Saylan F. ve Yıldız, A. (Editörler). (2006). Yaşam boyu öğrenme. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve PegemA Yayıncılık, Ankara.

Selvi, K. (2011). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 1, 61-69.

Timucin, M. (2009). Diffusion of technological innovation in a foreign languages unit in Turkey: A focus on riskaversive teachers. Technology, Pedagogy and Education, 07.06.2013 tarihinde http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14759390802704121#.U6uG8fl_uSo adresinden alınmıştır.

Xu, Z., & Chen, H. (2010). Research and practice on basic composition and cultivation pattern of college students’ ınnovative ability. International Education Studies, 3, 51-55.

Yavuz Konokman, G. ve Yanpar Yelken, T. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 267-281.

Žnidaršič, J.,& Jereb, E. (2011). Innovations and lifelong learning in sustainable organization. Organizacij. 15 Nisan 2014 tarihinde alınmıştır.
How to Cite
Kılıç, H., & Ayvaz Tuncel, Z. (2014). Primary subject teachers’ individual innovativeness levels and lifelong learning tendencies. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7), 25-37.